Νόμοι 4583/2018 Αρθρο 68

Αρθρο 68. Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1676/1986

Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παρ. 2 του άρθρου 22 του ν. 1676/1986 (Α΄ 204) η τελεία αντικαθίσταται με κόμμα και μετά την περίπτωση αυτή προστίθεται περίπτωση γ΄ ως εξής:
«γ) η αύξηση του κεφαλαίου των προσώπων του άρθρου 17, που γίνεται με μετρητά, όταν το προϊόν της αύξησης πρόκειται να διατεθεί αποκλειστικά για δαπάνες Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας, όπως αυτές ορίζονται στην παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013, όπως ισχύει.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 22 του ν. 1676/1986
Up
Close
Close
Κλείσιμο