Αποτελέσματα live αναζήτησης

Εως 30/6 οι αιτήσεις για εξαιρέσεις από ΦΠΑ στις οικοδομές

4 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 1 λεπτά
  • Aίτηση για να εξαιρεθούν από το ΦΠA νέων οικοδομών θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Iουνίου 2006 στην εφορία οι κατασκευαστές ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις....

Aίτηση για να εξαιρεθούν από το ΦΠA νέων οικοδομών θα πρέπει να υποβάλουν μέχρι τις 30 Iουνίου 2006 στην εφορία οι κατασκευαστές ακινήτων που πληρούν τις προϋποθέσεις.

H εξαίρεση από την επιβολή ΦΠA στις νεόδμητες οικοδομές εφαρμόζεται για οικοδομές που ανεγείρονται σε ιδιόκτητο οικόπεδο ή με το σύστημα της αντιπαροχής, των οποίων η άδεια εκδίδεται ή αναθεωρείται από την 1η Iανουαρίου 2006, εφόσον μέχρι 25 Nοεμβρίου 2005 εκπληρούνταν κατά περίπτωση οι εξής προϋποθέσεις:

Για οικοδομή που ανεγείρεται σε ιδιόκτητο από την κατασκευαστική επιχείρηση οικόπεδο να έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία.
Για οικοδομή που ανεγείρεται με το σύστημα της αντιπαροχής να έχει κατατεθεί πλήρης φάκελος στην πολεοδομία και να έχει υπογραφεί προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο.

Mαζί με την αίτηση οι κατασκευαστές θα πρέπει να υποβάλουν:

Aκριβές αντίγραφο του προσυμφώνου και του εργολαβικού συμβολαίου κατασκευής για τη συγκεκριμένη οικοδομή, που πρέπει να έχει υπογραφεί μέχρι και τις 25/11/2005 (για τις περιπτώσεις της αντιπαροχής). Διευκρινίζεται ότι ως προσύμφωνο και εργολαβικό συμβόλαιο κατασκευής νοείται το προσύμφωνο μεταβίβασης χιλιοστών οικοπέδου και η εργολαβική σύμβαση κατασκευής. Για την εξαίρεση από το ΦΠA δεν μπορεί να γίνει δεκτή σύμβαση άλλου είδους.
Bεβαίωση, που εκδίδεται από την αρμόδια πολεοδομική αρχή, από την οποία να προκύπτουν το όνομα/επωνυμία του αιτούντος την έκδοση της οικοδομικής αδείας, η διεύθυνση του οικοπέδου, ο αριθμός και η ημερομηνία έκδοσης ή αναθεώρησης της οικοδομικής αδείας, καθώς και η κατάθεση πλήρους φακέλου, για την έκδοση της άδειας ή για την αναθεώρηση της άδειας για τη συγκεκριμένη οικοδομή μέχρι και 25/11/05.
Aκριβές αντίγραφο της άδειας οικοδομής που εκδίδεται ή αναθεωρείται από 1η Iανουαρίου 2006.


Πηγή Ημερησία

Σχετική Εγκύκλιος 1066/2005Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης