Αποτελέσματα live αναζήτησης

Τί ισχύει Φέτος για την 1η Μαίου μετά τον χαρακτηρισμό της Ως Υποχρεωτική Αργία

28 Απρίλιου 2006 Σχόλια
  • Εκτιμώμενος χρόνος ανάγνωσης 3 λεπτά
  • Παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαίου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία (με βάση την απόφαση 3546 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 506/Β/20-4-2006 η 1η Μαϊου 2006 καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας) και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές μέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β. Δ/τος...

Παρότι στο Β.Δ. 748/66 η 1η Μαίου χαρακτηρίζεται ως ημέρα προαιρετικής αργίας, με βάση το άρθρο 1 του Α.Ν. 380/68, που εξακολουθεί να ισχύει, κάθε χρόνο η εορτή αυτή χαρακτηρίζεται ως υποχρεωτική αργία (με βάση την απόφαση 3546 που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 506/Β/20-4-2006 η 1η Μαϊου 2006 καθορίστηκε ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας) και επομένως έχουν εφαρμογή κατ’ αυτήν οι διατάξεις που ισχύουν για τις Κυριακές και λοιπές μέρες υποχρεωτικής αργίας του παραπάνω Β. Δ/τος.

Έτσι και εφέτος που η 1η Μαίου συμπίπτει με εργάσιμη ημέρα (Δευτέρα), απαγορεύεται η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών για όλες τις επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες της Χώρας, με εξαίρεση βέβαια αυτών που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές σύμφωνα με το παραπάνω Β. Δ/γμα, όπως είναι οι εργασίες υγείας, τουρισμού, συγκοινωνίας, εργοστασίων συνεχούς λειτουργίας κλπ.

Συνέπεια των παραπάνω για εφέτος κατά την 1η Μαίου να ισχύσουν τα εξής:

1. Όσοι εργαζόμενοι αμείβονται με ημερομίσθιο και δεν εργασθούν κατά την ημέρα αυτή δικαιούνται να λάβουν το καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους χωρίς καμία προσαύξηση.

2. Όσοι εργαζόμενοι εργασθούν κατ’αυτήν, νόμιμα ή παράνομα, είτε αμείβονται με ημερομίσθιο είτε με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται οι μεν αμειβόμενοι με ημερομίσθιο, ένα ημερομίσθιο προσαυξημένο κατά 75%, οι δε αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό δικαιούνται, επιπλέον του μηνιαίου μισθού τους, προσαύξηση 75% του ενός εικοστού πέμπτου (1/25ο), του συνολικού μηνιαίου τους μισθού, εάν η επιχείρηση στην οποία εργάζονται εξαιρείται των διατάξεων περί υποχρεωτικής Κυριακής αργίας, σύμφωνα με το Β.Δ. 748/66 και επομένως λειτουργεί νόμιμα και τις Κυριακές. Εάν αντίθετα η επιχείρηση στην οποία εργάζονται υπάγεται στο παραπάνω Β. Δ/γμα περί υποχρεωτικής Κυριακής αργίας και οι εργαζόμενοι απασχοληθούν εκτάκτως κάθε μήνα και η 1η Μαίου 2006 δεν είναι εργάσιμη ημέρα, αλλά υποχρεωτική αργία όπως προαναφέρθηκε.

Εάν στους μισθωτούς γενικά καταβάλλονται ημερομίσθιο ή μηνιαίος μισθός ανώτερος του νομίμου (αυτού δηλαδή που προκύπτει από την ΣΣΕ στην οποία υπάγονται), ο εργοδότης δικαιούται να υπολογίσει την προσαύξηση του 75% μόνο επί του νομίμου ημερομισθίου ή του 1/25ου του συνολικού μισθού τους και όχι επί του καταβαλλομένου μεγαλύτερου ποσού.

Συναφές με το θέμα της αμοιβής των εργαζομένων κατά την ημέρα αυτή είναι και το θέμα των ημερών ασφάλισής τους.

Έτσι οι μεν ημερομίσθιοι, είτε εργασθούν κατά την ημέρα αυτή και λάβουν το ημερομίσθιό τους και την προσαύξηση του 75%, είτε δεν εργασθούν και λάβουν απλό ο συνήθως καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους, θα ασφαλιστούν στο Ταμείο που υπάγονται και για την ημέρα αυτή. Οι με μηνιαίο μισθό όμως αμειβόμενοι είτε εργασθούν είτε όχι κατά την ημέρα αυτή θα ασφαλισθούν για 25 ημερομίσθια, όπως συνήθως συμβαίνει κάθε άλλο μήνα.

_______________________________

 

ΦΕΚ 506/Β/20-4-2006

Αριθ. 3546

 

Καθορισμός της 1ης Μαϊου 2006, ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας.
 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΥΣ

ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του α.ν. 380/1968 «Περί καθιερώσεως της 1ης Μαϊου ως ημέρας υποχρεωτικής αργίας».

2. Τις διατάξεις του π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα».

3. Τις διατάξεις του π.δ. 368/1989 «Οργανισμός Υπουργείου Εργασίας», όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το π.δ. 436/1991.

4. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας», αποφασίζουμε:

1) Καθορίζουμε την 1η Μαίου 2006 ως ημέρα υποχρεωτικής αργίας για όλα τα καταστήματα, τις βιομηχανικές, βιοτεχνικές επιχειρήσεις, εκμεταλλεύσεις και εργασίες γενικά που αργούν κατά τις Κυριακές.

2) Από τις διατάξεις της απόφασης αυτής, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 

Αθήνα, 10 Απριλίου 2006

 

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ

ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΙΤΟΥΡΙΔΗΣ

Πηγή PIM-εκδόσειςΔημιουργία νέας κατηγορίας

Κατηγορίες προσωπικής βιβλίοθήκης