Νόμοι 4587/2018 Αρθρο 57

Αρθρο 57. Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:
«18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο