Νόμοι 4549/2018 Αρθρο 115 Παράγραφος 11

Αρθρο 115. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

11. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 60 του ν. 4172/2013 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Ειδικά, στις καθαρές αμοιβές που καταβάλλονται σε αμειβόμενους με ημερομίσθιο, οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες ορισμένου χρόνου αλλά διάρκειας μικρότερης από ένα έτος, καθώς και σε ξεναγούς που υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 37 του ν.1545/1985, διενεργείται παρακράτηση φόρου με συντελεστή πέντε τοις εκατό (5%.).»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος
Up
Close
Close
Κλείσιμο