Νόμοι 4611/2019 Αρθρο 100

Αρθρο 100. Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά

Στη ρύθμιση του παρόντος Μέρους δύνανται επίσης να υπαχθούν, μετά από επιλογή του οφειλέτη, και οφειλές της παραγράφου 1 του άρθρου 98, οι οποίες κατά την ημερομηνία της αίτησης τελούν σε αναστολή πληρωμής από οποιαδήποτε αιτία ή έχουν υπαχθεί σε ρύθμιση κατά τις διατάξεις της υποπαραγράφου Α.2 της παραγράφου Α΄ του άρθρου πρώτου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107), του άρθρου 43 του ν. 4174/2013 (Α΄ 170) ή ρύθμιση κατά τις διατάξεις της παραγράφου 5 του πέμπτου άρθρου του ν. 2275/1994 (Α΄ 238), η οποία είναι σε ισχύ.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Οφειλές που υπάγονται στη ρύθμιση προαιρετικά
Up
Close
Close
Κλείσιμο