Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 78

Αρθρο 78. Επίδομα Στέγασης

Στο άρθρο 3 του ν. 4472/2017 (Α΄ 74) προστίθεται παράγραφος 4 ως εξής:
«4.Το Επίδομα Στέγασης της παραγράφου 1 δεν εμπίπτει σε καμία κατηγορία εισοδήματος, απαλλάσσεται από κάθε φόρο, τέλος, εισφορά ή κράτηση υπέρ του Δημοσίου ή τρίτου, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167), δεν κατάσχεται εις χείρας του Δημοσίου ή οποιουδήποτε τρίτου, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, δεν συμψηφίζεται με βεβαιωμένα χρέη προς το Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία ή τα πιστωτικά ιδρύματα και δεν υπολογίζεται για τον καθορισμό της εισοδηματικής ενίσχυσης ή στα εισοδηματικά όρια για την καταβολή του Κοινωνικού Εισοδήματος Αλληλεγγύης και του Επιδόματος Παιδιού του άρθρου 214 του ν. 4512/2018 (Α΄5)».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Επίδομα Στέγασης
Up
Close
Close
Κλείσιμο