Αποτελέσματα live αναζήτησης

Πάνω 40% οι αντικειμενικές στα εκτός σχεδίου

8 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 4 λεπτά
  • ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ του τρέχοντος μηνός ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και αγροτεμάχια, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ολοκλήρωσαν τους πίνακες με τις νέες τιμές. ....

ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ του τρέχοντος μηνός ή το αργότερο στις αρχές Ιουνίου αναμένεται ότι θα ανακοινωθούν οι νέες αντικειμενικές αξίες για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και αγροτεμάχια, καθώς οι αρμόδιες υπηρεσίες του υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών ολοκλήρωσαν τους πίνακες με τις νέες τιμές.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η καθυστέρηση που παρουσιάστηκε, σε σχέση με τις αρχικές διαβεβαιώσεις ότι οι εν λόγω τιμές θα είχαν ανακοινωθεί μέχρι το τέλος Ιανουαρίου, οφείλεται στο γεγονός ότι τα στελέχη του υπουργείου είχαν ως στόχο την αλλαγή του υφιστάμενου πλαισίου ούτως ώστε οι τιμές και των εκτός σχεδίου ακινήτων να είναι περισσότερο αντιπροσωπευτικές, αφενός μεν για να λειτουργεί πιο ομαλά η αγορά αφετέρου δε για να αποφεύγονται διενέξεις μεταξύ φορολογουμένων και φορολογικών αρχών.

«Ειδικές τιμές»

Στο πλαίσιο λοιπόν αυτό με την τελική εισήγηση που θα παραδοθεί στην πολιτική ηγεσία του υπουργείου, η οποία και θα λάβει τις τελικές αποφάσεις, αναμένεται όπως προταθεί η καθιέρωση «ειδικών» τιμών για τα αγροτεμάχια που εφάπτονται στα υπάρχοντα σχέδια πόλεως και διαφορετικές γι αυτά που βρίσκονται πιο μακριά.

Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό ότι θα προτείνεται να θεσπιστούν «ειδικές» τιμές για τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε απόσταση 500 - 1.000 μέτρων από το εγγύτερο σχέδιο πόλεως, αφού θεωρείται ότι αυτά αποτελούν «εν δυνάμει οικόπεδα» που μελλοντικά θα ενταχθούν στο σχέδιο πόλεως.

Η μέση αύξηση

Από την άλλη βέβαια πλευρά θα πρέπει να αναφερθεί ότι η μέση αύξηση των αντικειμενικών αξιών για τα εκτός σχεδίου ακίνητα και αγροτεμάχια υπολογίζεται ότι θα κυμανθεί από 40% έως 50%, παρά τις περί του αντιθέτου εισηγήσεις των αρμοδίων υπηρεσιών που είχαν προτείνει μεγαλύτερες αυξήσεις, προκειμένου να προσεγγίσουν τις τιμές της αγοράς. Επισημαίνεται, πάντως, ότι οι αυξήσεις στις αντικειμενικές αξίες για τα εκτός σχεδίου ακίνητα τα οποία βρίσκονται κοντά σε σχέδια πόλεως, αλλά και για τα παραθαλάσσια αγροτεμάχια, θα κινηθούν σε αισθητά υψηλότερα επίπεδα.

Σε κάθε περίπτωση και ανεξάρτητα από το ποιο θα είναι το συγκεκριμένο ύψος των αυξήσεων, αυτές θα έχουν ως αποτέλεσμα την πρόσθετη φορολογική επιβάρυνση χιλιάδων ιδιοκτητών ακινήτων, καθώς υψηλότερος φόρος θα καταβάλλεται κατά τις μεταβιβάσεις.

Επανασχεδιασμός

Θα πρέπει ακόμη να αναφερθεί ότι οι υπηρεσίες του υπουργείου σχεδιάζουν εκ νέου και το ειδικό έντυπο που συμπληρώνουν οι υπόχρεοι για να προσδιορίζεται η αντικειμενική αξία της γης που βρίσκεται εκτός σχεδίου πόλης και οικισμών και δεν έχει ειδικούς όρους δόμησης.

Εύκολος υπολογισμός

Στόχος είναι να υπολογίζεται ευκολότερα η αντικειμενική αξία της γης, καθώς στο έντυπο θα πρέπει να αναγράφεται:

*η επιφάνεια της εδαφικής έκτασης με βάση τα τετραγωνικά μέτρα,

*η αρχική βασική αξία γης, η οποία θα προκύπτει από την αξία της γης ανά τετραγωνικό μέτρο (που θα ορισθεί) επί του συνόλου των τετραγωνικών μέτρων,

*η ειδική βασική αξία γης η οποία διαφέρει από την αρχική βασική αξία στο βαθμό που η έκταση έχει πρόσωπο σε εθνική οδό ή βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 800 μέτρων από τη θάλασσα,

*οι συντελεστές χρήσης γης οι οποίοι διαφέρουν ανάλογα με το αν πρόκειται για αγροτική έκταση με μονοετή καλλιέργεια, διετή καλλιέργεια, ελιές, καθώς και λοιπές δενδροκαλλιέργειες. Διαφορετικοί φυσικά συντελεστές θα προβλέπονται στις περιπτώσεις που η αγροτική έκταση είναι αρδευόμενη ή μη καθώς και αν πρόκειται για βοσκότοπο, για δασική έκταση, μεταλλευτική κ.λπ.

Υπενθυμίζεται ότι για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας των εκτός σχεδίου οικοπέδων και αγροτεμαχίων λαμβάνονται υπόψη:

1. Η Βασική Αξία Γης, που υπολογίζεται για κάθε τετραγωνικό μέτρο αξίας γης μη αρδευόμενης με μονοετή καλλιέργεια, που δεν έχει πρόσωπο σε εθνικό, επαρχιακό, δημοτικό ή κοινοτικό δρόμο και απέχει από τη θάλασσα απόσταση μεγαλύτερη από 800 μέτρα. Σε κάθε νομό ισχύει μια Αρχική Βασική Αξία Γης (A.B.A.), αλλά σε ορισμένες περιοχές δεν εφαρμόζεται η A.B.A. αλλά η Eιδική Bασική Aξία Γης (E.B.A.) που υπολογίζεται για κάθε τετραγωνικό μέτρο αξίας γης που έχει πρόσωπο σε εθνική ή επαρχιακή οδό και απέχει από τη θάλασσα μέχρι 800 μέτρα.

2. Η οικοπεδική αξία που υπολογίζεται για όσες εδαφικές εκτάσεις έχουν κτίσμα με επιφάνεια μεγαλύτερη από 15 τετραγωνικά μέτρα και βρίσκονται:

*μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και

*εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε εθνική ή επαρχιακή οδό ή είναι σε ζώνη πλάτους μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα.

3. Η Αξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης (A.Δ.) που υπολογίζεται μόνο για όσες εδαφικές εκτάσεις βρίσκονται μέσα σε Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια ή οικισμούς για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης και εκτός Γενικών Πολεοδομικών Σχεδίων ή οικισμών για τους οποίους δεν έχουν ορισθεί όροι δόμησης, αλλά έχουν πρόσωπο σε εθνική ή επαρχιακή οδό ή είναι σε ζώνη πλάτους μέχρι και 800 μέτρα από τη θάλασσα, εκτός εάν στις πιο πάνω περιπτώσεις δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί η προβλεπόμενη από τις πολεοδομικές διατάξεις δόμηση εν όλω ή εν μέρει λόγω απαγόρευσης οποιασδήποτε δόμησης σε ολόκληρη την εδαφική έκταση ή σε τμήμα της, οπότε η Aξία Δυνατότητας Περαιτέρω Αξιοποίησης υπολογίζεται για επιφάνεια εδαφικής έκτασης ανάλογης με το ποσοστό της δόμησης που μπορεί να πραγματοποιηθεί. Αν δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί καμιά δόμηση, δεν θα υπολογιστεί Αξία Δυνατότητας περαιτέρω εκμετάλλευσης.

Αγροτεμάχια με κτίσμα

Όσον αφορά στα αγροτεμάχια στα οποία υπάρχει κτίσμα, μεγαλύτερο από 15 τ.μ., οι τιμές αυξομειώνονται ανάλογα με τη χρήση του κτίσματος, την παλαιότητα, αν έχει σύνδεση με τη ΔΕΗ [DEHr.AT]  και το δίκτυο ύδρευσης κ.λπ., όπως επίσης και το αν έχει υποστεί ζημιές από σεισμό, πυρκαγιά, πλημμύρα.

Επιπλέον συντελεστές

Για τον υπολογισμό της αντικειμενικής αξίας, εκτός από το άθροισμα των στοιχείων, που αναφέρονται, λαμβάνονται υπόψη και ορισμένοι άλλοι συντελεστές:

*συντελεστής χρήσης,

*συντελεστής ειδικών συνθηκών,

*συντελεστής θέσης,

*συντελεστής μεγέθους,

*συντελεστής αυξομείωσης.

Πηγή ΝαυτεμπορικήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης