Νόμοι 4515/2018 Αρθρο πρώτο

Αρθρο πρώτο.

Κυρώνονται και έχουν την ισχύ, που ορίζει το άρθρο 28 παρ. 1 του Συντάγματος, αφενός το Τροποποιητικό Πρωτόκολλο της Συμφωνίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Δημοκρατίας του Αγίου Μαρίνου που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με τα θεσπιζόμενα στην Οδηγία 2003/48/ΕΚ του Συμβουλίου, για τη φορολόγηση των υπό μορφή τόκων εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, που έχει κυρωθεί με τις διατάξεις του ν. 3362/2005 (Α΄ 158), και αφετέρου οι κοινές δηλώσεις των συμβαλλόμενων μερών, τα κείμενα των οποίων σε πρωτότυπο στην ελληνική γλώσσα, όπως έχουν δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ ΕΕ L 346/3), έχουν ως εξής:

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο