Αποτελέσματα live αναζήτησης

Βασικές ρυθμίσεις του σχεδίου νόμου «Εθνικό Τυπογραφείο, «Εφημερίς της Κυβερνήσεως» και λοιπές διατάξεις

10 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 10 λεπτά
  • ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»....


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΤΗΛ: 210 3393537, 210 3393581

ΒΑΣΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΝΟΜΟΥ «ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ, ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ»

«Ι. Εισαγωγή
Ο ν. 301/1976 αποτελεί, μέχρι σήμερα, το βασικό νομοθετικό κείμενο, σύμφωνα με το οποίο εκδίδεται η «Εφημερίς της Κυβερνήσεως». Έκτοτε έχουν ψηφισθεί περισσότερες από δέκα τροποποιήσεις του νόμου αυτού, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι παρά τις διάσπαρτες στη νομοθεσία σχετικές διατάξεις, πολλά ζητήματα, ακόμη και καθημερινής πρακτικής, δεν έχουν νομοθετικά ρυθμισθεί.
Διαπιστώνεται αυξημένη πλέον η ανάγκη ενημέρωσης των πολιτών για τις πράξεις της Πολιτείας, και μάλιστα για έγκαιρη, πλήρη και ακριβή ενημέρωση, ενώ οι σύγχρονες τεχνολογίες επιτρέπουν τη διασπορά της πληροφορίας σε ευρύτερα κοινωνικά στρώματα, αλλά και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση των προτεραιοτήτων που θέτουν οι πολίτες στην ενημέρωση.
Εξάλλου, η ανάγκη για περαιτέρω διαφάνεια στη λειτουργία των διοικητικών οργάνων, η ανακατανομή της ύλης κατά τρόπο που θα την καθιστά περισσότερο προσιτή στο κοινό, η θεσμοθέτηση σύγχρονων διαδικασιών σχετικά με τη σύνταξη, αποστολή, και δημοσίευση των κειμένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, η ύπαρξη ενός νέου νομικού πλαισίου που θα αποτελέσει τη βάση για τη λειτουργία και ανάπτυξη της δημόσιας τυπογραφίας εντός των ορίων του θεσμικού της ρόλου, η ανάδειξη πτυχών της ιστορίας του ελληνικού κράτους μέσα από το ιστορικό αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, η ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας πρότυπης βιβλιοθήκης για την ευχερέστερη ενημέρωση του κοινού, αποτελούν μερικές μόνο από τις απαιτήσεις της σύγχρονης πραγματικότητας, και που, μέχρι σήμερα, ή αντιμετωπίζονταν αποσπασματικά ή δεν αντιμετωπίζονταν καθόλου.

Για τους λόγους αυτούς, κατατίθεται στο Βουλή σχέδιο νόμου με το οποίο επιδιώκονται κυρίως τα εξής :
- Κωδικοποίηση και επικαιροποίηση της ισχύουσας νομοθεσίας
- Ευχερής και δωρεάν ενημέρωση των πολιτών για το σύνολο της νομοθεσίας, των διοικητικών πράξεων και λοιπών σημαντικών πράξεων της Πολιτείας, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της διαφάνειας
- Ανακατανομή της ύλης σε νέα τεύχη και κατάργηση άλλων τευχών, με σκοπό την ευχερέστερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών αλλά και την άσκηση αποτελεσματικότερου κοινωνικού ελέγχου των πράξεων της Πολιτείας
- Απλούστευση διαδικασιών
- Συμπλήρωση κενών στη νομοθεσία
- Επίλυση προβλημάτων που διαπιστώθηκαν από την τριακονταετή εφαρμογή του προηγούμενου νόμου
- Καθορισμός σαφών όρων και προϋποθέσεων για τη δημοσίευση των κειμένων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως
- Εκσυγχρονισμός της λειτουργίας του Εθνικού Τυπογραφείου και προσαρμογή στις νέες τεχνολογικές συνθήκες, στο πλαίσιο του ευρύτερου στόχου της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης
- Προστασία και ανάδειξη του ιστορικού αρχείου του Εθνικού Τυπογραφείου και κατοχύρωση των σχετικών δικαιωμάτων
- Λειτουργία βιβλιοθήκης και χώρου συναφών με το Εθνικό Τυπογραφείο δραστηριοτήτων
- Συνεργασία του Εθνικού Τυπογραφείου με διεθνείς φορείς που έχουν
συναφείς δραστηριότητες

ΙΙ. Κατ΄ άρθρον ανάλυση
Το σχέδιο νόμου αποτελείται από τρία κεφάλαια και είκοσι έξι άρθρα. Στο πρώτο κεφάλαιο ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με το Εθνικό Τυπογραφείο, στο δεύτερο κεφάλαιο ζητήματα σχετικά με την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και με το τρίτο κεφάλαιο συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με την επωνυμία «Μουσείο και Βιβλιοθήκη Εθνικού Τυπογραφείου».
Συγκεκριμένα, μεταξύ άλλων, προβλέπονται και οι ακόλουθες νέες ρυθμίσεις :
Στο άρθρο 1 (παρ. 6) προβλέπεται η έκδοση προεδρικού διατάγματος με το οποίο θα επιτρέπεται η κατάργηση ή συγχώνευση με το Εθνικό Τυπογραφείο εκτυπωτικών μονάδων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σκοπό τη λειτουργία μίας δημόσιας εκτυπωτικής μονάδας, ευέλικτης και σύγχρονης η οποία θα εξυπηρετεί τις ανάγκες Δημοσίου, καθώς και τον περιορισμό των δαπανών του Δημοσίου.

Με το άρθρο 2 καθορίζεται, και διευκολύνεται, η διαδικασία έκδοσης από το Εθνικό Τυπογραφείο εντύπων των φορέων του δημόσιου τομέα. Με την παρ. 4 καθιερώνεται η κυκλοφορία σε ειδική έκδοση όλων των ετήσιων εκθέσεων πεπραγμένων των ανεξάρτητων διοικητικών αρχών καθώς και των ελεγκτικών φορέων του Δημοσίου για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Εξάλλου, με την παρ. 6 προβλέπεται η δυνατότητα του Εθνικού Τυπογραφείου να εκτυπώνει δωρεάν ειδικές εκδόσεις για δημόσιους ή κοινωνικούς σκοπούς.

Με το άρθρο 3 προβλέπεται η υποχρεωτική τήρηση αρχείου δημοσιευμάτων, εγκεκριμένων δοκιμίων και Φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με σκοπό την καλύτερη λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου αλλά και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.

Με το άρθρο 4 προστατεύεται νομικά το πληροφοριακό σύστημα του
Εθνικού Τυπογραφείου και του συνόλου των πληροφοριών που περιλαμβάνουν οι βάσεις δεδομένων του συστήματος αυτού. Επίσης, καθιερώνεται και με διάταξη νόμου η ψηφιακή υπογραφή στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στο άρθρο 6 ανακαθορίζονται τα τεύχη της Εφημερίδος της
Κυβερνήσεως, με σκοπό την ευχερέστερη και πληρέστερη ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τις πράξεις που τους αφορούν, καθώς και την άσκηση αποτελεσματικότερου κοινωνικού ελέγχου στις διοικήσεις των φορέων του δημόσιου τομέα. Ειδικότερα, ενσωματώνεται η ύλη του τεύχους Ν.Π.Δ.Δ. και του «Παραρτήματος» με αυτήν του Γ (πράξεις διορισμού, μετάταξης δημόσιων υπαλλήλων κ.λ.π.), καθώς και η ύλη του τεύχους Αναπτυξιακών Πράξεων και Συμβάσεων με αυτήν του Β (κανονιστικές αποφάσεις υπουργών και άλλων διοικητικών οργάνων), με σκοπό τον περιορισμό της πολυδιάσπασης της «γενικής» ύλης που μπορεί ευχερώς να ενσωματωθεί.
Περαιτέρω (στο ίδιο άρθρο), προβλέπεται η έκδοση δύο νέων τευχών, του τεύχους Αναγκαστικών Απαλλοτριώσεων και Πολεοδομικών Θεμάτων (Α.Α.Π) και του τεύχους Υπαλλήλων Ειδικών Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα (Υ.Ο.Δ.Δ). Με το πρώτο νέο τεύχος (Α.Α.Π) διευκολύνεται πλέον η ενημέρωση των πολιτών, με την κυκλοφορία ειδικού τεύχους, σχετικά με ιδιαιτέρως σημαντικές για αυτούς πράξεις, αυτές των αναγκαστικών απαλλοτριώσεων, δεδομένου ότι με τις πράξεις αυτές θίγεται η ιδιοκτησία τους προς όφελος του δημόσιου συμφέροντος, ενώ με το ίδιο τεύχος ενημερώνονται οι πολίτες και για πολεοδομικά θέματα. Με το δεύτερο νέο τεύχος (Υ.Ο.Δ.Δ.) καθίσταται περαιτέρω διαφανής η λειτουργία των φορέων του ευρύτερου δημόσιου τομέα αλλά και γενικότερα της δημόσιας διοίκησης, δεδομένου ότι οι πολίτες μπορούν ευχερώς πλέον να ενημερώνονται από ειδικό τεύχος σχετικά με τους απευθείας διορισμούς όλων των διοικητικών οργάνων και λοιπών υπαλλήλων.

Στο άρθρο 7 προσδιορίζεται σαφώς η δημοσιευόμενη ύλη ανά τεύχος της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, με επικαιροποίηση και κωδικοποίηση προηγούμενων ισχυουσών διατάξεων του ν. 301/1976, των τροποποιήσεων του νόμου αυτού καθώς και λοιπών διάσπαρτων ειδικών διατάξεων της προϊσχύουσας νομοθεσίας. Περαιτέρω, προσδιορίζεται εκ νέου η ύλη, σύμφωνα με όσα αναφέρονται σχετικώς στο προηγούμενο άρθρο για την ενσωμάτωση μέρους της «γενικής» ύλης και της έκδοσης των δύο νέων ειδικών τευχών.

Με το άρθρο 9 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη σύνταξη και αποστολή των δημοσιευμάτων. Ορίζεται επίσης η υποχρέωση, ως απαρχή μίας κανονιστικής μεταρρύθμισης, όλες οι πράξεις να διατυπώνονται με σαφήνεια και ακρίβεια για την καλύτερη εφαρμογή τους και την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών. Η ως άνω υποχρέωση δεν μπορεί, βεβαίως, να παράγει έννομες συνέπειες, αποτελεί, πάντως, ρητή παραίνεση προς τα όργανα της Διοίκησης για την προσεκτικότερη σύνταξη και διατύπωση των πράξεων που εκδίδουν. Με τις παρ. 2, 3, 4 και 5 ορίζονται τα στοιχεία που πρέπει να περιλαμβάνουν οι περιλήψεις των πράξεων που προβλέπονται στα οικεία τεύχη. Ειδικώς μάλιστα, στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων καθορίζονται λεπτομερώς τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις περιλήψεις των προκηρύξεων των διαγωνισμών δημόσιων έργων, προμηθειών, υπηρεσιών και μελετών του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, με σκοπό την πλήρη και διαφανή ενημέρωση των ενδιαφερόμενων νομικών ή φυσικών προσώπων (παρ. 5). Με τις παρ. 7 και 8 καθορίζεται διαδικασία υποδειγμάτων όλων των δοκιμίων που δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (πλην βεβαίως του τεύχους Α) για την καλύτερη ενημέρωση των πολιτών.

Στο άρθρο 10 (παρ. 2) προβλέπεται ότι η άδεια δημοσίευσης για το τεύχος Προκηρύξεων Α.Σ.Ε.Π, μπορεί να δίδεται απευθείας από τον Ειδικό Γραμματέα του Εθνικού Τυπογραφείου, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία έκδοσης των προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. προς όφελος των ενδιαφερόμενων πολιτών.

Στο άρθρο 12 κατοχυρώνεται νομικά, μεταξύ άλλων, και η έντυπη και ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως από το Εθνικό Τυπογραφείο, καθώς και οι απαιτούμενες νομικές προϋποθέσεις για την ηλεκτρονική και διαδικτυακή λειτουργία του Εθνικού Τυπογραφείου.

Το άρθρο 13 αναφέρεται στην κυκλοφορία της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως, λαμβάνοντας υπόψη τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (άρθρο 18 του ν. 2690/1999, ΦΕΚ Α 45), καθώς και τη νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας, προς όφελος των πολιτών που επιθυμούν να προσβάλλουν μία πράξη ενώπιον των δικαστηρίων. Συγκεκριμένα, ορίζεται ότι για τον καθορισμό των προθεσμιών, οι οποίες τάσσονται από την κείμενη νομοθεσία για την άσκηση δικαιώματος, κρίσιμη ημερομηνία θεωρείται η ημερομηνία της πραγματικής κυκλοφορίας του φύλλου της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και όχι η ημερομηνία που φέρει το φύλλο αυτό.

Στο άρθρο 14 (παρ. 4) ορίζεται, προς διευκόλυνση των ενδιαφερόμενων πολιτών, ότι το τεύχος προκηρύξεων του Α.Σ.Ε.Π. μπορεί να αναπαραχθεί από οποιονδήποτε δημόσιο φορέα και να διατεθεί δωρεάν, εφόσον έχει προηγηθεί η πρώτη έκδοση από το Εθνικό Τυπογραφείο.

Στο άρθρο 15 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με τη δωρεάν διάθεση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως στις δημόσιες αρχές, στα δικαστήρια της Χώρας, στα μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου καθώς και σε άλλα θεσμικά όργανα (παρ. 1 - 4). Με την παρ. 5 καθορίζεται ο τρόπος διάθεσης των Φ.Ε.Κ, τόσο από το Εθνικό Τυπογραφείο, όσο και από τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις και τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.), ενώ με την παρ. 6 δίδεται η δυνατότητα στους πολίτες να προμηθεύονται από το Εθνικό Τυπογραφείο όλες τις ειδικές εκδόσεις του. Με την παρ. 7 ρυθμίζονται ζητήματα σχετικά με την ηλεκτρονική έκδοση της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως. Επισημαίνεται ότι με την παρ. 8 δίδεται η δυνατότητα πρόβλεψης με προεδρικό διάταγμα έκδοσης τευχών της Εφημερίδος μόνο σε ηλεκτρονική μορφή. Η δυνατότητα αυτή θα υλοποιηθεί λαμβάνοντας βεβαίως υπόψη τόσο τις πραγματικές ανάγκες ενημέρωσης των πολιτών, όσο και τις εγγυήσεις της κείμενης νομοθεσίας.
Με τις διατάξεις του άρθρου 18 επιτρέπεται σε κάθε πολίτη δωρεάν πρόσβαση μέσω διαδικτύου για ανάγνωση όλων των τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως (πλην του τεύχους «Α.Ε. – Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.»), καθώς και η δωρεάν λήψη έντυπων φύλλων της Εφημερίδος και ειδικών εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου από άπορους πολίτες (παρ. 2 και 5). Με την παρ. 8 του ιδίου άρθρου προβλέπεται έκπτωση 50 % επί της ετήσιας συνδρομής των τευχών της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως σε πολλούς φορείς που κάνουν, λόγω των αρμοδιοτήτων τους ή του σκοπού τους, συχνή χρήση των Φ.Ε.Κ. (ΟΤΑ, ν.π.δ.δ., μέλη ένωσης ιδιοκτητών ημερήσιου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, Ε.Σ.Η.Ε.Α., τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις), ενώ με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης μπορεί να προβλέπεται έκπτωση και σε άλλα νομικά ή και φυσικά πρόσωπα, εφόσον κρίνεται ότι εξυπηρετείται δημόσιος ή κοινωνικός σκοπός.

Με το άρθρο 19 συνιστάται νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, το οποίο θα λειτουργεί, κυρίως, ως Μουσείο και Βιβλιοθήκη του Εθνικού Τυπογραφείου και θα υπάγεται στην εποπτεία του Υπουργού Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Η ανάδειξη πτυχών της ιστορίας του ελληνικού κράτους μέσα από το ιστορικό αρχείο του Εθνικού Τυπογραφείου, η ανάδειξη της πολύτιμης και σπάνιας συλλογής του Εθνικού Τυπογραφείου, καθώς και η ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας σύγχρονης βιβλιοθήκης για την ευχερέστερη και πληρέστερη ενημέρωση του κοινού σχετικά με θέματα που το ενδιαφέρουν, αποτελούν μερικούς από τους βασικούς λόγους που καθιστούν τη σύσταση του νομικού αυτού προσώπου αναγκαία.

Ειδικότερα, σκοπός του Μουσείου και Βιβλιοθήκης του Εθνικού Τυπογραφείου είναι (άρθρο 20) :
(α) η συλλογή και συντήρηση παλαιών μηχανημάτων, λοιπού εξοπλισμού, παλαιών εκδόσεων καθώς και φύλλων της Εφημερίδος της Κυβερνήσεως και η ανάδειξη της συλλογής αυτής στο κοινό, (β) η εκπαίδευση και επιμόρφωση σε θέματα καλλιτεχνικής βιβλιοδεσίας έναντι συμβολικού ποσού διδάκτρων, (γ) η πώληση αντιγράφων παλαιών Φ.Ε.Κ. και παλαιών εκδόσεων καθώς και η δημιουργία και πώληση πιστών αντιγράφων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού του Εθνικού Τυπογραφείου σε σμίκρυνση («μινιατούρες»), (δ) η πώληση των εκδόσεων του Εθνικού Τυπογραφείου με ή χωρίς καλλιτεχνική βιβλιοδεσία, (ε) Η λειτουργία βιβλιοθήκης, στην οποία μπορεί το κοινό ελεύθερα να αναγιγνώσκει όλα τα Φ.Ε.Κ. και εκδόσεις που περιλαμβάνονται στη συλλογή του Μουσείου, συμπεριλαμβανομένων των τευχών της «Επίσημης Εφημερίδας της Ευρωπαϊκής Ένωσης», καθώς και να ενημερώνεται δωρεάν από την ηλεκτρονική διεύθυνση του Εθνικού Τυπογραφείου, (στ) η συνεργασία με βιβλιοθήκες ιδρυμάτων της Χώρας, με την «Κεντρική Βιβλιοθήκη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής» και με βιβλιοθήκες λοιπών θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων κρατών ή διεθνών οργανισμών, καθώς και (ζ) η διοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων ή άλλων εκδηλώσεων σχετικά με δραστηριότητες συναφείς με το αντικείμενο του Εθνικού Τυπογραφείου.

Με το άρθρο 23 συνιστώνται θέσεις προσωπικού, ενώ προβλέπεται και η κατάρτιση του Κανονισμού του Μουσείου ύστερα από απόφαση του Δ.Σ., η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Οικονομίας και Οικονομικών. Η επιλογή του προσωπικού γίνεται από το Μουσείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994.

Με το άρθρο 24 προβλέπονται οι αναγκαίες μεταβατικές διατάξεις για την εφαρμογή του νόμου. Ειδικότερα, προβλέπεται ότι ο ισχύων Οργανισμός του Εθνικού Τυπογραφείου θα εξακολουθεί να εφαρμόζεται ως την έκδοση του νέου Οργανισμού που προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 1 του σχεδίου του νόμου αυτού. Αντίστοιχη πρόβλεψη γίνεται και για τα διατάγματα ή πράξεις που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση του ν. 301/1976».Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης