Νόμοι 4582/2018 Αρθρο 86

Αρθρο 86. Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013

Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Εξαιρετικά, στα εφάπαξ χρηματικά ποσά που καταβάλλονται στους δικαιούχους του εφάπαξ χρηματικού ποσού των άρθρων 10 έως και 15 του ν. 4575/2018 (Α' 192), μετά την παρακράτηση με συντελεστή είκοσι τοις εκατό (20%) που ορίζεται από τις διατάξεις της παραγράφου αυτής, εξαντλείται η φορολογική υποχρέωση των δικαιούχων για τα εισοδήματα αυτά.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 60 του ν. 4172/2013
Up
Close
Close
Κλείσιμο