Νόμοι 4605/2019 Αρθρο 55

Αρθρο 55.

1. Στο πλαίσιο της πολιτικής «Μένω Ελλάδα – Επιστρέφω Ελλάδα – Γέφυρες Συνεργασίας/Γνώσης», που στόχο έχει την αντιμετώπιση του φαινομένου της «διαρροής εγκεφάλων» (brain drain) στο εξωτερικό, χορηγούνται χρηματικά έπαθλα, κατόπιν αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων από ειδική Επιτροπή, σε:
α. διακρατικά δίκτυα επιστημονικής-ερευνητικής συνεργασίας στα οποία συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι: είτε (α) ελληνικής καταγωγής είτε (β) πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία (3) έτη, και οι οποίοι (α, β) διαμένουν και απασχολούνται στη χώρα που εκπροσωπούν για τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας. Σε κάθε δίκτυο θα πρέπει να εκπροσωπούνται τουλάχιστον δύο (2) χώρες, εκ των οποίων μία υποχρεωτικά είναι η Ελλάδα,
β. προτάσεις επιχειρηματικών συνεργασιών που αφορούν την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος ή υπηρεσίας στην Ελλάδα, και στις οποίες συμμετέχουν κάτοχοι τίτλου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίοι είναι είτε: (α) ελληνικής καταγωγής είτε (β) πολίτες της ΕΕ ή τρίτων χωρών που είχαν μόνιμη κατοικία την Ελλάδα επί τουλάχιστον τρία (3) έτη, και οι οποίοι (α, β) διαμένουν και απασχολούνται στο εξωτερικό για τουλάχιστον ένα (1) έτος κατά το χρόνο υποβολής της σχετικής αίτησης υποψηφιότητας.

2. Η δράση υλοποιείται από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης.

3. Τα χρηματικά έπαθλα δεν κατάσχονται, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με τυχόν οφειλές του δικαιούχου προς το Ελληνικό Δημόσιο. Η χρηματοδότηση του συνολικού διανεμόμενου χρηματικού ποσού πραγματοποιείται από το εθνικό σκέλος του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Το συνολικό ποσό χρηματοδότησης δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των τριών (3) εκατομμυρίων ευρώ κατά έτος. Το συνολικό ετήσιο ποσό ενίσχυσης αποτελεί τον προϋπολογισμό του ενάριθμου έργου στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης.

4. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ρυθμίζεται οποιοδήποτε σχετικό θέμα με το ως άνω πρόγραμμα βραβείων, όπως η διάρκεια του προγράμματος, η διαδικασία και η συχνότητα απονομής των βραβείων, οι κατηγορίες απονεμόμενων βραβείων, τα κριτήρια και η διαδικασία συμμετοχής, τα κριτήρια και η διαδικασία αξιολόγησης των υποβαλλόμενων προτάσεων, η σύνθεση της ειδικής Επιτροπής αξιολόγησης ανά κατηγορία βραβείων, ο καθορισμός του ύψους και του τρόπου καταβολής των χρηματικών βραβείων, καθώς και κάθε άλλη, σχετική με την εφαρμογή της παρούσας διάταξης, λεπτομέρεια.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο