Αποτελέσματα live αναζήτησης

Όσες Ε.Π.Ε. δεν έχουν δημοσιεύσει ισολογισμό στο Φ.Ε.Κ. θα πρέπει να το κάνουν, για να εγγραφούν στο Γ.Ε.ΜΗ.

19 Σεπτέμβριος 2012
Σύμφωνα με την Ιστοσελίδα του ΓΕΜΗ και συγκεκριμένα στις συχνές ερωτήσεις:

Είμαστε Ε.Π.Ε. και δεν έχουμε δημοσιεύσει τον ισολογισμό μας στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. γιατί δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση. Σωστά;


Όχι. Βάσει των διατάξεων του ν. 3190/1955 (άρθρα 8 και 22) υπάρχει υποχρέωση καταχώρισης των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων στο Μητρώο Εταιριών Περιορισμένης Ευθύνης και δημοσίευσης αυτών στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. όπως ειδικότερα ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 8.

Συνεπώς ακόμα και αν η Ε.Π.Ε. δεν έχει δημοσιεύσει τον ισολογισμό της στο ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. πρέπει να προχωρήσει στην σχετική δημοσίευση τουλάχιστον του τελευταίου ισολογισμού και να συμπληρώσει στην εφαρμογή της ηλεκτρονικής απογραφής είτε τον αριθμό και το έτος του ΦΕΚ/ΤΑΕ-ΕΠΕ & Γ.Ε.ΜΗ. είτε τον κωδικό αριθμό δημοσίευσης και την ημερομηνία που έλαβε από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης