Νόμοι 4587/2018 Αρθρο 58

Αρθρο 58. Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

1. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

2. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2019.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.
Up
Close
Close
Κλείσιμο