123

Εργατικά - Ασφαλιστικά

24 Μάιος 2006
Taxheaven.gr

 

 


 

1. Υπολογισμός ελάχιστου καθαρού εισοδήματος


Ο υπολογισμός του ελάχιστου κέρδους γίνεται με το άθροισμα τριών επιμέρους ποσών ως ακολούθως:
α' = Ελάχιστο καθαρό εισόδημα βάσει κατώτατου μισθού ή βάσει μικτού μισθού του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου
β' = Προσαύξηση επί του ποσού της περίπτωσης Α (προσαύξηση κόστους μισθοδοσίας).
γ' = Προσαύξηση  επί του ποσού της περίπτωσης Α (προσαύξηση λόγω ΚΑΔ).

Ελάχιστο καθαρό εισόδημα προ μειώσεων = (α'+β'+γ') το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 50.000


1.1 Υπολογισμός ποσού Α' το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 30.000.


Το ποσό της περίπτωσης α' (Ελάχιστο καθαρό εισόδημα βάσει κατώτατου μισθού ή βάσει μικτού μισθού του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου προ προσαυξήσεων ΚΑΔ και μισθοδοτικού κόστους ) υπολογίζεται ως εξής :

αα) Ελάχιστο τεκμαρτό βάσει τριετιών δραστηριότητας.
Υπολογίζουμε το ελάχιστο τεκμαρτό βάσει του ακόλουθου πίνακα (ανάλογα με τα χρόνια δραστηριότητας/τριετίες)
Το ελάχιστο καθαρό εισόδημα της υποπερίπτωσης αα' ορίζεται ως ο ετήσιος κατώτατος μισθός ο οποίος για το 2023 ήταν τα 780,00 ευρώ το μήνα [άρθρο 134 του Κ.Α.Ε.Δ. ((π.δ. 80/2022)] και ο οποίος προσαυξάνεται κατά 10% ανά τριετία μετά το έκτο (6) έτος δραστηριότητας (2 τριετίες) της ατομικής επιχείρησης.

Επισήμανση :
Η προσαύξηση κατά δέκα τοις εκατό (10%) υπολογίζεται επί του ποσού της προηγούμενης τριετίας όπως αυτό έχει διαμορφωθεί κατά περίπτωση μετά την εφαρμογή των προβλεπόμενων προσαυξήσεων.

Τριετίες/έτη
Προσαύξηση Ελάχιστο εισόδημα
1η (1ο έως 3ο έτος)

10.920,00
2η (4ο έως 6ο έτος)

10.920,00
3η (7ο έως 9ο έτος) 10% 1.092,00 12.012,00
4η (10ο έως 12ο έτος) 10% 1.201,20 13.213,20
5η (13ο και άνω) 10% 1.321,32 14.534.52


αβ) Μικτές αποδοχές υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου. Εφόσον η ατομική επιχείρηση απασχολεί υπάλληλο, το ποσό του παραπάνω πίνακα (αα) συγκρίνεται με τις ετήσιες μικτές αποδοχές του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου και επιλέγεται το μεγαλύτερο εξ αυτών.

α' = το μεγαλύτερο ποσό των υποπεριπτώσεων αα' και αβ.'

Παράδειγμα :
Ατομική επιχείρηση στο 11ο έτος δραστηριότητας (τρίτη τριετία) βάσει του πίνακα έχει ελάχιστο εισόδημα αα'=13.213
Ο μικτός μισθός του υψηλότερα αμειβόμενου υπαλλήλου στο έτος είναι αβ'=13.500 .
Το ελάχιστο τεκμαρτό εισόδημα της περίπτωσης ισούται με Α = 13.500 (13.500>13.213).


1.2 Επισημάνσεις για την περίπτωση Α' (ελάχιστο εισόδημα προ προσαυξήσεων ΚΑΔ και μισθοδοτικού κόστους)
 


1.3. Υπολογισμός ποσού περίπτωσης β' (προσαύξηση κόστους μισθοδοσίας) το οποίο δεν μπορεί να ξεπερνά τις 15.000.


Το ποσό της περίπτωσης β' προκύπτει με την προσαύξηση του ποσού της περίπτωσης α' με δέκα τοις εκατό (10%) επί του ετήσιου κόστους που καταβάλλει ο επιχειρηματίας που υπάγεται στις διατάξεις αυτές, για τη μισθοδοσία του προσωπικού που απασχολεί.
Στο ετήσιο κόστος της μισθοδοσίας περιλαμβάνονται τόσο οι μικτές αποδοχές των υπαλλήλων όσο και οι εργοδοτικές εισφορές, καθώς και οι πάσης φύσης παροχές στους εργαζόμενους. Το ποσό του μισθολογικού κόστους πάνω στο οποίο υπολογίζεται το 10%,  προκύπτει από τον κωδικό 581 του εντύπου Ε3.

Παράδειγμα προσαύξησης περίπτωσης β'
Ατομική επιχείρηση με έναν υπάλληλο έχει ετήσιο κόστος μισθοδοσίας 14.256,00 ευρώ.
Το ποσό της περίπτωσης β' ισούται με β'=  1425,60 (10% * 14.256) .


1.4. Υπολογισμός ποσού περίπτωσης γ' (προσαύξηση ΚΑΔ).


Το ποσό της περίπτωσης γ' προκύπτει από την εφαρμογή του συντελεστή 5% επί του ποσού, κατά το οποίο ο κύκλος εργασιών του υπόχρεου υπερβαίνει τον μέσο ετήσιο κύκλο εργασιών του Κ.Α.Δ. του κλάδου στον οποίο ο υπόχρεος εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδα του.

Παράδειγμα προσαύξησης βάσει ΚΑΔ
Ατομική επιχείρηση με ΚΑΔ 69.20 στον οποίο εμφανίζει τα μεγαλύτερα έσοδά της, έχει ακαθάριστα έσοδα στο τέλος του έτους 27.000 (στον συγκεκριμένο ΚΑΔ). Ο μέσος όρος για τον συγκεκριμένο ΚΑΔ όπως έχει δημοσιευθεί από την ΑΑΔΕ με την ΔΥΠΗΔΕΔ 1048703 ΕΞ 2024 ανέρχεται στο ποσό των 25.698,89.
Το ποσό της περίπτωσης γ' ισούται με Γ'= 65,05 [(27.000,00 - 25.698,89 )* 5%].


1.5. Επισημάνσεις για την προσαύξηση βάσει ΚΑΔ:
 


2. Εξαιρέσεις από το ελάχιστο καθαρό εισόδημα (παρ. 6  του άρθρου 28Α του ΚΦΕ)


Οι διατάξεις για το ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα των ατομικών επιχειρήσεων  σύμφωνα με τις παραγράφους 6 και 7 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 δεν εφαρμόζονται:

Περιπτώσεις Εφαρμογή
α) στα κέρδη από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα Ελέγχεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση
β1) σε όσους αμείβονται σύμφωνα με την περ. στ) της παρ. 2 του άρθρου 12 (αμοιβές από μπλοκάκι) Ελέγχεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση
β2) σε ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές που συμβάλλονται με έως και δύο (2) ασφαλιστικές επιχειρήσεις και δηλώνουν ως επαγγελματική έδρα την κατοικία τους Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 045-046
γ) σε πρόσωπα που παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του ογδόντα τοις εκατό (80%) Ελέγχεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση
δ) σε καφενεία που βρίσκονται σε οικισμούς της χώρας με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 045-046


3. Αναλογική μείωση ελάχιστου εισοδήματος
 

Περίπτωση Εφαρμογή
Με την παράγραφο 7 του άρθρου 28Α όταν οι επαγγελματικές δραστηριότητες του υπόχρεου περιορίζονται χρονικά από νομοθετικές και κανονιστικές ρυθμίσεις που περιορίζουν την άσκηση της δραστηριότητας εντός του φορολογικού έτους, το τεκμήριο ισχύει αναλογικά για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο οι δραστηριότητες αυτές επιτρέπονται. Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 045-046


4. Μειώσεις του ελάχιστου (τεκμαρτού) καθαρού εισοδήματος (άρθρο 28Γ)


Με το άρθρο 28Γ του ΚΦΕ ορίζονται οι περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπονται μειώσεις του ελάχιστου τεκμαιρόμενου κέρδους για τους νέους επαγγελματίες και τους κατοίκους μικρών νησιών και οικισμών ενώ προβλέπεται η μη εφαρμογή των σχετικών διατάξεων για τους αναπήρους με ποσοστό αναπηρίας ογδόντα τοις εκατό (80%) και άνω, καθώς τους εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ) με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%).

Το ελάχιστο (τεκμαρτό) καθαρό εισόδημα δεν εφαρμόζονται για τα τρία (3) πρώτα έτη από την πρώτη έναρξη της άσκησης της επαγγελματικής δραστηριότητας για όσους εντάσσονται στις διατάξεις των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ, ενώ για το τέταρτο έτος το ελάχιστο (τεκμαρτό) καθαρό εισόδημα (όπως αυτό προσδιορίζεται με το άρθρο 28Α) μειώνεται κατά δύο τρίτα (2/3) και κατά ένα τρίτο (1/3) για το πέμπτο έτος.

Έτη δραστηριότητας Μειώσεις Ελάχιστο βάσει κατώτατου*

1ο έως 3ο έτος

Μείωση 100% (μη εφαρμογή τεκμηρίου)

0

4ο έτος

Μείωση κατά 2/3

3.640,00

5ο έτος

Μείωση κατά 1/3

7.280,00Παράδειγμα :
Ατομική επιχείρηση στο 4ο έτος λειτουργίας έχει ελάχιστο ποσό 10.920,00 απασχολεί υπάλληλο ο οποίος το 2023 είχε μικτό ετήσιο μισθό 12.000, συνολικό κόστος μισθοδοσίας 14.400, και τζίρο κάτω από τον μέσο όρου του κλάδου.

Το ελάχιστο τεκμαρτό (α') προσδιορίζεται ως εξής :
-Ποσό α' = 12.000 (12.000 > 10920)
-Ποσό β' =  1.440 (14.400 * 10%)
-Ποσό γ' = 0 (δεν υπάρχει προσαύξηση λόγω τζίρου)
Σύνολο ελαχίστου πριν την εφαρμογή των μειώσεων = 12.000+1.440 = 13.440
Τελικό ελάχιστο μετά από τη μείωση κατά 2/3 (άρθρο 28Γ παρ.1 ) λόγω δραστηριότητας στο 4ο έτος = 4.480 (13.440*2/3).


Περαιτέρω με τις παρ.2 και 3 του άρθρου 28Γ του ΚΦΕ προβλέπεται μείωση κατά το ήμισυ (1/2) του ελάχιστου εισοδήματος για υπόχρεους που :

Περιπτώσεις Εφαρμογή
α) Έχουν την ιδιότητα του πολύτεκνου ως γονέας ή απορφανισθέν τέκνο (άρθρο πρώτο του ν. 1910/1944) (Α’ 75) Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 047-048
β) Παρουσιάζουν αναπηρία ίση ή μεγαλύτερη του 67% Ελέγχεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση
γ) Είναι γονέας μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα (άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα) Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 047-048
δ) είναι γονείς με τέκνα με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον εξήντα επτά τοις εκατό (67%) (άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία που θεωρούνται εξαρτώμενα) Ελέγχεται αυτόματα από τη φορολογική διοίκηση
ε) είναι εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ) με ποσοστό ιδιοκτησίας επί του οχήματος που δεν υπερβαίνει το είκοσι πέντε τοις εκατό (25%). Ειδικά, ως προς την συγκεκριμένη μείωση κατά το ήμισυ στους Εκμεταλλευτές Επιβατηγών Δημόσιας Χρήσης οχημάτων (ΤΑΞΙ), στις περιπτώσεις ύπαρξης περισσοτέρων του ενός οχημάτων, η μείωση χορηγείται εφόσον αθροιστικά τα ποσοστά κατοχής επί των οχημάτων δεν υπερβαίνουν το 25%. Η μείωση εφαρμόζεται αναλογικά για το χρονικό διάστημα του έτους που πληρούται η πιο πάνω προϋπόθεση. Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 047-048
στ) ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε οικισμούς με πληθυσμό μικρότερο των πεντακοσίων (500) κατοίκων Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 047-048
ζ) ασκούν τη δραστηριότητά τους και έχουν την κύρια κατοικία τους σε νησιά με πληθυσμό μικρότερο των τριών χιλιάδων εκατό (3.100) κατοίκων Συμπλήρωση πληροφοριών στον υποπίνακα του κωδικού 047-048

 
Τα ποσά που προκύπτουν από τη μείωση της παρ.1 του άρθρου 28Γ του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) (κατά 2/3 για το 4ο έτος δραστηριότητας ή 1/3 για το 5ο έτος δραστηριότητας) και ταυτόχρονα κατά 1/2 του ελάχιστου εισοδήματος για τους ως άνω υπόχρεους των παρ.2,3 του άρθρου 28Γ εμφανίζονται στον επόμενο πίνακα :

Τριετία -Έτος δραστηριότητας Ελάχιστο εισόδημα με μειώσεις του
άρθρου 28Γ (παρ.1 και ταυτόχρονα παρ.2,3)

1η (1ο έως 3ο έτος)

Μη εφαρμογή τεκμηρίου

2η (4ο έτος)

1.820,00*

2η (5ο έτος)

3.640,00**

2η (6ο έτος)

5.640,00

3η (7ο έως 9ο έτος)

6.006,00

4η (10ο έως 12ο έτος)

6.606,60

5η (13ο και άνω)

7.267,26

*Περιορισμός κατά 2/3 και περαιτέρω κατά 1/2.
**Περιορισμός κατά 1/3 και περαιτέρω κατά 1/2.

Ευνόητο είναι ότι και σε αυτόν τον πίνακα τα ποσά βασίζονται στο ελάχιστο ποσό του άρθρου 28Α (10.920) με τις προσαυξήσεις των τριετιών χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι προσαυξήσεις των λοιπών περιπτώσεων (προσαυξήσεις ΚΑΔ, μισθοδοτικού κόστους, κ.λπ.).


4.1 Δικαιολογητικά


Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τις ως άνω μειώσεις είναι τα ακόλουθα :
- Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας πολύτεκνου ως γονέα ή απορφανισθέντος τέκνου
- Πιστοποιητικό απόδειξης ιδιότητας γονέα μονογονεϊκής οικογένειας με ανήλικα τέκνα π.χ. πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη γέννησης (σε περίπτωση άγαμης μητέρας), πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης ή ληξιαρχική πράξη θανάτου (στην περίπτωση χηρείας) ή δικαστική απόφαση απόδοσης επιμέλειας (σε περίπτωση διαζυγίου) ή ιδιωτικό συμφωνητικό που έχει κατατεθεί στο πρωτοδικείο για την έκδοση διαζυγίου (συναινετική λύση γάμου) ή τελεσίδικη δικαστική απόφαση υιοθεσίας από έναν γονέα ή πιστοποιητικό κράτησης σε σωφρονιστικό κατάστημα (φυλάκιση του άλλου γονέα) κ.λπ.
- Άδεια κυκλοφορίας για το ποσοστό ιδιοκτησίας των εκμεταλλευτών ταξί.
 


 


4.2 Επισημάνσεις για τις μειώσεις του άρθρου 28Γ
 


5. Εφαρμογή μειώσεων άρθρου 28Β του ΚΦΕ (μειώσεις τεκμαρτού με εισόδημα από μισθωτές/συντάξεις/αγροτική δραστηριότητα).


Με το άρθρο 28Β του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) προβλέπονται τα εισοδήματα που μειώνουν το ελάχιστο τεκμαιρόμενο κέρδος από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, όπως αυτό προσδιορίζεται στο άρθρο 28Α. Για όσους λοιπόν εντάσσονται στη διάταξη του άρθρου 28Α και αποκτούν εισόδημα από μισθωτή εργασία ή σύνταξη του άρθρου 12 ή από αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα της παρ. 1 του άρθρου 21, το ελάχιστο (τεκμαρτό εισόδημα) που προσδιορίζεται με την παράγραφο 2 του άρθρου 28Α μειώνεται κατά ποσό που αντιστοιχεί στο εισόδημα που αποκτούν :
- από τη μισθωτή εργασία,
- τη σύνταξη
- την αγροτική δραστηριότητα
Επισημαίνεται ότι αφαιρούνται όλα τα παραπάνω εισοδήματα, φορολογητέα και απαλλασσόμενα.

Επιπλέον σύμφωνα με την Α.1061/2024:
Προκειμένου να διαπιστωθεί από τη Φορολογική Διοίκηση ότι τα δηλωθέντα εισοδήματα δεν υπολείπονται του ελάχιστου καθαρού ποσού εισοδήματος των άρθρων 28Α-28Δ, όπως έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με τα ανωτέρω, γίνεται σύγκριση μεταξύ των εισοδημάτων από επιχειρηματική δραστηριότητα είτε αυτά φορολογούνται σύμφωνα με την κλίμακα της παρ. 1 του άρθρου 15 του ΚΦΕ είτε απαλλάσσονται του φόρου και του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος. Εφόσον το τεκμαρτό εισόδημα υπερβαίνει το ποσό των καθαρών κερδών από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας, ο φόρος, κατά την έκδοση της πράξης προσδιορισμού φόρου, υπολογίζεται με βάση το ποσό αυτό μειωμένο κατά το ποσό τυχόν απαλλασσόμενου εισοδήματος επιχειρηματικής δραστηριότητας (κωδ 659-660, 619-620).

Παράδειγμα :

Ατομική επιχείρηση στο 18ο έτος λειτουργίας έχει ελάχιστο ποσό 14.534.52, δεν απασχολεί υπάλληλο, έχει ακαθάριστο εισόδημα 4.000 πάνω από τον μέσο όρο του κλάδου, έχει επίδομα τέκνων 710 ευρώ (εισόδημα από μισθωτές) και εισόδημα από μισθωτές 3.000,00.

Το ελάχιστο τεκμαρτό (α') προσδιορίζεται ως εξής :
-Ποσό α' = 14.534,52
-Ποσό β' =  0 (δεν υπάρχει προσαύξηση μισθοδοσίας)
-Ποσό γ' = 200,00 (4.000*5%) προσαύξηση ΚΑΔ
- Μειώσεις άρθρου 28Β = 3.710,00 (3.000+710)
Σύνολο ελαχίστου πριν την εφαρμογή των μειώσεων = 14.734,52 (14.534,52 + 200)
Τελικό ελάχιστο εισόδημα = 11.024,52 (14.734,52 - 3.710)


6. Αμφισβήτηση ελάχιστου εισοδήματος


6.1 Αμφισβήτηση για αντικειμενικούς λόγους

Σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ
Το ελάχιστο ετήσιο εισόδημα που προσδιορίζεται με βάση το τεκμήριο της παρ. 2, μπορεί να αμφισβητηθεί από τον υπόχρεο για αντικειμενικούς λόγους.

6.1.1 Προϋποθέσεις για την αμφισβήτηση λόγω αντικειμενικών λόγων


Οι προϋποθέσεις (ιδίως) που ορίζονται στην παρ. 3 του άρθρου 28Α του ν. 4172/2013 (ΚΦΕ) και τα δικαιολογητικά για κάθε μια από αυτές όπως αναφέρονται στην Α.1055/2024 είναι :

α) Στρατιωτική θητεία, για την απόδειξη της οποίας εάν έχει λήξει η θητεία του φορολογούμενου προσκομίζεται πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης και εάν ο φορολογούμενος εξακολουθεί να υπηρετεί τη θητεία του συνυποβάλλεται βεβαίωση της Μονάδας που υπηρετεί.
β) Φυλάκιση, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται αποφυλακιστήριο από το κατάστημα κράτησης ή πιστοποιητικό κράτησης.
γ) Νοσηλεία σε νοσοκομείο ή κλινική, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται βεβαίωση νοσηλείας σε δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
δ) Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας λόγω εγκυμοσύνης, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται βεβαίωση κυοφορίας είτε από την ΗΔΙΚΑ είτε από δημόσιο νοσοκομείο ή ιδιωτική κλινική.
ε) Αδυναμία άσκησης δραστηριότητας κατά τους δώδεκα (12) μήνες μετά τον τοκετό ή την υιοθεσία ή την αναδοχή τέκνου, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλονται:
αα)
σε περίπτωση τοκετού, πιστοποιητικό ή ληξιαρχική πράξη γέννησης,
ββ)
σε περίπτωση υιοθεσίας, η δικαστική απόφαση με την οποία τελείται η υιοθεσία, συνοδευόμενη είτε από πιστοποιητικό τελεσιδικίας είτε από αποδεικτικό/έκθεση επίδοσης της απόφασης στον αρμόδιο Εισαγγελέα και πιστοποιητικό περί μη άσκησης ενδίκων μέσων και
γγ)
σε περίπτωση αναδοχής τέκνου η πράξη τοποθέτησης σε ανάδοχη οικογένεια (δικαστική απόφαση, σύμβαση, πράξη/απόφαση του αρμόδιου φορέα) και βεβαίωση καταχώρισης του ανηλίκου στο Εθνικό Μητρώο Ανηλίκων ή στο Εθνικό Μητρώο Εγκεκριμένων Αναδοχών ή στο Μητρώο Ασυνόδευτων Ανηλίκων.
Στην περίπτωση της υιοθεσίας λαμβάνεται υπόψη ο χρόνος έναρξης των αποτελεσμάτων της κατά τα οριζόμενα στον Αστικό Κώδικα, ήτοι ο χρόνος κατά τον οποίο η δικαστική απόφαση κατέστη τελεσίδικη είτε σύμφωνα με το πιστοποιητικό τελεσιδικίας, όταν προσκομίζεται, είτε με την πάροδο τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση της δικαστικής απόφασης στον αρμόδιο εισαγγελέα και τη μη άσκηση ενδίκων μέσων. Εάν η υιοθεσία του τέκνου λάβει χώρα μετά την αναδοχή αυτού, λαμβάνεται υπόψη η πρώτη ένταξη του τέκνου στην οικογένεια του φορολογούμενου με τη διαδικασία της αναδοχής.
στ) Εκτεταμένες φυσικές καταστροφές που κατέστησαν αδύνατη, συνολικά ή μερικά, την άσκηση της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής του δραστηριότητας. Για την απόδειξη της αδυναμίας συνυποβάλλεται απόφαση/ βεβαίωση του αρμόδιου φορέα για τον χαρακτηρισμό της επιχείρησης ως πληγείσας ή απόφαση/πράξη του αρμοδίου οργάνου με την οποία παρέχεται κρατική αρωγή για την αντιμετώπιση των ζημιών που προκλήθηκαν από θεομηνία ως πρώτη αρωγή ή επιχορήγηση, ή προκαταβολή επιχορήγησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4797/2021 (Α’ 66). Η συνολική ή μερική αδυναμία άσκησης της δραστηριότητας διαρκεί για όσο χρονικό διάστημα (ημέρες) ισχύει η κήρυξη με την απόφαση που εκδίδεται σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 και 30 του ν. 4662/2020 (Α’ 27), της περιοχής που, κατά περίπτωση, εδρεύει ή έχει εγκατάσταση η επιχείρηση, σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πολιτικής προστασίας.
ζ) Ανάκληση της άδειας λειτουργίας της ατομικής τους επιχείρησης ή της άδειας άσκησης επαγγέλματός τους, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται απόφαση της δημόσιας αρχής με την οποία ανακλήθηκε η άδεια λειτουργίας ή η άδεια άσκησης επαγγέλματος ή σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα.
η) Απαγόρευση λειτουργίας του καταστήματος ή άλλου χώρου άσκησης της επαγγελματικής ή επιχειρηματικής τους δραστηριότητας σε εφαρμογή απόφασης δημόσιας αρχής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας ή άλλου λόγου που υπαγορεύει το δημόσιο συμφέρον, για την απόδειξη της οποίας συνυποβάλλεται η απόφαση της δημόσιας αρχής.
θ) Άλλοι λόγοι ανωτέρας βίας πέραν των ανωτέρω αναφερόμενων, ήτοι ανυπαίτια γεγονότα εντελώς εξαιρετικής φύσης, τα οποία δεν αναμένονταν, ούτε ήταν δυνατό να προληφθούν ή να αποτραπούν από τον φορολογούμενο, ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης και τα οποία εμπόδισαν την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Τέτοιο γεγονός δύναται ιδίως να συνιστά σοβαρό πρόβλημα υγείας του φορολογούμενου ή τέκνου του, λόγω ασθένειας ή ατυχήματος, για το οποίο δεν απαιτείται νοσηλεία, αλλά αποδεικνύεται με βάση ιατρική γνωμάτευση από νοσοκομείο ή κλινική ότι εμποδίζει για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί, την άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του φορολογούμενου.


6.1.1 Διαδικασία αμφισβήτησης για αντικειμενικούς λόγους


Η αμφισβήτηση για αντικειμενικούς λόγους γίνεται με την υποβολή αίτησης μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα  mybusinesssupport. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από την 21η Μαΐου 2022.Η αίτηση υποβάλλεται μετά την έκδοση της πράξης διοικητικού ή διορθωτικού (κατόπιν υποβολής τροποποιητικής δήλωσης) προσδιορισμού φόρου εκάστου φορολογικού έτους, οποτεδήποτε μέχρι την κοινοποίηση από τη Φορολογική Διοίκηση εντολής ελέγχου φορολογίας εισοδήματος ή μέχρι την παραγραφή του δικαιώματος της Φορολογικής Διοίκησης για έκδοση πράξης προσδιορισμού του φόρου. Η τροποποίηση υποβληθείσας αίτησης είναι δυνατή εντός των προθεσμιών του προηγούμενο εδαφίου.


Επισήμανση
 


6.2. Αμφισβήτηση με διενέργεια έλεγχου


Σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ, αν ο υπόχρεος αμφισβητεί το ποσό που προκύπτει από την εφαρμογή του παρόντος για λόγους πέρα από τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 3 του ιδίου άρθρου (αντικειμενικοί λόγοι), ζητεί τη διενέργεια ελέγχου του άρθρου 23 του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (Κ.Φ.Δ., ν. 4987/2022 Α' 206) για να αποδειχθεί η ακρίβεια της δήλωσής του για εισόδημα μικρότερο του τεκμαρτού.


6.2.1 Διαδικασία αμφισβήτησης ελάχιστου εισοδήματος με τη διενέργεια ελέγχου


α) Προκειμένου ο φορολογούμενος να αποδείξει ότι το πραγματικό του εισόδημα είναι  μικρότερο του τεκμαρτού θα πρέπει με την υποβολή εμπροθέσμως της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους που αφορά, να συμπληρώσει τους κωδικούς 443-444 του εντύπου Ε1 της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων. Μετά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος εκδίδεται πράξη διοικητικού προσδιορισμού του φόρου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 ΚΦΔ και την απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 67 ΚΦΕ.
Είναι δυνατή η ανάκληση του αιτήματος ελέγχου της παρ. 4 του άρθρου 28Α του ΚΦΕ με την υποβολή εμπρόθεσμης τροποποιητικής δήλωσης φορολογίας εισοδήματος για το ζήτημα αυτό.

β) Ο φορολογούμενος υποχρεούται το αργότερο εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών από τη λήξη της προθεσμίας για την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος να συμπληρώσει ερωτηματολόγιο σύμφωνα με το Παράρτημα Β της απόφασης Α.1055/2024  αναφορικά με την περιουσιακή του κατάσταση και τις συνθήκες διαβίωσης του ιδίου, της/του συζύγου/ΜΣΣ και των προστατευόμενων μελών, τα οποία θα αξιολογηθούν κατά τον φορολογικό έλεγχο. Η συμπλήρωση και υποβολή του ως άνω ερωτηματολογίου λαμβάνει χώρα μέσω ειδικής εφαρμογής στην ψηφιακή πύλη της ΑΑΔΕ και συγκεκριμένα στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ mybusinesssupport. Σημειώνεται ότι η εφαρμογή της ΑΑΔΕ βρίσκεται ήδη σε λειτουργία από την 21η Μαΐου 2022. 


Επισημάνσεις
 


 

7. Μεταφορά και συμψηφισμός ζημιών στο ελάχιστο (τεκμαρτό) εισόδημα
 


Με την εγκύκλιο Ε.2027/2024 η ΑΑΔΕ έδωσε διευκρινίσεις σχετικά με την τον συμψηφισμό της ζημιάς και τη μεταφορά των ζημιών στην περίπτωση που το εισόδημα των ατομικών επιχειρήσεων προσδιορίζεται με τα νέα άρθρα 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, σε περίπτωση που υπάρχουν δηλωθέντα καθαρά κέρδη από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας και μεταφερόμενη ζημία προηγούμενων ετών, ισχύουν τα εξής:

α) εάν το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ υπερβαίνει τα δηλωθέντα κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα, ο φόρος προσδιορίζεται επί του εισοδήματος αυτού, η δε μεταφερόμενη ζημιά προηγουμένων ετών συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη και εφόσον απομείνει υπόλοιπο ζημίας αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ,

β) εάν το ποσό των δηλωθέντων κερδών υπερβαίνει το ελάχιστο ποσό καθαρού εισοδήματος των άρθρων 28Α έως 28Δ ΚΦΕ, ο φόρος προσδιορίζεται επί των κερδών αυτών, μετά τον συμψηφισμό τους με τυχόν μεταφερόμενη ζημία προηγουμένων ετών, ακόμα και αν το τελικό ποσό που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος, εφόσον δε απομείνει υπόλοιπο ζημίας, αυτό μεταφέρεται στα επόμενα έτη σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 ΚΦΕ.
 

Εάν το ελάχιστο εισόδημα (τεκμαρτό κέρδος) είναι > από το δηλωθέν - ο φόρος προσδιορίζεται επί του τεκμαρτού
- η ζημιά συμψηφίζεται με τα δηλωθέντα κέρδη
Εάν το ελάχιστο εισόδημα (τεκμαρτό κέρδος) είναι < από το δηλωθέν
- ο φόρος προσδιορίζεται επί των δηλωθέντων κερδών αφού συμψηφιστούν πρώτα οι ζημιές των προηγούμενων ετών ακόμα και αν το τελικό ποσό που θα προκύψει υπολείπεται του ελάχιστου καθαρού εισοδήματος.
 


Συνεπώς στην περίπτωση που το τεκμαρτό κέρδος είναι μεγαλύτερο από το δηλωθέν, η επιχείρηση σε αρκετές περιπτώσεις χάνει τη ζημιά, ενώ ταυτόχρονα δημιουργούνται και αδικίες σε περιπτώσεις που το δηλωθέν κέρδος είναι ελάχιστα μικρότερο από το τεκμαρτό ενώ ταυτόχρονα για μια άλλη επιχείρηση είναι ελάχιστα μεγαλύτερο από το τεκμαρτό.


Παραδείγματα:

Παράδειγμα 1
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό Τεκμαρτό μικρότερο από πραγματικό
  Α περίπτωση Β περίπτωση
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -9.000,00 -9.000,00
Δηλωθέν εισόδημα 2023 19.000,00 21.000,00
Τεκμαρτό  20.000,00 20.000,00
Τελικό φορολογητέο 20.000,00 12.000,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος 0 0

Συμπέρασμα: Με διαφορά 2.000 ευρώ στο πραγματικό εισόδημα και με τις ίδιες μεταφερόμενες ζημιές θα έχουν διαφορά στο φορολογητέο 8.000 ευρώ. Ταυτόχρονα θα συμψηφίσουν και οι δύο τις ζημιές των προηγούμενων ετών

Την επόμενη χρονιά για τις ως άνω δύο περιπτώσεις εάν υποθέσουμε ότι έχουν τα ίδια κέρδη θα φορολογηθούν ως εξής:

Ζημιές μεταφερόμενες από 23 0,00 0,00
Δηλωθέν εισόδημα 2024 19.000,00 21.000,00
Τεκμαρτό  20.000,00 20.000,00
     
Τελικό φορολογητέο 20.000,00 21.000,00

Σε ένα πιο ακραίο παράδειγμα, δύο ατομικές επιχειρήσεις με το ίδιο τεκμαρτό κέρδος οι οποίες λειτουργούν 15 χρόνια (5η τριετία και πάνω) και δεν έχουν καμία άλλη προσαύξηση, έχουν τεκμαρτό εισόδημα ύψους 14.543,52. Το δηλωθέν εισόδημα για την πρώτη είναι ελάχιστα μικρότερο από το τεκμαρτό (14.300) ενώ για την δεύτερη είναι ελάχιστα μεγαλύτερο (14.600).

Παράδειγμα 2
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό Τεκμαρτό μικρότερο από πραγματικό
  Α περίπτωση Β περίπτωση
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -13.000,00 -13.000,00
Πραγματικό εισόδημα+ 14.300,00 14.600,00
Τεκμαρτό  14.534,52 14.534,52
Τελικό φορολογητέο 14.534,52 1.600,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος 0,00 0,00

Το αποτέλεσμα θα είναι η πρώτη επιχείρηση να φορολογηθεί για 14.534,52 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 1.897,59, ενώ η δεύτερη με τα ίδια σχεδόν κέρδη θα φορολογηθεί για 1.600,00 ευρώ και θα πληρώσει φόρο 144 ευρώ.

 

Παράδειγμα 3
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 8.000,00
Τεκμαρτό  12.012,00
Τελικό φορολογητέο για το 2023 12.012,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος -8.000,00

 

  Πραγματικό μεγαλύτερο από το τεκμαρτό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 16.000,00
Τεκμαρτό  12.012,00
Τελικό φορολογητέο 0,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος 0,00

 

Παράδειγμα 5
  Τεκμαρτό μεγαλύτερο από πραγματικό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 -9.000,00
Τεκμαρτό  14.196,00
Τελικό φορολογητέο για το 2023 14.196,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος -25.000,00

 

Παράδειγμα 6
  Πραγματικό μεγαλύτερο από το τεκμαρτό
Ζημιές μεταφερόμενες από 2020-21-22 -16.000,00
Πραγματικό εισόδημα 2023 14.000,00
Τεκμαρτό  12.012,00
Τελικό φορολογητέο 0,00
Μεταφερόμενη ζημιά για επόμενο έτος -2.000,00


8. Προκαταβολή φόρου για ατομικές επιχειρήσεις που θα φορολογηθούν με το ελάχιστο εισόδημα των άρθρων 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ για το 2024


Σύμφωνα με τη παρ. 87 του άρθρου 72 του ΚΦΕ, αν το εισόδημα από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας φορολογικού έτους 2023 προσδιορίζεται σύμφωνα με τα άρθρα 28Α έως 28Δ του ΚΦΕ, το ποσό προκαταβολής φόρου του άρθρου 69 του ΚΦΕ επί του ποσού, κατά το οποίο το τεκμαρτώς προσδιορισθέν εισόδημα υπερβαίνει το δηλωθέν, μειώνεται για το έτος 2024 κατά το ήμισυ.


Παραδείγματα

Παράδειγμα 1
Δηλωθέν Κέρδος από επιχ. Δραστηριότητα 9.000,00
Ελάχιστο εισόδημα(τεκμαρτό) άρθ. 28Α έως 28Δ 10.920,00

Φόρος εισοδήματος στο δηλωθέν (9.000) 810,00
Φόρος εισοδήματος στο τεκμαρτό (10.920) 1.102,40
Προκαταβολή στο δηλωθέν (810 χ 55%) 445,50
Προκαταβολή στο τεκμαρτό (1.102,40 χ 55%) 606,32
Διαφορά προκαταβολής [1.102,40 - 810,00] 160,82
Μείωση της διαφοράς στο μισό [160,82 Χ 50%] 80,41
Τελική προκαταβολή (445,50 + 80,41) 525,91

Παράδειγμα 2
Δηλωθέν Κέρδος από επιχ. Δραστηριότητα 10.000,00
Ελάχιστο εισόδημα(τεκμαρτό) άρθ. 28Α έως 28Δ 14.663,20


Φόρος εισοδήματος στο δηλωθέν (10.000) 900,00
Φόρος εισοδήματος στο τεκμαρτό (14.663,2) 1.925,90
Προκαταβολή στο δηλωθέν (900 χ 55%) 495,00
Προκαταβολή στο τεκμαρτό (1925,90 χ 55%) 1.059,25
Διαφορά προκαταβολής (1059,25 - 495,00) 564,25
Μείωση της διαφοράς στο μισό (564,25 χ 50%) 282,12
Τελική προκαταβολή (495,00 + 282,12) 777,12

Επισήμανση
 

 

9. Αποδείξεις με ηλεκτρονικά μέσα- Ελάχιστο ποσό που απαιτείται στην περίπτωση εφαρμογής του ελάχιστου (τεκμαρτού) εισοδήματος.
 


Σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 28Α ΚΦΕ, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 15 του ν. 5073/2023 (Α’ 204), το εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα που λαμβάνεται υπόψη για την εφαρμογή της περ. β) της παρ. 6 του άρθρου 15 του ΚΦΕ δεν μπορεί να υπολείπεται του ελάχιστου ποσού καθαρού εισοδήματος που προσδιορίζεται με τα άρθρα 28Α έως 28Δ.
Στην περίπτωση που οι δαπάνες, που έχουν πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2023 και αφορούν σε καταβολές φόρου εισοδήματος φυσικών προσώπων και ΕΝΦΙΑ (ανεξαρτήτως του χρόνου βεβαίωσης αυτών), δανειακές υποχρεώσεις προσωπικές ή επαγγελματικές προς χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό) και για ενοίκια, υπερβαίνουν το εξήντα τοις εκατό (60%) του πραγματικού εισοδήματος, τότε το απαιτούμενο ποσοστό δαπανών περιορίζεται στο είκοσι τοις εκατό (20%), υπό την προϋπόθεση ότι οι ανωτέρω δαπάνες έχουν καταβληθεί με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής. Στα ενοίκια περιλαμβάνεται το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κύριας ή/και δευτερεύουσας κατοικίας του φορολογούμενου, επαγγελματικής στέγης, καθώς και το ποσό που καταβάλλεται για ενοίκιο κατοικίας των εξαρτώμενων τέκνων του που φοιτούν σε άλλη πόλη.