Νόμοι 4607/2019 Αρθρο 70

Αρθρο 70. Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)

1. Οι κάτοχοι αποστακτικών μηχανημάτων, τα οποία χρησιμοποιούνται από τα πρόσωπα της παρ. 5 του άρθρου 5 του ν. 2969/2001 (Α΄ 281), οι οποίοι, ανεξάρτητα αν έχουν οι ίδιοι την ιδιότητα του μικρού αποσταγματοποιού (διήμερου), κατέχουν κατά τον χρόνο έναρξης ισχύος της παρ. 4 του άρθρου 69 του ν. 4583/2018 (Α΄ 212) προϊόν απόσταξης διήμερων αποσταγματοποιών, που δεν προέρχεται από τη δική τους παραγωγή, δύνανται, μέχρι να εξαντληθεί η κατεχόμενη ποσότητα αυτού και σε κάθε περίπτωση μέσα σε ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου, να το διαθέτουν αποκλειστικά είτε απευθείας με λιανική πώληση, είτε στις επιχειρήσεις ομαδικής εστίασης και σε επιχειρήσεις διάθεσης αλκοολούχων ποτών προς λιανική πώληση και κατανάλωση, εφόσον υποβάλουν στο αρμόδιο τελωνείο δήλωση του αποθέματος που έχουν στην κατοχή τους μέσα σε έναν (1) μήνα από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος άρθρου. Η διάθεση του εν λόγω αποθέματος με άλλον τρόπο απαγορεύεται.

2. Οι κατά τα ανωτέρω επιχειρήσεις που διαθέτουν προς λιανική πώληση και κατανάλωση το ως άνω προϊόν απόσταξης, οφείλουν να έχουν σε εμφανές σημείο στο κατάστημά τους αναρτημένη πινακίδα, στην οποία αναγράφονται με ευκρινείς χαρακτήρες το ονοματεπώνυμο του κατόχου ή κατόχων αποστακτικού μηχανήματος, από τους οποίους έχουν προμηθευτεί το προϊόν απόσταξης που διαθέτουν, καθώς και το σχετικό λογιστικό στοιχείο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διάθεση προϊόντος απόσταξης μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων)
Up
Close
Close
Κλείσιμο