Νόμοι 748/1966 Αρθρο 17

Αρθρο 17. Ποινικαί διατάξεις

1. Πας εργοδότης, διευθυντής, διαχειριστής, επιτετραμμένος ή ιδιοκτήτης εργασίας παραβαίνων εκ δόλου ή εξ αμελείας τας διατάξεις του παρόντος, ως και των επί τη βάσει τούτου εκδιδομένων αποφάσεων, τιμωρείται, εάν δεν προβλέπεται εις έτερον νόμον αυστηροτέρα ποινή, δια των κάτωθι ποινών:
 α) Δια χρηματικής ποινής από 500-8.000 μεταλλικών δραχμών ή
 β) Δια φυλακίσεως 10 ημερών μέχρις 6 μηνών.
 γ) Επί ιδιαιτέρως επιβαρυντικών περιστάσεων ή εν υποτροπή η χρηματική ποινή και η φυλάκισις δύναται να επιβάλλωνται σωρευτικώς.

2. Ο ιδιοκτήτης και επί νομικών προσώπων ο Πρόεδρος του Διοικητικού αυτού Συμβουλίου είναι υπόλογοι δια τας επιβαλλομένας εις τους επιτετραμμένους ή διαχειριστάς ή τους διευθυντάς χρηματικάς ποινάς.

3. Εις τας αυτάς ποινάς υπόκεινται και οι εκ δόλου παραβάται των διατάξεων του παρόντος και των επί τη βάσει τούτων εκδιδομένων αποφάσεων μισθωτοί.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ποινικαί διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο