Αποτελέσματα live αναζήτησης

Στο μικροσκόπιο οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους

15 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 6 λεπτά
  • Σε ελεγκτικό κλοιό μπαίνουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έκαναν ορθή χρήση των διαταξεών του, τόσο σε ότι αφορά στα φορολογικά ευεργετήματα αλλά και στις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις....

Στο μικροσκόπιο οι επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους

Σε ελεγκτικό κλοιό μπαίνουν εκατοντάδες επιχειρήσεις που έχουν υπαχθεί σε αναπτυξιακούς νόμους προκειμένου να διαπιστωθεί εάν έκαναν ορθή χρήση των διαταξεών του, τόσο σε ότι αφορά στα φορολογικά ευεργετήματα αλλά και στις πάσης φύσεως επιχορηγήσεις.


Με κατεπείγουσα εγκύκλιο της Υπηρεσίας Ειδικών Ελέγχων προς όλες τις περιφερειακές διεθύνσεις της χώρας καλείται ο ελεγκτικός μηχανισμός να προχωρήσει σε συνοπτικούς ελέγχους όλων των επιχειρήσεων που έχουν υπαχθεί τόσο στο νέο επενδυτικό νόμο 3299/2004 όσο και στον παλαιότερο 2601/1998. Οι έλεγχοι θα είναι σύντομοι, καθώς στην εγκύκλιο περιγράφεται επ ακριβώς το είδος των ελεγκτικών επαληθεύσεων που θα πρέπει να πραγματοποιήσουν οι φορολογικές αρχές προσαρμοσμένες απόλυτα στα αναπτυξιακά κίνητρα.
Μεταξύ των επαληθεύσεων αυτών περιλαμβάνονται: Ο έλεγχος των δικαιολογητικών για την χρηματοδοτική μίσθωση και την επιχορήγηση του κόστους απασχόλησης, το κατά πόσο η επιχορήγηση χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο από τον επενδυτή και όχι από τρίτο πρόσωσπο, η εμφάνιση των επιχορηγούμνεων ποσών στο αφορολόγητο αποθεματικό, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση της επένδυσης και οι πάσης φύσεως υπερτιμολογήσεις είτε για την αγορά μηχανημάτων είτε πρώτων υλών.
Ειδικότερα, με την εγκύκλιο μπαίνουν στο μικροσκόπιο των ελέγχων οι βασικότερες ρυθμίσεις του νέου Αναπτυξιακού Νόμου, προκειμένου να εξακριβωθεί η ορθή χρήση τους από τις ενισχυόμενες επιχειρήσεις και να δοθεί η δυνατότητα στην κυβέρνηση για ένα γερό ξεσκαρτάρισμα των επιχειρήσεων «μαϊμούδων».

Οι σημαντικότερες από αυτές τις ρυθμίσεις, όπως τις έχει κατηγοριοποιήσει η ΥΠΕΕ προκειμένου να κατευθύνει τον έλεγχο:

Οι ρυθμίσεις που θα ελεγχθούν από την ΥΠΕΕ

* Αφορολόγητο αποθεματικό απαλλαγής
α) Υπολογίζεται με βάση τα καθαρά κέρδη, που δηλώνονται με την εμπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος, προκύπτουν από τα τηρούμενα βιβλία και εμφανίζονται στον ισολογισμό, και τα οποία προέρχονται από το σύνολο των δραστηριοτήτων του φορέα (υπαγόμενες και μη) ανεξάρτητα από την περιοχή που ασκούνται, μετά την αφαίρεση των κερδών που απαλλάσσονται της φορολογίας εισοδήματος, των κρατήσεων για το σχηματισμό τακτικού αποθεματικού και των κερδών της χρήσης που διανέμονται. Προκειμένου για ΑΕ και ΕΠΕ για τον υπολογισμό του τακτικού αποθεματικού και των διανεμόμενων ποσών γίνεται αναγωγή των ποσών αυτών με την προσθήκη του αναλογούντος φόρου. Για τις επιχειρήσεις που τηρούν βιβλία Β΄ κατηγορίας του ΚΒΣ η φορολογική απαλλαγή πραγματοποιείται από τα καθαρά κέρδη που δηλώνονται με την αρχική δήλωση, αφού αφαιρεθούν οι απολήψεις.
β) Σχηματίζεται από τα κέρδη της διαχειριστικής περιόδου μέσα στην οποία έγινε η επένδυση. Αν δεν πραγματοποιηθούν κέρδη σε αυτήν τη περίοδο ή δεν επαρκούν, το αφορολόγητο αποθεματικό σχηματίζεται από τα κέρδη των αμέσως επόμενων μέχρι να καλυφθεί το ποσοστό της αξίας της ενισχυόμενης επένδυσης και οι οποίες δεν μπορούν να υπερβούν τις δέκα (10) διαχειριστικές περιόδους.
γ) Προκειμένου για επενδύσεις, που η υλοποίησή τους διαρκεί πέραν της μίας διαχειριστικής περιόδου, παρέχεται η δυνατότητα σχηματισμού αφορολόγητου αποθεματικού από τα κέρδη της κάθε διαχειριστικής περιόδου, για τις δαπάνες των επενδύσεων που γίνονται μέσα σε αυτή και υπό την προϋπόθεση ότι η επένδυση ολοκληρώνεται εντός πενταετίας από το χρόνο έναρξής της.
δ) Το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής εμφανίζεται σε ξεχωριστούς λογαριασμούς στα λογιστικά βιβλία της επιχείρησης.
ε) Οι επιχειρήσεις που πραγματοποιούν παραγωγικές επενδύσεις υποχρεούνται να τηρούν βιβλίο επενδύσεων κ.λπ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παραγρ. 3 του άρθρου 10 του ΚΒΣ (ΠΔ 186/92)
Ο έλεγχος για το αφορολόγητο αποθεματικό πραγματοποιείται από την αρμόδια ΔΟΥ, σε όλες τις επιχειρήσεις που έχουν ολοκληρώσει την επένδυση και θα επικεντρώνεται στην κατάσταση που έχει υποβληθεί από τις επιχειρήσεις για όλες τις δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν και τα στοιχεία των αντίστοιχων φορολογικών στοιχείων που εκδόθηκαν.

* Λογιστική απεικόνιση των ποσών των ενισχύσεων στα βιβλία της επιχείρησης
Τα ποσά των επιχορηγήσεων που εισπράττουν οι επιχειρήσεις, εμφανίζονται σε λογαριασμό αφορολόγητου αποθεματικού, το οποίο δεν μπορεί να διανεμηθεί πριν την παρέλευση πενταετίας από την ολοκλήρωση και έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης, άλλως επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 10.
Το αποθεματικό αυτό δεν υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με την προϋπόθεση ότι θα παραμείνει αμετάβλητο και δεν θα διανεμηθεί ή κεφαλαιοποιηθεί πριν περάσουν δέκα χρόνια από το χρόνο του σχηματισμού του, άλλως εφαρμόζονται οι διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 106 του ΚΦΕ ανεξάρτητα από τη νομική μορφή της επιχείρησης.
Σε περίπτωση που κεφαλαιοποιηθεί ή διανεμηθεί μετά την παρέλευση δεκαετίας, τότε υπόκειται σε φορολογία εισοδήματος με συντελεστή ο οποίος αντιστοιχεί στο ένα τρίτο (1/3) του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος που ισχύει, κατά το χρόνο κεφαλαιοποίησης ή διανομής, για τα νομικά πρόσωπα.

Υποχρεώσεις ενισχυόμενων επιχειρήσεων
Οι ελεγχοι θα πρέπει να αποσκοπούν στην απόλυτη τήρηση των υποχρέωσεων των ενισχυόμενων επιχειρήσεων, όπως αυτές περιγράφονται στο άρθρο 10 του νόμου, σύμφωνα με το οποίο οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, από τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και μέχρι την παρέλευση πενταετίας, οφείλουν:
- Να τηρούν τους όρους της υπαγωγής.
- Να αποκτούν την κυριότητα του μισθωμένου εξοπλισμού με τη λήξη της σύμβασης χρηματοδοτικής μίσθωσης.
- Να μη διακόπτουν την παραγωγική δραστηριότητα της επένδυσης, εκτός λόγω ανωτέρας βίας.
- Να μην παύσουν τη λειτουργία της επιχείρησης, εκτός λόγω ανωτέρας βίας.
- Να μη μεταβιβάζουν για οποιονδήποτε λόγο πάγια περιουσιακά στοιχεία, εκτός αντικατάστασης από άλλα κυριότητας του φορέα και ανάλογης αξίας.
Επί πλέον, δεν επιτρέπεται χωρίς έγκριση του αρμοδίου οργάνου υπαγωγής στην επένδυση
α) Να μεταβάλλουν την εταιρική τους σύνθεση, εκτός των μεταβιβάσεων λόγω κληρονομικής διαδοχής και των εισηγμένων εταιριών στο χρηματιστήριο.
β) Να εκμισθώσουν μέρος ή το σύνολο της ενισχυθείσας επένδυσης, εκτός έγκρισης μεταφοράς της ευθύνης στον εκμισθωτή, περί της τήρησης των όρων υπαγωγής.
γ) Οι ενισχυόμενες επιχειρήσεις, για τη δημιουργούμενη απασχόληση, οφείλουν να διατηρούν τον αριθμό των νέων θέσεων, για τουλάχιστον πέντε (5) έτη μετά τη δημιουργία τους.

* Κυρώσεις
Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση, παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, πριν από την ολοκλήρωση και την έναρξη της παραγωγικής λειτουργίας:
α) Ανακαλείται η απόφαση υπαγωγής και επιστρέφεται η ενίσχυση, εάν παύσει η λειτουργία της επιχείρησης.
β) Δύναται, να ανακληθεί η απόφαση υπαγωγής και να επιστραφεί η ενίσχυση ή να παρακρατηθεί ή να επιστραφεί μέρος αυτής, στις περιπτώσεις:
- μη τήρησης των ορίων υπαγωγής
- διακοπής της παραγωγικής δραστηριότητας της επένδυσης
- μεταβολής της εταιρικής σύνθεσης
- εκμίσθωσης μέρους ή του συνόλου της επένδυσης.
Εάν η ενισχυθείσα επιχείρηση, παραβεί τις υποχρεώσεις υπαγωγής, μετά τη δημοσίευση της απόφασης ολοκλήρωσης και έναρξης της παραγωγικής λειτουργίας της επένδυσης και εντός της πενταετίας, επιστρέφεται το σύνολο ή μέρος της ενίσχυσης.

Απώλεια της φορολογικής απαλλαγής & καταβολή των οφειλομένων φόρων
Κατά τον έλεγχο επίσης θα πρέπει να διαπιστώνεται έαν το αφορολόγητο αποθεματικό της απαλλαγής που σχηματίστηκε, προστέθηκε στα κέρδη της επιχείρησης και φορολογήθηκε στη διαχειριστική χρήση κατά την οποία:
α) Πωλήθηκαν ή έπαψαν για οποιονδήποτε λόγο να χρησιμοποιούνται τα πάγια περιουσιακά στοιχεία πριν περάσουν πέντε (5) χρόνια.
β) Γίνεται η διανομή ή η ανάληψη του αντίστοιχου ποσού του αφορολόγητου αποθεματικού και για το ποσό που θα διανεμηθεί ή θα αναληφθεί.
Στην εγκύκλιο επισημαίνεται ότι το αφορολόγητο αποθεματικό που σχηματίσθηκε φορολογείται στις περιπτώσεις: Αποχώρησης εταίρου, μεταβίβασης εταιρικής μερίδας, ανάληψης του αποθεματικού από εταίρο, θανάτου ενός εταίρου, καθώς επίσης και στην περίπτωση που η επιχείρηση δεν αποκτά την κυριότητα του εξοπλισμού, μετά τη λήξη της χρηματοδοτικής μίσθωσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης διεξαγωγής των ελέγχων, η ΥΠΕΕ, θα μπορεί να χρησιμοποιεί κάθε στοιχείο που προέρχεται το πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης των επενδύσεων, το οποίο βρίσκεται στους κατά τόπους αρμόδιους φορείς και υπηρεσίες που είναι υποχρεωμένες να καταγράφουν κάθε πληροφορία που σχετίζεται με την υλοποίηση των διατάξεων του Αναπτυξιακού Νόμου.

Πηγή ΚέρδοςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης