Νόμοι 4613/2019 Αρθρο 1

Αρθρο 1.

Κυρώνεται και έχει ισχύ νόμου η από 19.3.2019 σύμβαση δωρεάς μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου, του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Β΄ ΠαιδιατρικήςΝευρολογικής Κλινικής του Β΄ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, το κείμενο της οποίας έχει ως ακολούθως:

«ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ-ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ Β’ ΟΡΟΦΟΥ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ»

ΔΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου το γένος Θεοδώρου Κυριακίδη

Στην Αθήνα σήμερα, 19 Μαρτίου 2019, στο κατάστημα του Υπουργείου Υγείας, οδός Αριστοτέλους 17, μεταξύ: ΠΡΩΤΟΝ του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης», το οποίο συμμετέχει στην παρούσα σύμβαση με την ιδιότητα του (Δωρεοδόχου) κληρονόμου και κληροδόχου της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου το γένος Θεοδώρου Κυριακίδη, κατά τα ειδικότερα εκτιθέμενα κατωτέρω στο Προοίμιο, αποκαλείται στη συνέχεια «το Νοσοκομείο» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον Αντιπρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Γενικού Νοσοκομείου Αττικής «ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ-ΑΜΑΛΙΑ ΦΛΕΜΙΝΓΚ» και του διασυνδεόμενου σε αυτό Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και Αναπληρωτή Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης, Ευάγγελο Τρίγωνη του Ζαχαρία και της Όλγας, κάτοχο του υπ’ αριθμ. ΑΚ 675212 δελτίου ταυτότητας που εξεδόθη στο Α.Τ. Παλλήνης (ΑΦΜ 026930611, ΔΟΥ Παλλήνης).

ΔΕΥΤΕΡΟΝ του Ελληνικού Δημοσίου, που αποκαλείται στη συνέχεια «το Δημόσιο» και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από:
(α) την Υφυπουργό Οικονομικών Αικατερίνη Στέργιου Παπανάτσιου, κάτοικο Αθηνών και
(β) τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας Παύλο Πολάκη, κάτοικο Αθηνών.

ΤΡΙΤΟΝ των συνεκτελεστών της διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου: (α) του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ του Νικολάου και της Ευφροσύνης, δημοσίου υπαλλήλου, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-9-1960, κατοίκου Γλυφάδας Αττικής οδός Οινόης αριθμός 2, κατόχου του υπ’ αριθμόν Σ105556/20-3-1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, (Α.Φ.Μ. 031578003, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και
(β) της ΙΩΑΝΝΑΣ χήρας Φιλίππου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, το γένος Παναγιώτη και Κυριακής ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, συνταξιούχου, που γεννήθηκε στη Δροσιά Αττικής το έτος 1947, κατοίκου Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 14, κατόχου του υπ’ αριθμόν AB 595833/28-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 062614654, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς).

δηλώθηκαν, συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

1. Η Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου το γένος Θεοδώρου Κυριακίδη,ηοποίααπεβίωσεστηνΑθήναστις03-09-2011, κατέλειπε με την από 12-8-2009 ιδιόγραφη διαθήκη της, η οποία δημοσιεύθηκε νόμιμα και κηρύχθηκε κυρία με απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου με το αριθμ. 380/18-1-2013 πρακτικό συνεδρίασής του, μεταξύ άλλων και ένα ακίνητο στη Φιλοθέη Αττικής επί της οδού Κεχαγιά αρ. 18, για το οποίο όρισε ότι «επιθυμεί να πουληθεί όσο το δυνατόν ακριβά και με τα λεφτά να γίνει ένα-μια πτέρυγα στο παιδικό Νοσοκομείον της Πεντέλης ή άλλου όπου νομίζουν καλύτερα οι εκτελεστές» όπως και ότι «το ακίνητο της επί της οδού Κεχαγιά αρ. 18 παρακαλεί τους εκτελεστές της να γίνει ένα σοβαρό έργο ολκής στο Νοσοκομείο Παίδων εις μνήμην Δέσποινας Κυριακίδου Γιαννακοπούλου και Ελισάβετ Κυριακίδου Παπαγιαννοπούλου».

2. Η θανούσα όρισε εκτελεστές της διαθήκης την Ιωάννα Κωνσταντίνου (Ρόδων 14, Τ.Κ. 14572, Δροσιά Αττικής) και τον Γεώργιο Παπαγιαννόπουλο (Οινόης 2, ΤΚ 16674, Γλυφάδα Αττικής), οι οποίοι αποδέχθηκαν το λειτούργημα τους ενώπιον του Ειρηνοδικείου Χαλανδρίου με τις με αρ. 501/19-7-2013 και 535/24-7-2013 δηλώσεις αντίστοιχα.

3. Το ως άνω ακίνητο έκτασης 878,32 τ.μ. με τη διώροφη διπλοκατοικία πουλήθηκε δυνάμει του με αρ. 3539/22-2-2016 συμβολαίου της συμβολαιογράφου Μάρθας -Αικατερίνης Γασπαρινάτου αντί τιμήματος 1.150.1 ευρώ.

4. Η κοινή Διοίκηση των Διασυνδεόμενων Νοσοκομείων «ΓΝΑ Σισμανόγλειο -Αμ. Φλέμιγκ» και «Γ. Ν. Παίδων Πεντέλης» με την ανάληψη των καθηκόντων της ενημερώθηκε για τη βούληση της διαθέτιδος. Στις κοινές συναντήσεις και έγγραφες επικοινωνίες με τους Εκτελεστές της Διαθήκης και τον πληρεξούσιο δικηγόρο τους, αναζητήθηκε η προσφορότερη λύση αξιοποίησης της βούλησης της διαθέτιδος. Υπήρξε σαφής και κοινή η διαπίστωση ότι, το ως άνω ποσό των 1.150.000 € δεν επαρκεί για την ανέγερση νέας πτέρυγας, αλλά όμως, είναι δυνατόν με αυτό το ποσό να ανακαινιστεί-ανακατασκευαστεί και εκσυγχρονιστεί ο Β’όροφος του κτιρίου, που στεγάζεται η Β’ πτέρυγα της Παιδιατρικής Κλινικής και το Νευρολογικό Τμήμα του νοσοκομείου. Για το λόγο αυτό, αλλά και επειδή η διάθεση του επιτευχθέντος τιμήματος για τον ως άνω σκοπό κρίθηκε από κοινού σύμφωνη με την βούληση της διαθέτιδος, Εκτελεστές και Διοίκηση απευθύνθηκαν στο τμήμα εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Κοινωφελών Περιουσιών της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.

5. Η ως άνω αρμόδια υπηρεσία με βάση γνωμοδότηση του νομικού της τμήματος απάντησε ότι: α) το τίμημα δεν μπορούσε να διατεθεί για τον ως άνω σκοπό, διότι αυτό αντιβαίνει στη βούληση της διαθέτιδος, αφού κατά τη διάταξη του άρθρου 109 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, «δεν επιτρέπεται η μεταβολή του περιεχομένου ή των όρων διαθήκης, κωδικέλλου ή δωρεάς ως προς τις διατάξεις τους υπέρ του Δημοσίου ή υπέρ κοινωφελούς σκοπού» και β) ότι η διαθήκη χρήζει ερμηνείας, διότι στο ν. 4182/2013 «Κώδικας κοινωφελών περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις» ορίζεται ότι «αν υπάρχει αμφιβολία περί του περιεχομένου της βούλησης του διαθέτη ή δωρητή ή αμφισβήτηση επ’ αυτού, αυτή επιλύεται από το αρμόδιο κατ’ άρθρο 825 Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας δικαστήριο.»

6. Κατόπιν των ανωτέρω οι εκτελεστές της Διαθήκης Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου κατέθεσαν στο Τριμελές Εφετείο Αθηνών σχετική αίτηση για ερμηνεία της διαθήκης, επί της οποίας εκδόθηκε η με αριθμό 3774/2017 απόφαση, η οποία βεβαιώνει ότι «η βούληση της διαθέτου Ελισάβετ χήρας Παύλου Παπαγιαννοπούλου το γένος Θεοδώρου Κυριακίδη, που περιλαμβάνεται στην από 12-8-2009 ιδιόγραφη διαθήκη της, που δημοσιεύθηκε νόμιμα με το με αρ. 380/18-12013 πρακτικό του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, αναφορικά με την ανέγερση μιας πτέρυγας στο Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης με το επιτευχθέν τίμημα από την πώληση του ακινήτου της επί της οδού Κεχαγιά αρ. 18 στη Φιλοθέη Αττικής, δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί, αλλά μπορεί να ικανοποιηθεί πληρέστερα με τρόπο μάλιστα που εκπληρώνει και την εκφρασθείσα εναλλακτικά βούληση της ίδιας, ήτοι με την ανακαίνιση -ανακατασκευή και εκσυγχρονισμό της πτέρυγας της Β’Παιδιατρικής Κλινικής του ίδιου Νοσοκομείου εις μνήμην Δέσποινας Κυριακίδου Γιαννακοπούλου και Ελισάβετ Κυριακίδου Παπαγιαννοπούλου, που όμως θα πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στη διάταξη του άρθρου 45 του ν. 4182/2013

7. Σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του ν. 4182/2013 η Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου συνέταξε «Προκαταρκτική Μελέτη Αναδιαρρύθμισης και Ανακαίνισης» της Β’ Πτέρυγας της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής που στεγάζονται στον Β’ όροφο του κτιρίου, με αρχιτεκτονικό προσχέδιο, αναλυτική περιγραφή των προτεινόμενων παρεμβάσεων, των οικοδομικών εργασιών, των Η/Μ εγκαταστάσεων και τον κατά προσέγγιση προϋπολογισμό κόστους του έργου, που κινείται εντός των διαθέσιμων πόρων της Διαθήκης Παπαγιαννοπούλου και η οποία εγκρίθηκε με την απόφαση στο θέμα 3 της υπ’ αριθμ. 10/27-02-2018 συνεδρίασης του Δ.Σ. του Γ.Ν.Α. «Σισμανόγλειο-Αμ. Φλέμιγκ» και του διασυνδεόμενου Γ.Ν.Παίδων Πεντέλης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

8. Με την απόλυτα σύμφωνη γνώμη των Εκτελεστών της Διαθήκης η Προκαταρκτική Μελέτη κατατέθηκε από τους ιδίους στην Διεύθυνση Κοινωφελών Περιουσιών της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, η οποία υπηρεσιακά την διαβίβασε στην Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του αρμόδιου Υπουργείου Υγείας, και αναμένεται η έγκριση σκοπιμότητας του έργου.

ΟΡΙΣΜΟΙ

Oι επόμενοι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν το εξής περιεχόμενο:
«Δημόσιο»: Το Ελληνικό Δημόσιο, εκπροσωπούμενο από την Υφυπουργό Οικονομικών και τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
«Υπουργείο»: Το Υπουργείο Υγείας.
«Εκτελεστές»: Οι εκτελεστές Διαθήκης της Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου το γένος Θεοδώρου Κυριακίδη, ήτοι: (α) ο ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ του Νικολάου και της Ευφροσύνης, δημόσιος υπάλληλος, που γεννήθηκε στην Αθήνα στις 6-9-1960, κάτοικος Γλυφάδας Αττικής οδός Οινόης αριθμός 2, κάτοχος του υπ’ αριθμόν Σ 105556/20-3-1996 δελτίου ταυτότητας του Α.Τ. Γλυφάδας, (Α.Φ.Μ. 031578003, Δ.Ο.Υ. Γλυφάδας) και (β) η ΙΩΑΝΝΑ χήρα Φιλίππου ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ, το γένος Παναγιώτη και Κυριακής ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ, συνταξιούχος, που γεννήθηκε στη Δροσιά Αττικής το έτος 1947, κάτοικος Δροσιάς Αττικής, οδός Ρόδων αριθμός 14, κάτοχος του υπ’αριθμόν AB 595833/28-11-2006 δελτίου ταυτότητας του Τ.Α. Νέας Ερυθραίας, (Α.Φ.Μ. 062614654, Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς). Οι εκτελεστές διαθήκης ενεργούν και δεσμεύονται έναντι τρίτων συλλογικά.
«Το Νοσοκομείο»: το Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης.
«Πτέρυγα»: Η προς αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση πτέρυγα της Β’ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ του Β’ ΟΡΟΦΟΥ του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης.
«Έργο»: Η αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση του Β’ ορόφου του Γενικού Νοσοκομείου Παίδων Πεντέλης και η στέγαση της Β’ Πτέρυγας της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής.
«Σύμβαση»: Η παρούσα Σύμβαση και όλα τα επισυναπτόμενα σε αυτήν έγγραφα.
« Πρόγραμμα»: Η Προκαταρκτική Μελέτη Αναδιαρρύθμισης και Ανακαίνισης» της Β’ Πτέρυγας της Παιδιατρικής και της Νευρολογικής Κλινικής που στεγάζονται στον Β’όροφο του κτιρίου, αντίγραφο της οποίας επισυνάπτεται στην παρούσα Σύμβαση και αποτελεί ενιαίο με αυτήν όλο (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).

Άρθρο 1
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. Οι Εκτελεστές, προς τον σκοπό της ορθής, έγκαιρης, ταχείας, σύννομης και κατά τρόπο απόλυτα διαφανή υλοποίησης του όρου (τρόπου) υπό τον οποίο διορίστηκαν για την υλοποίηση της βούλησης της διαθέτιδος, με την άμεση συνεργεία και βοήθεια της Τεχνικής Υπηρεσίας του Νοσοκομείου, καθώς και των υπόλοιπων Υπηρεσιών του, αναλαμβάνουν:
1.1. Την επιλογή του καταλληλότερου μελετητή για την εκπόνηση της πλήρους μελέτης (οριστικής μελέτης και μελέτης εφαρμογής) της Πτέρυγας, περιλαμβανομένων των τεχνικών προδιαγραφών, της συγγραφής υποχρεώσεων και της σύνταξης των τευχών δημοπράτησης.
1.2. Τη σύνταξη του κάθε είδους και όλων των προκηρύξεων και/ή διακηρύξεων για τις μελέτες της κατασκευής και του εξοπλισμού, καθώς και για αυτή την ίδια την ανακαίνιση και την προμήθεια του κάθε είδους εξοπλισμού (Ξενοδοχειακού, Ιατροτεχνολογικού, Ηλεκτρονικού κ.α.) της Πτέρυγας, οι οποίες πρέπει να συνταχθούν με βάση την πλέον συμφέρουσα, κατά την ελεύθερη κρίση των Εκτελεστών, προσφορά, με κριτήρια ποιότητας, τιμής, ικανότητας και αξιοπιστίας του υποψηφίου αναδόχου και με άλλα κατά την κρίση των Εκτελεστών κριτήρια.
1.3. Την τελική επιλογή του αναδόχου με βάση τα αναφερόμενα στην υποπαράγραφο 1.2. ανωτέρω του παρόντος άρθρου 1 κριτήρια, την ανάθεση σε αυτόν (τον ανάδοχο) του συγκεκριμένου τμήματος του Έργου (στο οποίο τμήμα αφορά η αντίστοιχη προκήρυξη διακήρυξη διαγωνισμός) και τη σύνταξη και υπογραφή των αντιστοίχων συμβάσεων αναθέσεως μελετών, εργολαβιών, παραγγελιών, αγορών κ.λπ.
1.4. Την οργάνωση, την υποστήριξη, τον συντονισμό και γενικότερα διαχείριση όλων των συμβάσεων (έργων, υπηρεσιών ή/και προμηθειών) και γενικότερα όλων των πράξεων, ενεργειών, εργασιών και υπηρεσιών που απαιτούνται για τις μελέτες κατασκευής και εξοπλισμού, για αυτή την ίδια την κατασκευή, μέχρι πλήρους αποπερατώσεως και δοκιμών, καθώς και για τον εξοπλισμό (ξενοδοχειακό, ηλεκτρονικό και ιατρικό) έως ότου η Πτέρυγα τεθεί σε κατάσταση πλήρους λειτουργίας.

2. Δεδομένου ότι η βούληση και επιθυμία της διαθέτιδος αείμνηστης Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου το γένος Θεοδώρου Κυριακίδη, όπως αυτή αποτυπώνεται με σαφή και καθαρό τρόπο στο σώμα της διαθήκης, όπως ερμηνεύτηκε με την υπ’ αρ. 3774/2017 απόφαση του Εφετείου Αθηνών, εξυπηρετείται με την υλοποίηση των όρων αυτής της σύμβασης, καθώς και ότι η διάθεση του παρακάτω αναφερόμενου ποσού είναι απολύτως σύννομη, σύμφωνα με το γράμμα και το πνεύμα της διάταξης του άρθρου 109 του Συντάγματος, η συνολική δαπάνη για την αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση και τον εξοπλισμό της Πτέρυγας θα γίνει αποκλειστικά από την Κληρονομιαία Περιουσία της διαθέτιδος, πλέον οποιουδήποτε ποσού τόκων προκύψει από την κατάθεση του ποσού της Διαθέτιδος σε έντοκη τραπεζική κατάθεση ή άλλη τραπεζική επένδυση, κατά την απόλυτη κρίση και επιλογή των Εκτελεστών, μέχρι την ολοκλήρωση του Έργου. Διευκρινίζεται ότι το Έργο, όπως αυτό λειτουργικά περιγράφεται στο Πρόγραμμα, δεν θα βαρύνει τον Κρατικό Προϋπολογισμό.

3. Η Πτέρυγα θα αναδιαρρυθμισθεί και ανακαινισθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και τις τεχνικές μελέτες που θα εκπονηθούν με μέριμνα των Εκτελεστών και θα εγκριθούν από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας και τις σχετικές διοικητικές άδειες που θα εκδοθούν.
Ειδικότερα, η Πτέρυγα θα γίνει στον Β’ όροφο του Κτιρίου, όπου σήμερα στεγάζεται η Β’Παιδιατρική πτέρυγα και η Νευρολογική Κλινική του Νοσοκομείου. Ο τρόπος αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης, οι απαιτούμενες οικοδομικές εργασίες και εγκαταστάσεις αναγράφονται στη συνημμένη προκαταρκτική μελέτη, παράρτημα της παρούσης, και θα αποτυπωθούν και στις λοιπές μελέτες που θα ακολουθήσουν. Το σύνολο των μελετών και τεχνικών τευχών δημοπράτησης του έργου θα καθοριστούν μετά τον έλεγχο της μελέτης εφαρμογής και την έγκριση της από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

4. Η Πτέρυγα θα μετονομασθεί σε «Β’ Πτέρυγα Παιδιατρικής και Νευρολογική ΚλινικήΔωρεά εις μνήμην Δέσποινας Κυριακίδου Γιαννακοπούλου και Ελισάβετ Κυριακίδου Παπαγιαννοπούλου» και θα φέρει πάντοτε σε περίοπτη θέση την ονομασία «Δωρεά Ελισάβετ Κυριακίδου Παπαγιαννοπούλου», καθώς και ευδιάκριτη εντοιχισμένη μαρμάρινη πλάκα ή ανάλογη αναμνηστική στήλη με την ένδειξη «Δωρεά Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου εις μνήμην Δέσποινας Κυριακίδου Γιαννακοπούλου και Ελισάβετ Κυριακίδου Παπαγιαννοπούλου 3-9-2011». Επίσης, θα υπάρχει χώρος με εκθέματα προσωπικών αντικειμένων της δωρήτριας, ο οποίος θα χρησιμοποιείται από τους Εκτελεστές για τις συνεδριάσεις και ως Γραφείο τους.

5. Το Νοσοκομείο υποχρεούται και οι Εκτελεστές δικαιούνται να παρακολουθούν, με εκπροσώπους τους, την σύμφωνα με τους όρους της παρούσας εκτέλεση του Έργου.

Άρθρο 2
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Ο προϋπολογισμός του Έργου, το ύψος του οποίου δεν θα υπερβαίνει το 1.010.000 € επί 90 τοις εκατό (90 %) του ποσού της περιουσίας της διαθέτιδος, θα συνταχθεί με ευθύνη των Εκτελεστών από μελετητές, με σχετική εμπειρία σε κατασκευές τέτοιου μεγέθους και απαιτήσεων, οι οποίοι θα επιλεγούν από τους Εκτελεστές και οι οποίοι θα αμειφθούν από την κληρονομιαία περιουσία. Το υπολειπόμενο 10 % του συνολικού ποσού της περιουσίας της διαθέτιδος υπολογίζεται ως αποθεματικό ποσό για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών ή κονδυλίων που τυχόν θα προκύψουν., στις διάφορες φάσεις του έργου, άλλως για καλυτέρευση του συνόλου του έργου μέχρι την παράδοση αυτού, αλλά και για τους υπόλοιπους όρους της διαθέτιδος.

Άρθρο 3
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΥΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

Το Νοσοκομείο, με την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, σύμφωνα με το ακροτελεύτιο άρθρο της, θα παραχωρήσει κατά χρήση στους Εκτελεστές, χωρίς οποιοδήποτε αντάλλαγμα, την πρόσβαση και χρήση των χώρων της Πτέρυγας που θα ανακαινισθεί, αποκλειστικά για την εγκατάσταση του εργοταξίου, προς το οποίο το Νοσοκομείο θα παρέχει δωρεάν ηλεκτρικό ρεύμα, νερό, καθώς και οποιαδήποτε άλλη αναγκαία διευκόλυνση για την εκτέλεση του Έργου. Επίσης, το Νοσοκομείο, πέραν της εποπτείας για την κατασκευή του έργου που θα γίνεται από την Υποδιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του, υποχρεούται να παρέχει κάθε συνδρομή στους Εκτελεστές για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης της Πτέρυγας και για την ταχεία και ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωσή της. Από την πλευρά τους, οι Εκτελεστές υποχρεούνται να λάβουν κάθε μέτρο, ώστε να εξασφαλισθεί ότι δεν θα παρακωλυθεί η εύρυθμη λειτουργία του Νοσοκομείου και ειδικότερα των λοιπών, περί τον χώρο της Πτέρυγας, κτισμάτων και εγκαταστάσεων από την εκτέλεση των εργασιών αναδιαρρύθμισής και ανακαίνισής της. Για τον λόγο αυτό, οι εκτελεστές αναλαμβάνουν να εντάξουν στην μελέτη και στο έργο κάθε είδους προσωρινή εργασία και εγκατάσταση, τροποποίηση και αναδιαρρύθμιση χώρων και δικτύων που απαιτείται για τη μεταφορά των λειτουργιών της υπό ανακαίνιση πτέρυγας και την εξασφάλιση της πλήρους και ομαλής λειτουργίας του Νοσοκομείου κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Άρθρο 4
ΜΕΛΕΤΕΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ

1. Η Πτέρυγα θα αναδιαρρυθμισθεί και ανακαινισθεί με βάση: α) τους όρους της παρούσας Σύμβασης, β] το Πρόγραμμα και γ] τη μελέτη εφαρμογής που θα εγκριθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

2. Οι Εκτελεστές δικαιούνται, κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να προβαίνουν σε πιθανές απαραίτητες τροποποιήσεις των μελετών, κατόπιν έγγραφης ενημερώσεως και έγγραφης εγκρίσεως του Νοσοκομείου και της Επίβλεψης, οι οποίες δεν θα επηρεάζουν τη συνολική μορφή της Πτέρυγας ή τη λειτουργικότητα της, ούτε θα συνιστούν οποιαδήποτε επέκταση στον χώρο.

3. Η έγκριση όλων των επιμέρους σταδίων των μελετών που αναφέρονται στην παρούσα παράγραφο θα γίνεται από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Υγείας.

Άρθρο 5
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ

Για τη σύνταξη των μελετών που αναφέρονται στο άρθρο 4 της παρούσας Σύμβασης, οι Εκτελεστές (και τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα στα οποία θα ανατεθεί, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, η εκπόνηση των μελετών και/ ή η αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Πτέρυγας και η προμήθεια του εξοπλισμού της) θα συνεργάζονται με το Δημόσιο και την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου, στο πλαίσιο της νομιμότητας, του δημοσίου συμφέροντος και της καλής πίστης.

Άρθρο 6
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΤΕΡΥΓΑΣ

1. Οι Εκτελεστές θα καλύψουν, διά της Κληρονομιαίας Περιουσίας, το πάσης φύσεως κόστος αναδιαρρύθμισης ανακαίνισης μέχρις της πλήρους αποπερατώσεώς της. Γενικώς, θα καλύψουν κάθε απαιτούμενη δαπάνη για την πλήρη λειτουργία της αναδιαρρυθμισθείσας ανακαινισθείσας Πτέρυγας.

2. Οι Εκτελεστές δεν θα καλύψουν το κόστος συντήρησης του εξοπλισμού της Πτέρυγας, πλην αυτών που ενδεχομένως θα προβλέπονται από τις σχετικές συμβάσεις στο χρόνο εγγυήσεων. Η σχετική δαπάνη θα βαρύνει το Νοσοκομείο.

3. Σχετικά με τα πραγματικά ελαττώματα ή βλάβες του εξοπλισμού, η υποχρέωση των Εκτελεστών εξαντλείται στην από μέρους τους επιβολή υποχρέωσης στον προμηθευτή για την παροχή εγγύησης καλής λειτουργίας τουλάχιστον ενός (1) έτους από της παραλαβής και υποχρέωσης συντήρησης και επισκευής για διάστημα δύο (2) ετών από της παραλαβής, καθώς και υποχρέωσης εξασφάλισης ανταλλακτικών και συμβολαίων συντήρησης για δέκα (10) έτη από της αγοράς αυτού.

4. Ο εξοπλισμός της Πτέρυγας θα αποτελείται από είδη αρίστης ποιότητος και σύγχρονης τεχνολογίας, θα είναι δε, κατά το δυνατόν, μικρού κόστους λειτουργίας και συντηρήσεως και θα καταβληθεί προσπάθεια συμβατότητας αυτού με τον λοιπό εξοπλισμό του Νοσοκομείου.

5. Η προμήθεια του εξοπλισμού θα γίνει σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης, συγχρόνως με την αναδιαρρύθμιση ανακαίνιση της Πτέρυγας. Ο σταθερός εξοπλισμός θα παραδοθεί και θα εγκατασταθεί στην Πτέρυγα από τους Εκτελεστές κατά τη διάρκεια του τελευταίου πριν από την περαίωση του Έργου εξαμήνου και πάντως εφόσον οι χώροι είναι έτοιμοι να δεχθούν τον εξοπλισμό.

Άρθρο 7
ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

1. Όλες οι απαραίτητες για την ολοκλήρωση του Έργου ενέργειες (όπως ενδεικτικά, κάθε είδους προκηρύξεις και/ή διακηρύξεις και οι σχετικές με αυτές διαδικασίες, αναθέσεις μελετών και εργολαβιών, κάθε είδους συμβάσεις, παραγγελίες και αγορές υλικών και μηχανημάτων, ποιοτικός έλεγχος επί των παραλαμβανομένων, παραλαβή υλικών, μηχανημάτων, παραλαβή ανακαινισθείσας Πτέρυγας από τον κατασκευαστή κ.λπ.) θα γίνονται από τους Εκτελεστές ή από πρόσωπο ή πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, ρητώς από αυτούς εξουσιοδοτημένα και ελευθέρως ανακλητά. Η ανάκληση της εξουσιοδότησης των πιο πάνω αναφερομένων προσώπων θα γνωστοποιείται εγγράφως, άμεσα και χωρίς καθυστέρηση στο Νοσοκομείο.

2. Ομοίως και όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την έκδοση από την αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης της οικοδομικής άδειας που απαιτείται για την υλοποίηση του αντικειμένου της δωρεάς θα γίνουν από τους εκτελεστές, με την όποια συνδρομή των υπηρεσιών του Νοσοκομείου απαιτηθεί.

3. Η εκπόνηση των μελετών αναδιαρρύθμισης ανακαίνισης της Πτέρυγας και όλες οι απαραίτητες για την αποπεράτωση και ολοκλήρωση του Έργου ενέργειες, καθώς και η διαχείριση της κληρονομιαίας περιουσίας της διαθέτιδος για τον σκοπό της αποπεράτωσης του έργου, αλλά και την εκπλήρωση των όρων της διαθήκης από τους Εκτελεστές, θα γίνονται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Σύμβασης και σε κάθε περίπτωση χωρίς τους περιορισμούς, τις διαδικασίες και τον έλεγχο που επιβάλλουν οι διατάξεις του οργανισμού του Νοσοκομείου ή οι σχετικοί νόμοι περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, παροχής υπηρεσιών, ή προμηθειών, χρηματοδοτούμενων από το Δημόσιο ή άλλους Δημόσιους Οργανισμούς ή από Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου του ευρύτερου δημόσιου τομέα ή άλλες τυχόν διατάξεις περί εποπτείας και ελέγχου των δαπανών και λογαριασμών του Νοσοκομείου. Ειδικότερα, η μελέτη και η αναδιαρρύθμιση και ανακαίνιση της Πτέρυγας, καθώς και η αγορά και εγκατάσταση του πάσης φύσεως εξοπλισμού της Πτέρυγας, είναι, μέχρι και του χρόνου παραδόσεως της στο Νοσοκομείο, έργο ιδιωτικό και όχι δημόσιο και δεν έχουν επ’ αυτού εφαρμογή οι διατάξεις οποιουδήποτε νόμου και/ή διατάγματος που αναφέρονται στα δημόσια έργα και/ή στις προμήθειες του Δημοσίου, όπως όλως ενδεικτικά, του ν. 4182/2013 περί Εθνικών Κληροδοτημάτων, του ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις και Προμήθειες», όλων εν γένει των σε εκτέλεση των προαναφερθέντων νόμων εκδοθέντων ή μελλόντων να εκδοθούν προεδρικών διαταγμάτων, όπως όλοι οι προαναφερθέντες νόμοι και τα σε εκτέλεση τους εκδοθέντα προεδρικά διατάγματα έχουν, κατά καιρούς, τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

4. Οι Εκτελεστές υποχρεούνται να προβούν στην επιλογή των φυσικών ή νομικών προσώπων που θα εκτελέσουν κάθε επιμέρους φάση του Έργου (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, κάθε είδους μελέτες, προμήθειες κάθε είδους εξοπλισμού κ.λπ.) με διαδικασίες διαφάνειας και προκαθορισμένα ποιοτικά, οικονομικά, τεχνικά και άλλα κριτήρια, ώστε να διασφαλίζεται ότι θα τηρηθούν ως ελάχιστο προδιαγραφών οι προδιαγραφές και τα πρότυπα του Δημοσίου για την αναδιαρρύθμιση ανακαίνιση και τον εξοπλισμό νοσοκομείων. Επίσης, υποχρεούνται να συντάσσουν έγγραφες συμβάσεις έργου για κάθε τμήμα και για το σύνολο του Έργου.

5. Κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους, που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση, οι Εκτελεστές υποχρεούνται να αντιμετωπίζουν όλους τους εμπλεκόμενους μελετητές, εργολήπτες και προμηθευτές ισότιμα και χωρίς διακρίσεις, να ενεργούν με διαφάνεια και να τηρούν την αρχή της αποφυγής διακρίσεων λόγω εθνικότητας, φυλετικών, θρησκευτικών, ή άλλων λόγων.

6. Οι Εκτελεστές υποχρεούνται να εξασφαλίσουν την τήρηση όλων των κανόνων ασφαλείας αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης και αναλαμβάνουν να διασφαλίζουν ότι εκ μέρους των κατασκευαστών, προμηθευτών κ.λπ. θα τηρούνται όλες οι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις σχετικές διατάξεις περί κοινοτικής ασφάλισης και υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Επίσης, οι Εκτελεστές υποχρεούνται να συμφωνήσουν ρητά με τον κατασκευαστή του Έργου την-με δαπάνες του κατασκευαστήασφάλιση του Έργου κατά παντός κινδύνου από την έναρξη του μέχρι την παράδοση και παραλαβή του και για κάθε ζημία, είτε στους εργαζομένους στο Έργο, είτε στο έργο ή στο τμήμα του έργου επί του όποιου εκτελείται η εργασία, είτε σε οποιονδήποτε τρίτο. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν ευθύνη και ουδεμία έχουν σχετική υποχρέωση.

Άρθρο 8
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

1. Το Νοσοκομείο θα χρησιμοποιήσει την Πτέρυγα αποκλειστικά και μόνο για τις χρήσεις που προσδιορίζονται στο Πρόγραμμα, αποκλείεται δε απολύτως η χρήση της αναδιαρρυθμισθείσας ανακαινισθείσας Πτέρυγας για άλλη δραστηριότητα πλην της Παιδιατρικής και Νευρολογικής.

2. Το Δημόσιο αναλαμβάνει να παρέχει κάθε διοικητική συνδρομή, προστασία και διευκόλυνση προς τους Εκτελεστές, ιδιαίτερα όσον αφορά στις σχέσεις ή επαφές τους με οποιαδήποτε υπηρεσία του Δημοσίου και με οποιονδήποτε Δημόσιο Οργανισμό ή επιχείρηση, με σκοπό την ομαλή εξέλιξη της Σύμβασης και την αποπεράτωση του Έργου στο συντομότερο δυνατό χρόνο, καθώς και ό, τι άλλο χρειασθεί προς ευόδωση της παρούσας σύμβασης και των σκοπών της διαθέτιδος.

3. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να παρέχει ταχέως κάθε διοικητική συνδρομή και διά των υπηρεσιών του προς τους Εκτελεστές για την έγκαιρη έναρξη των εργασιών κατασκευής του Έργου και για την ταχεία και ομαλή εξέλιξη και αποπεράτωσή τους.

4. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο ουδεμία φέρουν ευθύνη σχετικά με τις υποχρεώσεις κοινωνικής ασφάλισης, υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων στο εργοτάξιο.

5. Το Δημόσιο και το Νοσοκομείο υποχρεούνται να εξασφαλίσουν τη διαρκή, εύρυθμη και πλήρη λειτουργία της Πτέρυγας και, προς τον σκοπό αυτό, υποχρεούνται να προβούν έγκαιρα στην κατάλληλη στελέχωση του Νοσοκομείου, κατά τρόπον ώστε, ταυτόχρονα με την παράδοση/παραλαβή της Πτέρυγας, να λειτουργήσουν όλα τα τμήματα της Πτέρυγας και έτσι να καταστεί δυνατή η άμεση παροχή υπηρεσιών υγείας, στο υψηλότατο επιστημονικό, τεχνικό και λειτουργικό επίπεδο.

Άρθρο 9
ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

1. Η αποπεράτωση της Πτέρυγας, περιλαμβανομένης και της διαρρύθμισης του περιβάλλοντος της Πτέρυγας χώρου, θα πραγματοποιηθεί εντός δώδεκα (12) μηνών, το αργότερο, από την έναρξη των εργασιών. Ως ημερομηνία έναρξης των εργασιών λογίζεται η ημέρα εγκατάστασης του αναδόχου εργολάβου στο εργοτάξιο. Η έναρξη του Έργου θα λάβει χώρα εντός οκτώ (8) μηνών από την κύρωση της παρούσας Σύμβασης διά νόμου. Με την επιφύλαξη της εφαρμογής της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου 9, η προθεσμία αυτή παρατείνεται για όσο χρόνο η εκτέλεση του Έργου ήθελε καθυστερήσει από υπαιτιότητα του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου.

2. Σε περίπτωση οποιασδήποτε καθυστέρησης, οφειλομένης σε αντισυμβατική ή παράνομη πράξη ή παράλειψη του Δημοσίου ή του Νοσοκομείου, οι Εκτελεστές, δικαιούνται με έγγραφη δήλωσή τους προς το Νοσοκομείο, κοινοποιούμενη και προς το Δημόσιο, και ανεξάρτητα από τυχόν άλλα δικαιώματα που τους παρέχει ο Νόμος και/ή η παρούσα Σύμβαση, να διακόψουν τη χρηματοδότηση του Έργου για όσο χρόνο το Νοσοκομείο ή το Δημόσιο δεν αίρει την αιτία της καθυστέρησης. Εάν η αιτία της καθυστέρησης δεν αρθεί εντός έξι (6) μηνών από την έναρξη της διακοπής της χρηματοδότησης, οι Εκτελεστές δικαιούνται, επιλεκτικά, είτε να εμμείνουν στην εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης, οπότε αρχίζει εκ νέου η χρηματοδότηση, καταβαλλομένη πάντοτε βάσει πιστοποιήσεων εκτελουμένου έργου, είτε να υπαναχωρήσουν από την παρούσα Σύμβαση, παραδίδοντας το Έργο προς ολοκλήρωση στο Νοσοκομείο με δαπάνες του Νοσοκομείου.

3. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο κατασκευαστής θα ευθύνεται για πραγματικά ελαττώματα, εμφανή ή κεκρυμμένα, ή για την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων της Πτέρυγας, επί δύο (2) έτη μετά την αποπεράτωση της, υποχρεούμενος σε αποκατάσταση τους με δαπάνες του, εφόσον έχει εγγράφως ειδοποιηθεί από το Νοσοκομείο. Η ρήτρα αυτή θα αναγραφεί στην κατασκευαστική σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ των Εκτελεστών και του κατασκευαστή.

4. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι ο κατασκευαστής και εργολάβος θα ευθύνονται για τις υποχρεώσεις υγιεινής ασφάλειας και προστασίας των εργαζομένων στο εργοτάξιο, απαλλασσομένων των εκτελεστών, του Δημοσίου και του Νοσοκομείου οποιασδήποτε σχετικής ευθύνης.

5. Μετά την αποπεράτωση της Πτέρυγας, το Νοσοκομείο δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε μεταβολή στην αρχιτεκτονική όψη της Πτέρυγας, αλλά ούτε και σε μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις της Πτέρυγας χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συμφωνία των Εκτελεστών, την οποία οι τελευταίοι δεν θα αρνούνται χωρίς σπουδαίο λόγο, ειδικά αν οι μετατροπές, προσθήκες, επεκτάσεις ή διαρρυθμίσεις είναι μικρής έκτασης και απαιτούνται για την εύρυθμη λειτουργία της Πτέρυγας.

6. Ο παντός είδους κινητός και σταθερός ιατροτεχνολογικός, ηλεκτρονικός και ξενοδοχειακός εξοπλισμός της Πτέρυγας θα παραμείνει πάντα μέσα στην Πτέρυγα αποκλειστικά και μόνο για τις ανάγκες της και για τις ανάγκες των νοσηλευομένων σε αυτό εσωτερικών και εξωτερικών ασθενών, ενώ η με οποιονδήποτε τρόπο απομάκρυνση ή αντικατάσταση του επιτρέπεται μόνο λόγω επισκευής, φθοράς ή απαξιώσεώς του.

Άρθρο 10
ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

1. Το Νοσοκομείο υποχρεούται να προσέρχεται και να παραλαμβάνει, διά των εκπροσώπων του, τα τμήματα του Έργου, που ολοκληρώνονται, το αργότερο, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την έγγραφη προς τούτο ειδοποίηση/πρόσκληση των Εκτελεστών και να υπογράφει το σχετικό πρωτόκολλο προσωρινής παράδοσης/παραλαβής του εκάστοτε παραδιδόμενου τμήματος του Έργου. Επίσης, το Νοσοκομείο υποχρεούται να προσέλθει και να παραλάβει, διά των εκπροσώπων του, το Έργο στο σύνολο του το αργότερο μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την προς τούτο έγγραφη ειδοποίηση/πρόσκληση των Εκτελεστών και να υπογράψει το πρωτόκολλο της οριστικής παράδοσης/παραλαβής, το οποίο θα συνταχθεί προς τούτο και το οποίο θα συνοδεύεται από τα πλήρη σχέδια και μελέτες του Έργου, των Η/Μ εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού της Πτέρυγας.

2. Μετά την υπογραφή του πρωτοκόλλου οριστικής παράδοσης/παραλαβής, οι μεν Εκτελεστές δεν θα έχουν άλλη υποχρέωση ή ευθύνη γενικά για το Έργο, την Πτέρυγα, τον εξοπλισμό και τη λειτουργία τους, το δε Νοσοκομείο υπεισέρχεται αυτομάτως εις τα δικαιώματα των Εκτελεστών έναντι του κατασκευαστή (άρθρο 9 παρ. 3 της παρούσας) και του Δημοσίου.

Άρθρο 11
ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΤΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΩΝ

Οι Εκτελεστές υποχρεούνται να καλύψουν, διά της Κληρονομιαίας περιουσίας, τις δαπάνες κατασκευής και ολοκλήρωσης του Έργου μέχρι του ποσού του ενός εκατομμυρίου δέκα χιλιάδων ευρώ (1.010.000 €) πλέον των τόκων του ενδιάμεσου χρόνου, όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 της παρούσας Σύμβασης. Διευκρινίζεται και πάντως συνομολογείται ότι στις δαπάνες αναδιαρρύθμισης ανακαίνισης και ολοκλήρωσης του Έργου, οι οποίες θα καλυφθούν από το Κληροδότημα, περιλαμβάνονται και όλες εν γένει οι δαπάνες λειτουργίας των Εκτελεστών και ειδικότερα όλες οι αμοιβές τρίτων φυσικών ή νομικών προσώπων, δικηγόρων, τεχνικών συμβούλων, συμβούλων εξοπλισμού, λογιστών και γενικά ελευθέρων επαγγελματιών κ.λπ. που θα χρησιμοποιήσουν οι Εκτελεστές της Διαθήκης Ελισάβετ Παπαγιαννοπούλου για την ολοκλήρωση του Έργου και την υλοποίηση του όρου (τρόπου) υπό τον οποίο τελούν.

Άρθρο 12
ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

1. Η παρούσα Σύμβαση και γενικά κάθε σύμβαση αναθέσεως έργου, προμήθειας, αγοράς, μισθώσεως υπηρεσιών, μισθώσεως πράγματος και γενικά κάθε σύμβαση που θα συνάψουν οι Εκτελεστές με οποιονδήποτε τρίτο στην Ελλάδα ή στο Εξωτερικό σχετικά με την μελέτη, αναδιαρρύθμιση ανακαίνιση της Πτέρυγας και την προμήθεια και εγκατάσταση πάσης φύσεως ιατρικού, ξενοδοχειακού ή λοιπού εξοπλισμού, και για την εν γένει διαχείριση του Έργου, καθώς επίσης και όλα τα τιμολόγια και οι αποδείξεις που θα εκδοθούν αναφορικά με τις συμβάσεις αυτές:
α) απαλλάσσονται από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, τέλος ή τέλος χαρτοσήμου, δικαίωμα ή κράτηση ή εισφορά υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου,
β) απαλλάσσονται και δεν υπόκεινται στα κατώτατα όρια αμοιβής δικηγόρων για κάθε δικηγορική υπηρεσία, τόσο για τη σύνταξη, όσο και για την υπογραφή και παρακολούθηση των σχετικών συμβάσεων.

2. Για τη μελέτη, εφαρμογή, κατασκευή, επίβλεψη, εποπτεία ή έλεγχο, για την παραλαβή του Έργου και εγκαταστάσεων κάθε είδους, καθώς και για τις τεχνικές εργασίες ή υπηρεσίες ή άλλες συμβάσεις που θα απαιτηθούν για την αναδιαρρύθμιση ανακαίνιση της Πτέρυγας (σχεδιαγράμματα, αρχιτεκτονικά σχέδια, επιμετρήσεις, επιβλέψεις κ.λπ.) δεν ισχύουν τα ελάχιστα όρια αμοιβών μηχανικών που προβλέπονται στις ισχύουσες διατάξεις. Οι αμοιβές αυτές και ο τρόπος καταβολής τους διέπονται από τις κατ’ ιδίαν συμβάσεις μεταξύ της Εταιρείας και των μηχανικών.

3. Οι Εκτελεστές απαλλάσσονται, καθ’όλη τη διάρκεια του διορισμού τους και μέχρι της λήξεως αυτού, πλήρως από κάθε φόρο, πλην ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένων του φόρου εισοδήματος, φόρου δωρεάς, κάθε τέλους ή τέλους χαρτοσήμου, δικαιώματος ή κράτησης ή εισφοράς υπέρ του Δημοσίου, των ΟΤΑ ή οποιουδήποτε τρίτου.

4. Ειδικά για το ΦΠΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν. 2859/2000), όπως ισχύει.

5. Οι φορολογικές απαλλαγές που ορίζονται στο παρόν άρθρο είναι αντικειμενικές.

6. Οι διατάξεις και οι απαλλαγές του παρόντος άρθρου, πλην των απαλλαγών από τη Φορολογία Εισοδήματος, εφαρμόζονται και στους μελετητές, εργολάβους, υπεργολάβους και προμηθευτές που θα χρησιμοποιηθούν από τους Εκτελεστές σε ό,τι αφορά σε μελέτες αναδιαρρύθμισης και ανακαίνισης της Πτέρυγας.

7. Με τη νομοθετική κύρωση της παρούσας Σύμβασης αποκτούν ισχύ νόμου, αυτομάτως και αυτοδικαίως, όλες οι ανωτέρω απαλλαγές και ελαφρύνσεις.

Άρθρο 13
ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ

Οι Εκτελεστές έχουν το δικαίωμα με έγγραφη δήλωση τους, να αναστείλουν την πρόοδο της εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης σε περίπτωση απαίτησης καταβολής οποιουδήποτε φόρου ή άλλου τέλους γενικά από την καταβολή των οποίων έχουν απαλλαγεί, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 12 της παρούσας Σύμβασης, ή σε περίπτωση μη τήρησης από πλευράς του Νοσοκομείου ή του Δημοσίου των όρων της Σύμβασης, μέχρις ότου η διαφορά λυθεί σύμφωνα με το άρθρο 15.

Άρθρο 14 ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Οι Εκτελεστές δεν φέρουν ευθύνη αν η εκτέλεση του Έργου ή η ολοκλήρωση αυτού καταστεί αδύνατη ή καθυστερήσει εκ λόγων ανωτέρας βίας.
Εξυπακούεται ότι, για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η ανωτέρα βία, αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης.

Άρθρο 15
ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

1. Κάθε διαφορά μεταξύ του Νοσοκομείου και των Εκτελεστών ή του Δημοσίου και των Εκτελεστών, περί την ερμηνεία ή εκτέλεση της Συμβάσεως η οποία δεν μπορεί να διευθετηθεί εξωδίκως, θα επιλύεται αποκλειστικά με διαιτησία, χωρίς καμία διοικητική προδικασία, έστω και αν δεν γίνεται ρητή παραπομπή στο άρθρο αυτό ή στο περιεχόμενο του.

2. Το μέρος που επιθυμεί να προσφύγει στη διαιτησία θα δηλώνει γραπτώς στο άλλο μέρος την πρόθεσή του. Θα προσδιορίζει τα θέματα της διαφοράς, θα ορίζει τον διαιτητή του και θα καλεί το άλλο μέρος να ορίσει δικό του διαιτητή.
Ένας διαιτητής θα ορίζεται από κοινού από το Δημόσιο και το Νοσοκομείο και ένας από τους Εκτελεστές. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από τη λήψη του εγγράφου, το οποίο θα περιέχει όλα τα ανωτέρω στοιχεία, το άλλο μέρος θα γνωστοποιεί γραπτώς τον διαιτητή του. Αν η προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο δεύτερος διαιτητής ορίζεται από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου με αίτηση του μέρους που επισπεύδει τη διαιτησία. Μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση στον πρώτο διαιτητή του διορισμού του δεύτερου, οι διαιτητές ορίζουν από κοινού τον τρίτο διαιτητή, ο οποίος θα είναι και ο Πρόεδρος του Διαιτητικού Δικαστηρίου. Σε περίπτωση διαφωνίας περί την εκλογή του τρίτου διαιτητή, ορίζεται ανώτατος Δικαστής από τον Πρόεδρο του Αρείου Πάγου κατά τις ισχύουσες διατάξεις.

3. Το Διαιτητικό Δικαστήριο οφείλει να εκδίδει την απόφαση του μέσα σε σαράντα (40) ημέρες από τον ορισμό του τρίτου διαιτητή. Το Διαιτητικό Δικαστήριο δεν δεσμεύεται από δικονομικούς κανόνες, πλην των γενικών δικονομικών αρχών και των κανόνων που απορρέουν από την υποχρέωση ορθής απονομής της δικαιοσύνης.

4. Μέλος του Διαιτητικού Δικαστηρίου που αρνείται ή κωλύεται να συνεχίσει τη διαιτησία αντικαθίσταται κατά τη διαδικασία που ορίζεται για τον διορισμό του. Στην περίπτωση αυτή, η προθεσμία για την έκδοση της διαιτητικής αποφάσεως αναστέλλεται κατά το χρονικό διάστημα που μεσολαβεί από τη βεβαιωμένη, με πράξη των λοιπών μελών, εκδήλωση της αρνήσεως ή του κωλύματος μέχρις ότου αντικατασταθεί το κωλυόμενο μέλος, η δε προθεσμία εκδόσεως της αποφάσεως δεν συμπληρώνεται προ της παρόδου τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από τον ορισμό του αντικαταστάτη. Η διαιτητική απόφαση λαμβάνεται με πλειοψηφία. Η άρνηση διαιτητή να υπογράψει την απόφαση δεν ματαιώνει τη διαιτησία. Η διαιτητική απόφαση αποτελεί τίτλο εκτελεστό, οριστικό και τελεσίδικο, χωρίς να απαιτείται να περιαφθεί τον εκτελεστήριο τύπο.

Άρθρο 16
ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ

1. Η ισχύς της συμβάσεως τελεί υπό την αίρεση της κυρώσεως της με νόμο, η οποία αποτελεί και την έγκριση παρεκκλίσεων από την κείμενη νομοθεσία για την αναδιαρρύθμιση ανακαίνιση και την εν γένει ολοκλήρωση του Έργου. Η έναρξη ισχύος της συμβάσεως συμπίπτει με την ημερομηνία δημοσιεύσεως στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως του κυρωτικού νόμου, με την έναρξη της ισχύος του οποίου οι διατάξεις της παρούσης συμβάσεως αποκτούν ισχύ διατάξεων νόμου.

2. Τροποποίηση των όρων της παρούσας Συμβάσεως, μετά την κύρωση της, χωρεί μόνο με γραπτή συμφωνία των Συμβαλλομένων και κύρωση της με νόμο. Επιβαρύνσεις που θα προκύψουν ενδεχομένως για τους Εκτελεστές, λόγω αλλαγής των εφαρμοζομένων στη Σύμβαση διατάξεων για φόρους, δασμούς, τέλη και χαρτόσημο, λογίζονται ως επιβαρύνσεις του Νοσοκομείου και του Δημοσίου και βαρύνουν αυτά.

3. Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν κυρωθεί η σύμβαση, ουδεμία δημιουργείται υποχρέωση ή αξίωση στα συμβαλλόμενα μέρη.

Σε πίστωση των ανωτέρω, συντάσσεται η παρούσα σε όσα και τα συμβαλλόμενα μέρη αντίτυπα, η οποία, αφού αναγνώσθηκε, βεβαιώθηκε και έγινε αποδεκτή από τους συμβαλλομένους, υπογράφεται όπως ακολουθεί:

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

1. Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΑΤΣΙΟΥ

2. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ

3. Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ ΓENIKOY ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΙΔΩΝ ΠΕΝΤΕΛΗΣ
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΡΙΓΩΝΗΣ

4. ΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ
ΕΛΙΣΑΒΕΤ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ
1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ
2. ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


O browser δεν υποστηρίζει pdf viewer. Κατεβάστε την απόφαση από εδώ: Download PDF.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο