Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 80

Αρθρο 80. Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα

Στην παράγραφο 3 του άρθρου 18 του ν. 2768/1999 (Α΄ 273) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Η καταβαλλόμενη έκτακτη οικονομική βοήθεια δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, ορίζεται ως αφορολόγητη, ανεκχώρητη και ακατάσχετη εις χείρας του Δημοσίου ή τρίτων, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης, δεν υπόκειται σε οποιαδήποτε κράτηση ή εισφορά, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς τη φορολογική διοίκηση και το Δημόσιο εν γένει, τους δήμους, τις περιφέρειες, τα νομικά πρόσωπα των Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή οποιασδήποτε παροχής κοινωνικού ή προνοιακού χαρακτήρα.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Οικονομική ενίσχυση οικογενειών θανόντων από φυσικά φαινόμενα
Up
Close
Close
Κλείσιμο