Αποτελέσματα live αναζήτησης

Νέα μέθοδος υπολογισμού των προστίμων που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις

25 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 2 λεπτά
  • Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίησε χθες τη νέα μέθοδο βάσει της οποίας θα υπολογίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων ...
Η Επιτροπή Ανταγωνισμού γνωστοποίησε χθες τη νέα μέθοδο βάσει της οποίας θα υπολογίζονται τα πρόστιμα που επιβάλλονται στις επιχειρήσεις ή ενώσεις επιχειρήσεων  σε περίπτωση παράβασης του δικαίου του ανταγωνισμού, όπως είναι ενδεικτικά οι οριζόντιοι περιορισμοί που αφορούν τον καθορισμό τιμών, η κατανομή των αγορών, οι περιορισμοί της παραγωγής αλλά και ορισμένες περιπτώσεις κατάχρησης της δεσπόζουσας θέσης.
 
Οι νέες ρυθμίσεις σύμφωνα με δηλώσεις της Ανεξάρτητης Αρχής «αποσκοπούν στη διασφάλιση αφενός της διαφάνειας και της αντικειμενικότητας των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού και αφετέρου του αναγκαίου αποτρεπτικού αποτελέσματος που το επιβαλλόμενο πρόστιμο πρέπει να έχει τόσο έναντι των αποδεκτών της απόφασης της Επιτροπής όσο και κάθε άλλης επιχείρησης η οποία θα είχε την πρόθεση να υιοθετήσει παρόμοια συμπεριφορά στο μέλλον».
 
Από’ δω και στο εξής η Επιτροπή Ανταγωνισμού θα καθορίζει ένα βασικό ποσό προστίμου για κάθε επιχείρηση ή ένωση επιχειρήσεων σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τη διάρκεια της παράβασης. Το ύψος του θα είναι έως το 30% των ακαθάριστων εσόδων της επιχείρησης  από προϊόντα ή υπηρεσίες που αφορούν την παράβαση και θα υπολογίζεται επί των ετησίων ως άνω εσόδων για κάθε έτος της παράβασης αθροιστικά. Σε περίπτωση που η διάρκεια της παράβασης είναι μικρότερη του έτους το ποσοστό αυτό υπολογίζεται σε μηνιαία βάση.
 
Η Επιτροπή εφόσον το κρίνει σκόπιμο μπορεί να προσαυξάνει ή να μειώνει το βασικό ποσό ανάλογα με το αν συντρέχουν αντίστοιχα επιβαρυντικές ή ελαφρυντικές περιστάσεις( π.χ όταν η εμπλεκόμενη επιχείρηση συνεργάστηκε αποτελεσματικά με την Επιτροπή πέραν του Προγράμματος Επιείκειας).
 
Περαιτέρω εφόσον είναι αντικειμενικά δυνατός ο ακριβής υπολογισμός του ποσού που αντιστοιχεί στο ύψος του οφέλους που αποκόμισε η επιχείρηση από την παράβαση, το τελικό ποσό του προστίμου που θα επιβάλλεται σύμφωνα με την παραπάνω μέθοδο, πρέπει να υπερβαίνει το ποσό του εν λόγω οφέλους.Το τελικό ποσό του προστίμου δεν μπορεί να υπερβαίνει το 15% των ακαθαρίστων εσόδων της επιχείρησης της τρέχουσας ή της προηγούμενης της παράβασης χρήσης.
 

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης