Αποτελέσματα live αναζήτησης

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαίου 2006 - Αλλαγές στο ΔΛΠ 21 και Εκδοση Νέας Διερμηνείας

22 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Συμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 Προστίθεται η διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) ....

Συμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 708/2006 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 8ης Μαΐου 2006 Προστίθεται η διερμηνεία 7 της Επιτροπής Διερμηνειών των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης (ΕΔΔΠΧΠ) Εφαρμογή της προσέγγισης της αναπροσαρμογής βάσει του ΔΛΠ 29 Οικονομικές καταστάσεις σε υπερπληθωριστικές οικονομίες, όπως ορίζεται στο παράρτημα του παρόντος κανονισμού, και Το Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο (ΔΛΠ)21 τροποποιείται, όπως ορίζεται το παράρτημα του παρόντος κανονισμού.


Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης