Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξαγορά ενσήμων για εξασφάλιση της κατώτατης σύνταξης

22 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Δικαίωμα συνταξιοδότησης θα αποκτήσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι στους οποίους υπολείπονται 6 μήνες για την καταβολή της κατώτατης σύνταξη που καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 15....

Δικαίωμα συνταξιοδότησης θα αποκτήσουν χιλιάδες ασφαλισμένοι στους οποίους υπολείπονται 6 μήνες για την καταβολή της κατώτατης σύνταξη που καταβάλλεται με τη συμπλήρωση 15 ετούς ασφάλισης. Η ρύθμιση προβλέπεται σε νομοσχέδιο του Υπουργείου Απασχόλησης που θα κατατεθεί τον Ιούνιο στη Βουλή.
Σύμφωνα με τα άρθρα του σχεδίου νόμου δικαίωμα εξαγοράς έχουν:


Ασφαλισμένοι των οργανισμών κύριας και επικουρικής ασφάλισης, πλην ΟΓΑ, που έχουν συμπληρώσει σε έναν ή περισσότερους ασφαλιστικούς οργανισμούς αθροιστικά 4.350 ημέρες ή 14 χρόνια και 6 μήνες ασφάλισης, είναι άνω των 65 ετών για τους άνδρες και των 60 ετών για τις γυναίκες για οργανισμούς ασφάλισης μισθωτών (ΙΚΑ ) και

Οι άνω των 65 ετών για άνδρες και γυναίκες για οργανισμούς ασφάλισης ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων και δεν συνταξιοδοτούνται ή δεν δικαιούνται σύνταξη από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΟΤΑ ή άλλο οργανισμό ή κλάδο κύριας και επικουρικής ασφάλισης αντίστοιχα,

Σε περίπτωση θανάτου του άμεσα ασφαλισμένου πριν την υποβολή της αίτησης για σύνταξη γήρατος ή πριν την εξόφληση του ποσού εξαγοράς, το δικαίωμα μπορεί να ασκηθεί από τα δικαιοδόχα πρόσωπα με τις προϋποθέσεις που αναφέρονται και αφορούν τον άμεσα ασφαλισμένο.

Δικαίωμα αναγνώρισης χρόνου ασφάλισης και μέχρι 50 ημέρες ή δύο μήνες κατ’ ανώτατο όριο παρέχεται και για όσους έχουν ποσοστό αναπηρίας πάνω από 67%.

Αρμόδιος οργανισμός για την αναγνώριση του χρόνου είναι εκείνος στην ασφάλιση του οποίου έχει υπαχθεί ο εργαζόμενος, αν έχει ασφαλιστεί σε ένα μόνο οργανισμό, ή εκείνος στον οποίο έχει πραγματοποιήσει τον περισσότερο χρόνο ασφάλισης κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, αν έχει ασφαλιστεί σε περισσότερους διαδοχικά οργανισμούς.

Το δικαίωμα της αναγνώρισης που παρέχεται ασκείται μόνο σε έναν οργανισμό κύριας ασφάλισης και έναν οργανισμό επικουρικής ασφάλισης.

Στην περίπτωση διαδοχικής ασφάλισης, το δικαίωμα αναγνώρισης ασκείται με την προϋπόθεση ότι ο συνολικός χρόνος ασφάλισης σε όλους τους οργανισμούς που ασφαλίσθηκε διαδοχικά ο ασφαλισμένος δεν επαρκεί για τη θεμελίωση δικαιώματος σύνταξης γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου.

Oπου υπάρχει παράλληλη ασφάλιση το δικαίωμα αυτό παρέχεται εφόσον ο ασφαλισμένος έχει διακόψει οριστικά την απασχόληση και την ασφάλισή του και δεν θεμελιώνει δικαίωμα για σύνταξη σε κανέναν από τους οργανισμούς αυτούς.

Χρόνος ασφάλισης για την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου αυτού είναι εκείνος που, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας του κάθε οργανισμού, λαμβάνεται υπόψη για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος.
Η εξαγορά του χρόνου έχει ως εξής:


Το ποσό της εισφοράς για κάθε ημέρα ασφάλισης που εξαγοράζεται υπολογίζεται με βάση το ημερομίσθιο ανειδίκευτου εργάτη, όπως αυτό ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης. Oπου η ασφάλιση καθορίζεται σε μήνες ή έτη, ο ασφαλισμένος θεωρείται ότι πραγματοποίησε είκοσι πέντε ημέρες κάθε μήνα.

Για την αναγνώριση του ανωτέρω χρόνου στους οργανισμούς ελευθέρων επαγγελματιών και ανεξάρτητα απασχολουμένων, καταβάλλεται το ποσό της εισφοράς κλάδου σύνταξης, που αντιστοιχεί στην ασφαλιστική κλάση ή κατηγορία στην οποία είχαν καταταγεί κατά το χρόνο διακοπής της απασχόλησης ή η μηνιαία τακτική εισφορά, όπως έχει διαμορφωθεί κατά την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης.

Το ποσό της οφειλής που προκύπτει από τον εξαγοραζόμενο χρόνο εξοφλείται εφάπαξ.
Η σύνταξη καταβάλλεται από την πρώτη του επόμενου της εξόφλησης της οφειλής μήνα.

Πηγή ExpressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης