Νόμοι 4520/2018 Αρθρο 46 Παράγραφος 2

Αρθρο 46. Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών μέσων

2. Οι αποφάσεις και πράξεις της παραγράφου 1 κοινοποιούνται εγγράφως σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 43 και το άρθρο 57 του π.δ. 78/1998 και ηλεκτρονικά σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 2672/1998 (Α΄290) και τα άρθρα 21 έως 23 του ν. 3979/2011 (Α΄ 138). Η ενδικοφανής προσφυγή κατά των προαναφερόμενων αποφάσεων και πράξεων ασκείται με την αποστολή της μέσω ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικά με χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ), σύμφωνα με το ν. 2672/1998 και το ν. 3979/2011 ή με την κατάθεσή της στην αρμόδια Κεντρική ή Περιφερειακή Υπηρεσία του ΟΠΕΚΑ, όπου και καταχωρίζεται σε ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα, εφαρμοζομένων, κατά τα λοιπά, των διατάξεων της παρ. 3 του άρθρου 25 του ν. 2690/1999 (Α΄45).

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικές διατάξεις για την άσκηση ενδικοφανών μέσων
Up
Close
Close
Κλείσιμο