Νόμοι 4549/2018 Αρθρο 115 Παράγραφος 17

Αρθρο 115. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

17. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 69 του ν. 4172/2013 τροποποιείται ως εξής:
«Όταν αποκτάται για πρώτη φορά εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, το προς βεβαίωση ποσό της παραγράφου αυτής περιορίζεται στο μισό.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο