Νόμοι 4605/2019 Αρθρο 93

Αρθρο 93. Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων

1. Τα πιστωτικά υπόλοιπα που προέκυψαν από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2009, 2011, 2012 και 2013 των πιστωτικών ιδρυμάτων, κατά το μέρος που οφείλονται σε φόρο που έχει παρακρατηθεί κατά τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 12 του ν. 2238/1994 (Α΄ 151) και για τα οποία δημιουργήθηκαν διαφορές που εκκρεμούν ενώπιον των δικαστηρίων, συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα, όταν προκύψει φόρος εισοδήματος και κατά το μέρος που ο φόρος αυτός επαρκεί για το σκοπό του ως άνω συμψηφισμού.
Για τυχόν ποσά πιστωτικών υπολοίπων που έχουν ήδη επιστραφεί από τη φορολογική αρχή δυνάμει τελεσίδικων δικαστικών αποφάσεων γεννάται υποχρέωση απόδοσης στο Ελληνικό Δημόσιο, όταν και κατά το μέρος που προκύψει φόρος εισοδήματος, προστιθέμενο, το μέρος αυτό, στα προς συμψηφισμό πιστωτικά υπόλοιπα του προηγούμενου εδαφίου.
Πιστωτικά υπόλοιπα ή επιστραφέντα ποσά φόρων προγενέστερου έτους συμψηφίζονται κατά προτεραιότητα έναντι αυτών μεταγενέστερου έτους.

2.α. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 3 του ν. 4046/2012 (Α΄28) προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που προέκυψε από τις δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος οικονομικών ετών 2011, 2012 και 2013 και δεν συμψηφίστηκε εντός των πέντε (5) ετών, συμψηφίζεται σε ισόποσες δόσεις εντός δέκα (10) ετών με οποιασδήποτε φύσεως φορολογικές υποχρεώσεις των τραπεζών, αρχής γενομένης από 1.1.2020. »
β. Η ρύθμιση του προηγούμενου εδαφίου εφαρμόζεται επί υποθέσεων για τις οποίες έχουν υποβληθεί αρχικές και τροποποιητικές δηλώσεις ενώπιον της φορολογικής αρχής και δεν έχουν εξετασθεί, καθώς και επί εκκρεμών υποθέσεων κατά την έννοια του δευτέρου και τρίτου εδαφίου της παρ. 2 του άρθρου 49 του ν. 4509/2017 (Α΄201).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Πιστωτικά υπόλοιπα παρακρατούμενων φόρων πιστωτικών ιδρυμάτων
Up
Close
Close
Κλείσιμο