Νόμοι 4612/2019 Αρθρο δέκατο

Αρθρο δέκατο. Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)

Η παρ. 3 του άρθρου 29 του ν. 4384/2016 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Τα πλεονάσματα της διαχειριστικής χρήσης των ΑΣ, που διανέμονται στα μέλη τους σύμφωνα με το άρθρο 23, υπόκεινται μόνο σε φορολογία εισοδήματος των μελών ανεξάρτητα από την καταβολή τους ή την εξατομικευμένη διατήρησή τους ως κατάθεση στον ΑΣ. Τα ανωτέρω πλεονάσματα, που διανέμονται στα μέλη ΑΣ εγγεγραμμένου και ενήμερου στο μητρώο του άρθρου 19, φορολογούνται ως εισόδημα από αγροτική δραστηριότητα εφόσον ο δικαιούχος είναι φυσικό πρόσωπο που ασκεί αγροτική δραστηριότητα και τηρεί την υποχρέωση της παραγράφου 3 του άρθρου 8. Η ισχύς του δεύτερου εδαφίου της παρούσας άρχεται από 1.1.2018.».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4384/2016 (Α΄ 78)
Up
Close
Close
Κλείσιμο