Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 100

Αρθρο 100. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά

Στη ρύθμιση του παρόντος Μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της παραγράφου 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α΄ 238), η οποία είναι σε ισχύ, καθώς και οφειλές που βεβαιώνονται μέχρι την ημερομηνία της αίτησης υπαγωγής σε ρύθμιση και αφορούν σε υποχρεώσεις ετών, υποθέσεων και περιόδων μέχρι και 31.12.2018, εξαιρουμένων των οφειλών για τις οποίες η προθεσμία υποβολής δήλωσης λήγει μετά τις 31.12.2018.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά
Up
Close
Close
Κλείσιμο