Αποτελέσματα live αναζήτησης

Προσαρμόζονται στα ΔΛΠ όλες οι Α.Ε. με ενσωμάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών

3 Μάιου 2006 Σχόλια
  • Καταθεση στη Βουλή σχεδίου νόμου για την «αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία» ...
Τη σταδιακή προσαρμογή στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα όλων των ανωνύμων εταιρειών, ανεξάρτητα από το αν είναι ή όχι εισηγμένες στο χρηματιστήριο, σηματοδοτεί η ενσωμάτωση δύο κοινοτικών οδηγιών, που αναθεωρούν το βασικό νόμο 2190 περί ανωνύμων εταιρειών.

Η πρώτη αλλαγή επέρχεται μέσα από την κατάθεση στη Βουλή του σχεδίου νόμου «αποτίμηση χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία» και ουσιαστικά αποτελεί ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία, της κοινοτικής οδηγίας 65 του 2001. Με προφανή στόχο την ενίσχυση της διαφάνειας και τη συγκρισιμότητα των οικονομικών καταστάσεων των ανωνύμων εταιρειών σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, η σχετική οδηγία δίνει τη δυνατότητα στις ασφαλιστικές εταιρείες, στις τράπεζες αλλά και σε όλες ανεξαρτήτως τις ανώνυμες επιχειρήσεις, να αποτιμούν τις μετοχές και τα χρεόγραφα στην τρέχουσα αξία τους και όχι στην τιμή κτήσης.

Η αποτίμηση στην εύλογη αξία, αφορά στοιχεία του ενεργητικού, δηλαδή χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία, και αποτελεί το δεύτερο βήμα προσαρμογής στα διεθνή λογιστικά πρότυπα, αφού όπως είναι γνωστό έχει προηγηθεί η αποτίμηση στην τρέχουσα τιμή των ακινήτων. Το νομοσχέδιο προβλέπει ότι, στο βαθμό που κάποια επιχείρηση επιλέξει ως μέθοδο αποτίμησης την εύλογη αξία, αυτό θα έχει οριστικό και μόνιμο χαρακτήρα και δεν θα μπορεί να υπαναχωρήσει στη συνέχεια, ενώ το πεδίο εφαρμογής της οδηγίας αφορά τόσο τους ετήσιους όσο και τους ενοποιημένους ισολογισμούς. Η σχετική οδηγία δίνει, πάντως, την ευχέρεια στα κράτη-μέλη να εξαιρέσουν τις μικρές επιχειρήσεις από την απαίτηση παροχής πληροφοριών σχετικά με την αποτίμηση των χρηματοοικονομικών μέσων στην εύλογη αξία προκειμένου, όπως σημειώνει, να μην επιβαρυνθούν δυσανάλογα.

Η διάταξη τροποποιεί το βασικό νόμο 2190 περί ανωνύμων εταιρειών, η αναθεώρηση του οποίου θα επεκταθεί στη συνέχεια με νέο νομοσχέδιο και την ενσωμάτωση της οδηγίας 51, που προβλέπει την υποχρεωτική απ’ όλες τις ανώνυμες εταιρείες δημοσίευση δύο πρόσθετων χρηματοοικονομικών καταστάσεων. Πρόκειται για την κατάσταση χρηματοοικονομικών ροών και την κατάσταση μεταβολής ιδίων κεφαλαίων, που θα συμπληρώνουν και θα ενισχύουν την ενημέρωση που παρέχεται μέσω των υφιστάμενων οικονομικών καταστάσεων.

Πηγή ΚαθημερινήΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης