Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εξι τομείς σύγκλισης των ΔΛΠ Ευρώπης και Αμερικής

20 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • ΣΕ ΕΞΙ ΤΟΜΕΙΣ έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του συμβουλίου διεθνών λογιστικών προτύπων IASB, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου -βραχυπρόθεσμης - σύγκλισης των IAS/IFRS με τα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ (US GAAP) μέχρι το 2008....

ΣΕ ΕΞΙ ΤΟΜΕΙΣ έχει επικεντρωθεί το ενδιαφέρον του συμβουλίου διεθνών λογιστικών προτύπων IASB, στο πλαίσιο του πρώτου σταδίου -βραχυπρόθεσμης - σύγκλισης των IAS/IFRS με τα λογιστικά πρότυπα των ΗΠΑ (US GAAP) μέχρι το 2008.

Αν και οι συγκεκριμένες διεργασίες δεν θα σημάνουν τη δημιουργία ενός κοινού λογιστικού πλαισίου - εκτιμάται ότι αυτό θα είναι έτοιμο το 2011 - σε πρώτη φάση αναμένεται ότι θα οδηγήσουν στη σημαντικότατη κατάργηση της υποχρέωσης μετάπτωσης (reconciliation) σε περιβάλλον US GAAP των λογιστικών καταστάσεων που έχουν συνταχθεί κατά IAS/IFRS από μη αμερικανικές επιχειρήσεις που είναι εισηγμένες ή ενδιαφέρονται να εισαχθούν σε κεφαλαιαγορά των ΗΠΑ. Η κατάργηση αυτή θα οδηγήσει στην ιδιαίτερα αυξημένη προσβασιμότητα στις αμερικανικές κεφαλαιαγορές των ευρωπαϊκών - βεβαίως και των ελληνικών - εισηγμένων επιχειρήσεων.

Κόστος δανεισμού

Το πρώτο ζήτημα βραχυπρόθεσμης σύγκλισης IAS/IFRS και US GAAP για το οποίο εργάζεται το IASB είναι οι διαφορές της λογιστικής αποτύπωσης του κόστους δανεισμού. Πρόθεση του συμβουλίου είναι η κατάργηση της δυνατότητας που προσφέρει το IAS 23 («Borrowing Costs»), αναγνώρισης ως εξόδου του κόστους δανεισμού που σχετίζεται άμεσα με εξαγορά, κατασκευή ή παραγωγή ενός στοιχείου ενεργητικού που απαιτεί μεγάλη χρονική περίοδο προετοιμασίας προτού χρησιμοποιηθεί ή πωληθεί. Το IASB θα απαιτήσει την κεφαλαιοποίηση κάθε αντίστοιχου κόστους δανεισμού, σε έγγραφο διαβούλευσης (exposure draft) που θα εκδώσει στο επόμενο δίμηνο.

Φόρος εισοδήματος

Ο φόρος εισοδήματος αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα ζητήματα μετάπτωσης των IAS/IFRS στα US GAAP. Πρόθεση τόσο του IASB, όσο και του αμερικανικού ομολόγου του συμβουλίου FASB, είναι η κατάργηση των εξαιρέσεων στην εφαρμογή της προσέγγισης υπολογισμού των προσωρινών φορολογικών διαφορών, τις οποίες προβλέπουν τόσο το IAS 12 («Income Taxes»), όσο και το αντίστοιχο αμερικανικό SFAS 109 («Accounting for Income Taxes»). Σε αυτό το στάδιο, δε θα καταργηθεί η αντίστοιχη εξαίρεση μόνον για τις περιπτώσεις των επενδύσεων σε αλλοδαπές θυγατρικές εταιρείες και σε κοινοπραξίες. Τα δύο συμβούλια προτίθενται να εκδώσουν ένα κοινό έγγραφο διαβούλευσης για το ζήτημα πριν το τέλος Ιουνίου 2006.

Στο «μικροσκόπιο» το IAS 20

Οι ραγδαίες διεθνείς εξελίξεις στον τομέα της διάθεσης δικαιωμάτων έκλυσης στην ατμόσφαιρα βλαβερών αερίων από διαδικασίες παραγωγής ανάγκασαν το IASB να αποσύρει τον Ιούνιο 2005 την ερμηνεία IFRIC 3 («Emission Rights») και να προχωρήσει σε διαδικασία αναθεώρησης του IAS 20 («Accounting for Government Grants and Disclosure of Government Assistance»), παρ ότι είχε αποφασίσει να εκσυγχρονίσει το σχετικό πλαίσιο δια μέσου της υιοθέτησης των μεθόδων αναγνώρισης επιχορηγήσεων του IAS 41 («Agriculture»). Η λογική είναι ότι, η απόδοση τέτοιων δικαιωμάτων από μια κυβέρνηση σε μια βιομηχανία αποτελεί μια μορφή κρατικής επιχορήγησης, η οποία όμως ακολουθεί πλέον διαφορετικούς κανόνες από αυτούς στον τομέα της γεωργίας.

Οι διαβουλεύσεις

Οι διαβουλεύσεις των συμβουλίων IASB και FASB δεν έχουν προχωρήσει ιδιαίτερα στον κρίσιμο τομέα της διενέργειας περιοδικών ελέγχων διαφορών αποτίμησης («impairment tests»), ζήτημα που αποτελεί πεδίο εφαρμογής μεταξύ άλλων του IAS 36 («Impairment of Assets»).

Κοινοπραξίες

Στο πλαίσιο εξέτασης της αποτύπωσης των λογιστικών μεγεθών εταιρικών οντοτήτων που λειτουργούν υπό κοινό έλεγχο (joint ventures), το IASB αποφάσισε ότι εφαρμογή θα έχει μόνον η (συμ)μετοχική μέθοδος («equity method»), άρα βαίνει προς κατάργηση η δυνατότητα ποσοστιαίας ενοποίησης που επιτρέπει το IAS 31 («Interests in Joint Ventures»). Προτού συμβεί αυτό, πρόθεση του IASB είναι να διασαφηνίσει καλύτερα στο συγκεκριμένο πρότυπο τις διαφορές μεταξύ μιας κοινοπραξίας και μιας εξ αδιαιρέτου συμμετοχής στο ενεργητικό και παθητικό μιας κοινής «τακτοποίησης».

Διαφορές σε εσωτερικούς κλάδους

Τα δύο λογιστικά συμβούλια εντόπισαν αξιόλογες διαφορές μεταξύ των επίμαχων IAS 14 («Segment Reporting») και SFAS 131 («Disclosures about Segments of an Enterprise and Related Information»), όσον αφορά στα δημοσιοποιούμενα σε οικονομικές καταστάσεις λογιστικά στοιχεία που αναφέρονται σε εσωτερικούς «προϊοντικούς» ή γεωγραφικούς κλάδους-ομαδοποιήσεις μιας πολυσχιδούς επιχείρησης («segments»). Ήδη από τον Ιανουάριο 2006 εξεδόθη από το IASB το έγγραφο διαβούλευσης ED 8, το οποίο υιοθετεί την προσέγγιση του SFAS 131, δηλαδή τη «διοικητική προσέγγιση» («management approach») ή πληροφόρηση (π.χ. εξηγήσεις, παραδοχές κτλ.) από τα δημοσιοποιούμενα οικονομικά στοιχεία εσωτερικών κλάδων.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης