Αποτελέσματα live αναζήτησης

Ανακοινώσεις - Ενημέρωση ,από την ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)

  • Συνηθίζεται τώρα τελευταία από τις ελεγκτικές αρχές να γίνονται φορολογικοί έλεγχοι σε εστιατόρια και να γίνονται παραβάσεις ότι στο ένα τραπέζι έγινε λογαριασμός 36 ευρώ, στο άλλο τραπέζι έγινε λογαριασμός 72 ευρώ κλπ, χωρίς να εκδοθούν αποδείξεις λιανικής πωλήσεως.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ (Π.Ε.Φ.Ε.)
ΣΕΠΟΛΙΩΝ 9, ΠΛ.ΑΤΤΙΚΗΣ Τ.Κ. 104 45 ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ: 210.8232.651, 6944.523247, 210.6124.910, FAX:210.6140.024
ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ Π.Ε.Φ.Ε.: Αντιπρόεδρος  ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΝΤΟΥΚΑΚΗΣ 6932.215.508


Αθήνα, 2/5/2006

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

 Συνηθίζεται τώρα τελευταία από τις ελεγκτικές αρχές να γίνονται φορολογικοί έλεγχοι σε εστιατόρια και να γίνονται παραβάσεις ότι στο ένα τραπέζι έγινε λογαριασμός 36 ευρώ, στο άλλο τραπέζι έγινε λογαριασμός 72 ευρώ κλπ, χωρίς να εκδοθούν αποδείξεις λιανικής πωλήσεως.


 Στην περίπτωση αυτή το Διοικητικό Δικαστήριο με τον τρόπο αυτό του Ελέγχου δεν προχωρεί στο σχηματισμό της ΔΙΚΑΝΙΚΗΣ ΠΕΠΟΙΘΗΣΕΩΣ ως προς το αν έγινε η παράβαση και υπό ποιες ακριβώς συνθήκες έγινε η παράβαση.


 Για να τεκμηριωθεί η παράβαση και να μην δημιουργούνται αμφισβητήσεις και προστριβές θα πρέπει να ερευνούνται και άλλα περιστατικά π.χ. να αναφέρονται τα σερβιρισθέντα  είδη ως και ο τιμοκατάλογος του καταστήματος, να αναγράφονται τα στοιχεία των ατόμων που σερβίρονται στο κάθε τραπέζι, να λαμβάνεται υπεύθυνη δήλωση από το κάθε τραπέζι με το ποσόν το οποίο καταβλήθηκε χωρίς να εκδοθεί απόδειξη και τέλος να επιβάλλεται πρόστιμο σε κάθε παρέα η οποία δεν ζήτησε απόδειξη σύμφωνα με το άρθρο 58 του Νόμου 2065/1992.


(Απόφαση 132/1998 του Διοικ.Πρωτ.Αθηνών 23ο Μονομελές, Απόφαση 5628/1995 του Πρωτ.Αθηνών, Απόφαση 698/1999 του 23ου Μονομελούς Διοικ.Πρωτ.Αθηνών και ΠΟΛ.1159/1994).

Αθήνα, 2/5/2006

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ  ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ   
Δ/ΝΣΗ ΦΟΡΟΛ.ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ (Δ12)   ΤΜΗΜΑ: Α
Αθήνα, 18/10/2004
Υ.Ο. Αρ.Πρωτ.: 1076095/2013/Α0012

ΘΕΜΑ: «Μη υποχρέωση υποβολής κοινής φορολογικής δήλωσης από τους συζύγους, εάν η σύζυγος είναι έμμισθη δημόσιος υπάλληλος, αλλά ο σύζυγός της διαμένει στο εξωτερικό».
 
 Απαντώντας στο σχετικό έγγραφό σας, αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, σας γνωρίζουμε ότι, όπως έχει γίνει δεκτό από τη Διοίκηση σε άλλη παρόμοια περίπτωση (σχετ.29/ΓΔ/3-2-2004 έγγραφο) όταν ο σύζυγος μιας φορολογούμενης, έμμισθου δημοσίου υπαλλήλου, είναι ξένος υπήκοος, ο οποίος διαμένει μόνιμα στο εξωτερικό, δεν έχει ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα και δεν αποκτά εισοδήματα στην ημεδαπή, αλλά στο εξωτερικό, τα εισοδήματα του αυτά δεν θα δηλωθούν από τη σύζυγό του στην Ελλάδα κατ’ εφαρμογή των άρθρων 61 & 62 του ν.2238/1994, γιατί σε αυτήν την περίπτωση δεν υπάρχει υποχρέωση υποβολής κοινής δήλωσης.

Ο Τμηματάρχης
Η.ΚΑΤΟΥΔΗΣ

Συναδέλφισσα, συνάδελφε,

 Ο Νόμος 2523/1997 άρθρο 9 αναφέρει ότι:
1. «Το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος του παραβάτη φυσικού προσώπου και στις εταιρείες ομόρρυθμες, ετερόρρυθμες, περιορισμένης ευθύνης, ανώνυμες, καθώς και στους συνεταιρισμούς και στα λοιπά ημεδαπά ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, σε βάρος του νομικού προσώπου. Στις κοινοπραξίες επιτηδευματιών, κοινωνίες αστικού δικαίου και αστικές εταιρείες, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στα μέλη τους, το καθένα από τα οποία ευθύνεται εις ολόκληρον. Στις αλλοδαπές επιχειρήσεις και αλλοδαπούς οργανισμούς, το πρόστιμο επιβάλλεται σε βάρος αυτών και κοινοποιείται στους διευθυντές ή αντιπροσώπους ή πράκτορες, που έχουν στην Ελλάδα.


2. Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας, στην οποία γίνεται σύντομη περιγραφή της παράβασης και αναγράφεται το πρόστιμο που επιβάλλεται για αυτή καθώς και η διάταξη που εφαρμόζεται. Με την ίδια απόφαση μπορεί να επιβληθούν πρόστιμα διακεκριμένως για περισσότερες από μία παραβάσεις, που ανάγονται στην ίδια διαχειριστική περίοδο. Μαζί με την απόφαση κοινοποιείται στον παραβάτη αντίγραφο της σχετικής έκθεσης ελέγχου. Κατ’ εξαίρεση, τα πρόστιμα που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρο 7 του παρόντος Νόμου εισπράττονται ή βεβαιώνονται εφάπαξ χωρίς την έκδοση της παραπάνω απόφασης.


3. Αρμόδιος για την έκδοση της απόφασης επιβολής προστίμου είναι, προκειμένου για επιτηδευματία φυσικό πρόσωπο της παραγράφου 4, του άρθρου 101, του Ν.2238/1994, ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της έδρας της επιχείρησης ή του επαγγέλματος του επιτηδευματία κατά περίπτωση και προκειμένου για τα λοιπά νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου, ο προϊστάμενος της αρμόδιας Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας για την παραλαβή της δήλωσης απόδοσης εισοδήματος από μισθωτές υπηρεσίες. Για τις λοιπές περιπτώσεις αρμόδιος είναι ο προϊστάμενος της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρεσίας της κατοικίας του παραβάτη.
4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων του παρόντος Νόμου που ορίζουν διαφορετικά για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς, βεβαίωση και καταβολή των προστίμων εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις της κύριας φορολογίας. Ειδικά, για τη βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 8 και για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς βεβαίωση και καταβολή των προστίμων που προβλέπονται από το άρθρο 5, εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις του Ν.2238/1994. Για τα πρόστιμα  που δεν συνδέονται με αντίστοιχη φορολογία, ως κύρια νοείται η φορολογία εισοδήματος».

Σύμφωνα με τον Νόμο 2753/1999 ( ΦΕΚ 249/17-11-1999 Τεύχος Α΄) άρθρο 1 § 11, μετά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 9, προστίθεται νέο εδάφιο, που έχει ως εξής:
«Εξαιρετικά αρμοδιότητα για τη διοικητική επίλυση της διαφοράς των προστίμων του άρθρου 5 (Κ.Β.Σ.) έχει σε κάθε περίπτωση ο προϊστάμενος της δημόσιας οικονομικής υπηρεσίας, ανεξαρτήτως του χρόνου τέλεσης της παράβασης».


Μετά τιμής

Για το Δ.Σ.

 

Want to see comments? Unfortunately this feature requires cookies currently not allowed by your settings. You may click here to change them if you wish to use this feature.

Δημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης