Νόμοι 4474/2017 Αρθρο 29

Αρθρο 29. Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4172/2013

1. Η παρ. 2 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) αντικαθίσταται ως εξής:
«2. Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες που έχουν τη φορολογική τους κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνουν αμοιβές για τις υπηρεσίες που αναφέρονται στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 δεν υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου, με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 του άρθρου 64.»

2. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 62 του ν. 4172/2013 αντικαθίσταται ως εξής:
«3. Κάθε νομικό πρόσωπο ή νομική οντότητα που δεν έχει τη φορολογική του κατοικία στην Ελλάδα ή σε κράτος μέλος της Ε.Ε. ή του Ε.Ο.Χ. και λαμβάνει αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες ή και αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες υπόκειται σε παρακράτηση φόρου.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του άρθρου 62 του ν. 4172/2013
Up
Close
Close
Κλείσιμο