Νόμοι 4583/2018 Αρθρο 56

Αρθρο 56. Τροποποίηση του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας

Στο τέλος του Παραρτήματος του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται η φράση «Το προβλεπόμενο στις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 3846/2010 (Α΄ 66) ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) των εισπραττόμενων από τις ιδιωτικές Μονάδες Χρόνιας Αιμοκάθαρσης νοσηλίων.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του Παραρτήματος του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Up
Close
Close
Κλείσιμο