Νόμοι 55575/1965 Αρθρο 59

Αρθρο 59. Υπολογισμός εισφορών

1. Αι κατά νόμον εργοδοτικαί εισφοραί δια την ασφάλισιν των περί ων το παρόν Κεφάλαιον φορ/τών υπολογίζονται υποχρεωτικώς επί του συνόλου των εισπραττομένων παρά των εργοδοτών φορτωτών και παραληπτών εμπορευμάτων ή ειδών εργατικών δικαιωμάτων και των μετ' αυτών συνειπραττομένων ποσών υπέρ του Κεφαλαίου Δώρου Εορτών Φορ/τών και του λογαριασμού αποδοχών αδείας και επιδόματος αδείας.
 Αι εργατικαί εισφοραί δια την ως άνω αιτίαν υπολογίζονται επί των κατά τα άρθρα 60 και 62 παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου ασφαλιστικών κλάσεων και ημερών εργασιας.
 Αι εργατικαί εισφοραί επί των εις τους φορτ/τάς καταβαλλομένων δώρων εορτών και επιδομάτων αδείας καταβάλλονται αυτοτελώς υπολογιζόμεναι μέχρι του ποσού του τεκμαρτού ημερομησθίου της εκάστοτε ισχυούσης ανωτάτης ασφαλιστικής κλάσεως. Υπόχρεως προς καταβολήν των αντιστοίχων εισφορών δια τα δώρα εορτών και επιδόματα αδείας των Φορτ/τών είναι η διαχειριζόμενη τους λογαριασμούς τούτους οικεία Επιτροπή Ρυθμίσεως Φορτοεκφορτώσεων. Αύται καταβάλλονται εις το ΙΚΑ εντός των προθεσμιών της παρ. 3 του άρθρου 26 του Α.Ν. 1846/1951 από της τελευταίας ημέρας του μηνός εντός του οποίου εκδίδεται η σχετική απόφασις της Επιτροπής ταύτης.

2. Εις ην περίπτωσιν το συνολικόν ποσόν των καταβληθεισών καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος εργοδοτικών εισφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρου υπερβαίνει το ποσόν των εργοδοτικών εισφορών, υπολογιζομένων επί της ασφαλιστικής κλάσεως και των ημέρων εργασίας των άρθρων 60 και 62 παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου, μετά των δώρων εορτών και αποδοχών και επιδόματος αδείας, τούτο παραμένει εις το ΙΚΑ ως πιστωτικόν υπόλοιπον επί τρία έτη, υπολογιζόμενα από της λήξεως του ημερολογιακού έτους εντός του οποίου εδημιουργήθη, ίνα καλύψη τυχόν δημιουργηθησόμενον χρεωστικόν υπόλοιπον εντός της τριετίας κατά τα εν των επομένω εδαφίω οριζόμενα, είτα δε χρησιμοποιείται κατά τα εν παρ. 3 του παρόντος άρθρου.
 Εις ην περίπτωσιν το συνολικόν ποσόν των καταβληθεισών καθ' έκαστον ημερολογιακόν έτος εργοδοτικών εισφορών του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του παρόντος άρθρυ υπολείπεται του ποσού των εργοδοτικών εισφορών των υπολογιζομένων επί της ασφαλιστικής κλάσεως και των ημέρων εργασίας των άρθρων 60 και 62 παρ. 1 του παρόντος Κεφαλαίου μετά των δώρων εορτών και αποδοχών και επιδόματος αδείας, το κατά το προηγούμενον εδάφιον πιστωτικόν υπόλοιπον εκπίπτεται αναλόγως προς κάλυψιν του χρεωστικού υπολοίπου. Εάν παρά ταύτα εναπομένη χρεωστικόν υπόλοιπον υποχρεούται το Σωματείον ή ο Συνεταιρισμός όπως καταβάλη τούτο εξ ολοκλήρου εντός τριάκοντα (30) ημερών από του τέλους του μηνός της εγγράφου γνωστοποιήσεως αυτώ υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του Ιδρύματος της σχετικής οφειλής του.
 Η μη καταβολή της ανωτέρω οφειλής εντός τριάκοντα (30) ημερών από της κατά το προηγούμενον εδάφιον γνωστοποιήσεως αυτής συνεπιφέρει την προσαύξησιν αυτής δια των κατά νόμο προσθέτων τελών εις βάρος του Σωματείου ή Συνεταιρισμού, ανεξαρτήτως των λοιπών προβλεπομένων εν τω παρόντι κεφαλαίω συνεπειών.
 Ο Διευθυντής του αρμοδίου Υποκ/τος ΙΚΑ γνωστοποιεί εγγράφως μέχρι τέλους Φεβρουαρίου εκάστου έτους εις το Σωματείον ή Συν/σμόν το κατά την 1ην Ιανουαρίου υφιστάμενον πιστωτικόν υπόλοιπον.

3. Το τυχόν πέραν της τριετίας εναπομένον πλεόνασμα εργοδοτικής εισφοράς του πρώτου εδαφίου της παρ. 2 του παρόντος άρθρου
χρησιμοποιείται:
 α) Προς κάλυψιν των εξ εργατικής εισφοράς τρεχουσών υποχρεώσεων απάντων των μελών του Σωματείου ή Συνεταιρισμού ή
 β) Προκειμένου περί Σωματείων ή Συνεταιρισμών ων τα μέλη είναι κατατεταγμένα εις την ισχύουσαν εκάστοτε ανωτάτην ασφαλιστικήν κλάσιν, δια την κάλυψιν της εργοδοτικής και εργατικής εισφοράς, ήτις απαιτείται προς αύξησιν του αριθμού των κατά μήνα εν ασφαλίσει ημερών εργασίας απάντων των μελών του Σωματείου ή Συνεταιριμού άνω των είκοσι πέντε (25) και μέχρι τριάκοντα (30) του ημερολογιακού έτους της υποβολής της κατά το επόμενον εδάφιον αιτήσεως.
 Το Σωματείον ή ο Συνεταιρισμός, ου τα μέλη είναι κατατεταγμένα εις την ισχύουσαν ανωτάτην ασφαλιστικήν κλάσιν, εντός δεκαπενθημέρου από της γνωστοποιήσεως αυτώ υπό της αρμοδίας υπηρεσίας του ΙΚΑ περί της κατατάξεως των μελών του εις την ισχύουσαν ανωτάτην ασφαλιστικήν κλάσιν και του εναπομένοντος ως ανωτέρω πλέον της τριετίας πλεονάσματος εξ εργοδοτικής εισφοράς υποβάλη εφ' άπαξ εις την αρμόδιαν υπηρεσίαν του ΙΚΑ εγγράφως υπεύθυνον δήλωσιν περί του τρόπου χρησιμοποιήσεως του πέραν της τριετίας πιστωτικού υπολοίπου κατά την ως ανωτέρω α' ή β' περίπτωσιν.

4. Τα Σωματεία και Συνεταιρισμοί υπέχουν έναντι του Ιδρύματος απάσας τας ευθύνας του εργοδότου, ευθυνόμενα, κατά τα εν άρθρω 8 παρ. 5 εδ. στ' του Α.Ν. 1846/1951 οριζόμενα, αλληλεγγύως μετά των φορτωτών και παραληπτών των εμπορευμάτων, ή των ειδών εν περιπτώσει μη καταβολής εκ μέρους των τελευταίων τούτων της εργοδοτικής εισφοράς.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Υπολογισμός εισφορών
Up
Close
Close
Κλείσιμο