Νόμοι 55575/1965 Αρθρο 62

Αρθρο 62. Αναστολή και διακοπή της ασφαλίσεως

1. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ασφάλισις αναστέλλεται, εφ' όσον το ασφαλιζόμενον πρόσωπον:
 α) Επιδοτείται εκ του ΙΚΑ ή του ΟΑΑΑ λόγω ασθενείας, ανεργίας ή στρατεύσεως.
 β) Απουσιάζει εκ της περιοχής του παρ' ω ησφαλίσθη Υποκαταστήματος.
 γ) Στερηθή της δυνατότητος εργασίας εξ οιουδήποτε λόγου πέραν των ανωτέρων υπό στοιχείον α' αναφερόμενων, οίον ασθενείας βεβαιουμένης υπό οργάνου του ΙΚΑ, φυλακίσεως, στρατεύσεως κλπ.
 δ) Ουδεμιάς δικαιούται αμοιβής εκ του Σωματείου ή του Συνεταιρισμού κατά την διάρκειαν του μηνός.

2. Η κατά τας διατάξεις του παρόντος κεφαλαίου ασφάλισις διακόπτεται:
 α) Εφ' όσον το ασφαλιζόμενον πρόσωπον παύει να είναι μέλος του Σωματείου ή Συνεταιρισμού.
 β) Εφ' όσον το Δ.Σ. των Σωματείων ή Συνεταιρισμών ή οι διαχειρισταί τούτων παραβούν τας υποχρεώσεις του άρθρου 61 του παρόντος.
 Η διακοπή της ασφαλίσεως δι' όλα τα μέλη του Σωματείου ή Συνεταιρισμού επέρχεται από της παρελεύσεως απράκτου δεκαπενθημέρου πρθεσμίας από της ειδικής προσκλήσεως προς εκπλήρωσιν των ανωτέρω υποχρεώσεων. Η πρόσκλησις ανακοινούνται υπό του ΙΚΑ και εις την αρμόδιαν Επιτροπήν ρυθμίσεως φορτοεκφορτώσεων.
 γ) Εφ' όσον το Σωματείον ή ο Συν/σμός καθυστερεί την καταβολήν των περί ων τα δεύτερον και τρίτον εδάφια της παρ. 2 του άρθρου 59 του παρόντος εισφορών, μετά των επ' αυτών προσθέτων τελών πέραν των δύο μηνών από της λήξεως και του επομένου ημερολογιακού έτους εις ο αφορούν αύται.
 Η διακοπή της ασφαλίσεως επέρχεται δι' άπαντα τα μέλη του Σωματείου ή Συνεταιρισμού από της λήξεως της κατά τα ως άνω προθεσμίας.
 Εις τας ανωτέρω υπό στοιχεία β' και γ' περιπτώσεις των μελών του Σωματείου ή Συν/σμού εκ νέου υπαγωγή εις την ασφάλισιν πραγματοποιείται κατά τας διατάξεις του κεφαλαίου Ι' του παρόντος Κανονισμού και εφ' όσον εκπληρωθούν άπασαι αι δια τον μέχρι της διακοπής της ασφαλίσεως χρόνον υποχρέωσεις προς το Ίδρυμα, δεν δύναται δε να άρξηται αύτη προ της παρελεύσεως εξαμήνου από της διακοπής της.
 Εάν όμως τα Σωματεία ή οι Συν/σμοί ή το Δ.Σ. αυτών εκπληρώσουν τας μέχρι της διακοπής της ασφαλίσεως υποχρεώσεις των εντός τριμήνου από ταύτης, η κατά τας διατάξεις του Κεφαλαίου Ι' ασφάλισις αυτών δύναται να συνεχισθή από της κατά τ' ανωτέρω διακοπής αυτής.

Σχόλια: [Η περίπτωση γ' της παραγράφου 2, τέθηκε όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο Γ' της απόφασης Υπουργού Κοινωνικών Υπηρεσιών υπ' αριθ. Β1/21/21/908 (ΦΕΚ Β' 1527/21-12-1976)]

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Αναστολή και διακοπή της ασφαλίσεως
Up
Close
Close
Κλείσιμο