Αποτελέσματα live αναζήτησης

Διευκρινίσεις για την επιβολή Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος

18 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Eπί του ποσοστού του ακινήτου που τυχόν έχει αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 θα επιβάλλεται ο Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος κατά την μετέπειτα μεταβίβασή του,....
Eπί του ποσοστού του ακινήτου που τυχόν έχει αποκτηθεί μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 θα επιβάλλεται ο Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος κατά την μετέπειτα μεταβίβασή του, στην περίπτωση κατά την οποία το ακίνητο αυτό έχει αποκτηθεί σε δύο φάσεις, η πρώτη πριν την 1η Ιανουαρίου 2006 και η δεύτερη μετά την παραπάνω ημερομηνία.

Η διευκρίνιση αυτή θα παρέχεται σε εγκύκλιο του υπουργείου Οικονομικών, η οποία αναμένεται να εκδοθεί άμεσα και στην οποία θα περιγράφεται η διαδικασία επιβολής του Φόρου Αυτομάτου Υπερτιμήματος (ΦΑΥ) και του τέλους συναλλαγής. Σημειώνεται, ότι με το νέο καθεστώς στα ακίνητα, από τη δεύτερη μεταβίβαση και για όλες τις επόμενες, δεν θα επιβάλλεται φόρος μεταβίβασης, αλλά Φόρος Αυτομάτου Υπερτιμήματος (5% έως 20%) και το τέλος συναλλαγής (1%).

Η πρώτη μεταβίβαση που πραγματοποιείται μετά την 1η Ιανουαρίου 2006, επιβαρύνεται είτε με φόρο μεταβίβασης (αυτός κυμαίνεται μεταξύ 9% και 11% αναλόγως εμβαδού) αν πρόκειται για παλαιό ακίνητο, είτε με Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (19%) αν πρόκειται για νεόδμητο ακίνητο. Η σκοπιμότητα είναι εν προκειμένω προφανής και δεν είναι άλλη από την υποβοήθηση των μεταβιβάσεων παλαιών ακινήτων, «παλαιών», αφού θα τυγχάνουν ευνοϊκότερου φορολογικού καθεστώτος.

Η προς υπογραφή εγκύκλιος θα επισημαίνει ότι όποιος μεταβιβάζει ακίνητο το οποίο απέκτησε από την αρχή του τρέχοντος έτους θα επιβαρύνεται με ΦΑΥ και με συντελεστές 5%-20% στη διαφορά μεταξύ της αντικειμενικής τιμής που ίσχυε τη στιγμή της κτήσης και της αντικειμενικής τιμής που ισχύει τη στιγμή της πώλησης, ενώ το ίδιο καθεστώς θα ισχύει και για κάθε μία από τις επόμενες μεταβιβάσεις του ίδιου ακινήτου.

Η εγκύκλιος του υφυπουργού Οικονομικών Αντώνη Μπέζα, θα προβλέπει ακόμη ότι θα εξαιρούνται της επιβολής του ΦΑΥ η εκποίηση ακινήτου εξαιτίας αναγκαστικού πλειστηριασμού, οι μεταγραφές δικαστικής απόφασης αναγνωριστικής της κυριότητας επί ακινήτου λόγω συμπλήρωσης των όρων της τακτικής ή έκτακτης χρησικτησίας, η κατά τη διάλυση εταιρίας μεταβίβαση της ακίνητης περιουσίας της στα μέλη της, η μεταβίβαση ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί οικοπέδου ή γηπέδου, εφόσον έχει το χαρακτήρα εργολαβικού ανταλλάγματος για την ανέγερση επί του οικοπέδου ή γηπέδου οικοδομής και η μεταβίβαση ποσοστών εξ αδιαιρέτου κυριότητας επί του οικοπέδου ή γηπέδου από την αντιπαροχή του οικοπεδούχου.

Ακόμη, ότι ως φορολογητέα αξία για τον υπολογισμό του ΦΑΥ ορίζεται η διαφορά μεταξύ της τιμής κτήσης και της τιμής πώλησης του ακινήτου. Ως τιμή κτήσης λαμβάνεται υπόψη η αντικειμενική αξία του ακινήτου, η οποία ίσχυε τη στιγμή της κτήσης, ενώ ως τιμή πώλησης θεωρείται η αντικειμενική αξία τη στιγμή της πώλησης.

Σημειώνεται, ότι ο συντελεστής του ΦΑΥ (ο οποίος καταβάλλεται από τον πωλητή εξ ολοκλήρου πριν την κατάρτιση του συμβολαίου) έχει καθορισθεί σε ποσοστό 20% αν η μεταβίβαση λάβει χώρα σε διάστημα έως και 5 ετών από την κτήση του ακινήτου, σε 10% αν η μεταβίβαση πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 5 έως 15 ετών από την κτήση του ακινήτου, σε 5% αν η μεταβίβαση διενεργηθεί μεταξύ 15 ετών και 25 ετών και σε 0% μετά την πάροδο 25 ετών από την κτήση του ακινήτου.

Αναφορικά με το τέλος συναλλαγής, αυτό θα ανέρχεται σε 1% επί της αξίας μεταβιβαζόμενου ακινήτου και θα επιβάλλεται στον αγοραστή εφόσον ο πωλητής το έχει αποκτήσει μετά την 1η Ιανουαρίου 2006 και επίσης θα καταβάλλεται εξ ολοκλήρου από τον αγοραστή πριν από την κατάρτιση του συμβολαίου.

Πηγή expressΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης