Νόμοι 4472/2017 Αρθρο 111

Αρθρο 111.

Στο άρθρο 61 του ν. 4427/2016 επέρχονται οι ακόλουθες τροποποιήσεις:
1. Η περίπτωση γ΄ της παραγράφου Α΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«γ. Τον καθορισμό διαδικασιών διευκολύνσεων στους αερολιμένες που διαχειρίζεται η Υ.Π.Α.»
2. Στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου Α΄ η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από την λέξη «εφαρμογή» και η φράση «εισήγηση για την έγκριση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».
3. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου Α΄ η φράση «καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη λέξη «διαδικασία».
4. Στην περίπτωση στ΄ της παραγράφου Α΄ η φράση «εκπόνηση απαιτήσεων και προδιαγραφών» αντικαθίσταται από τη φράση «εφαρμογή του».
5. Στην περίπτωση ζ΄ της παραγράφου Α΄ η φράση «τον καθορισμό» αντικαθίσταται από τη φράση «την εισήγηση για την καθιέρωση και εφαρμογή» και η φράση «την εποπτεία λειτουργίας αερολιμενικών υπηρεσιών» διαγράφεται.
6. Στην περίπτωση ι΄ της παραγράφου Α΄ η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».
7. Στην περίπτωση ια της παραγράφου Α΄ η λέξη «εκπόνηση» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή».
8. Στην περίπτωση ιγ΄ της παραγράφου Α΄ η φράση «καθιέρωση κριτηρίων» αντικαθίσταται από τη φράση «εισήγηση θεμάτων».
9. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου Β΄ η φράση «πολιτική και το σχεδιασμό» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή» και η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από την λέξη «εφαρμογή».
10. Στην περίπτωση β΄ της παραγράφου Β΄ η λέξη «ανάπτυξη» αντικαθίσταται από τη λέξη «εφαρμογή» και η φράση «εκπόνηση μελετών και» αντικαθίσταται από τη φράση «μέριμνα για».
11. Στην περίπτωση γ΄ της παραγράφου Β΄ η φράση «τον καθορισμό απαιτήσεων» αντικαθίσταται από τη φράση «τη μέριμνα της».
12. Η περίπτωση δ΄ της παραγράφου Β΄ αντικαθίσταται ως εξής:
«δ. Τη διεξαγωγή δραστηριοτήτων παρακολούθησης της συμμόρφωσης στο πλαίσιο του προβλεπόμενου εσωτερικού ποιοτικού ελέγχου.»
13. Στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου Β΄ η φράση «που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης» διαγράφεται.
14. Η περίπτωση στ΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
15. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
16. Η περίπτωση ι΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
17. Η περίπτωση ια΄ της παραγράφου Β΄ διαγράφεται και οι επόμενες περιπτώσεις αναριθμούνται αναλόγως.
18. Στην περίπτωση ιδ΄ της παραγράφου Β΄, αναριθμούμενη σε περίπτωση ι΄, η φράση «τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικών της Κεντρικής Υπηρεσίας» αντικαθίσταται από τη φράση «άλλες Διευθύνσεις».
19. Η περίπτωση ιε΄ της παραγράφου Β΄, αναριθμούμενη σε περίπτωση ια΄, αντικαθίσταται ως εξής:
«ια. Την παρακολούθηση της καταλληλότητας του χρησιμοποιούμενου εξοπλισμού ασφαλείας».
20. Μετά από την περίπτωση ιε΄, της παραγράφου Β΄, αναριθμούμενη σε περίπτωση ια΄, προστίθεται περίπτωση ιβ΄ ως εξής:
«ιβ. Η εκπόνηση τεχνικών προδιαγραφών για την παροχή των υπηρεσιών ασφαλείας σε μονάδες ευθύνης της Υ.Π.Α..»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Up
Close
Close
Κλείσιμο