Νόμοι 4605/2019 Αρθρο 97

Αρθρο 97. Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218)

1. Η προθεσμία του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του άρθρου 22 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218) παρατείνεται για ακόμη δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της.

2. Η περίπτωση γ΄ της παρ. 3 του άρθρου 22 του ν. 4587/2018 αντικαθίσταται ως εξής:
«γ) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, εργαζόμενου και εργοδότη, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, υπολογίζεται επί των αποδοχών των εργαζομένων κατά τον τελευταίο μήνα πλήρους απασχόλησής τους πριν τη λήξη των συμβάσεων εργασίας τους και βαρύνει τον Ο.Α.Ε.Δ..»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 4587/2018 (Α΄ 218)
Up
Close
Close
Κλείσιμο