Νόμοι 4445/2016 Αρθρο 57

Αρθρο 57. Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ

Στο ν. 4387/2016 μετά το άρθρο 100 προστίθεται νέο άρθρο 100Α ως εξής:
«Αρθρο 100 Α
Η διάταξη της παρ. 6 του άρθρου 38 του ν. 4387/2016 εφαρμόζεται στα ναυτολόγια που χορηγούνται από 1.7.2017 και εφεξής. Για τα ναυτολόγια που θα έχουν χορηγηθεί έως τις 30.6.2017 και μέχρι τη λήξη τους, καθώς και για τις εκκρεμείς μέχρι την ημερομηνία αυτή εκκαθαρίσεις ναυτολογίων εξακολουθούν να εφαρμόζονται οι κείμενες περί ΝΑΤ διατάξεις. Σε κάθε περίπτωση οι εισφορές που εισπράττονται από 1.1.2017 και εντεύθεν καταβάλλονται υπέρ Ε.Φ.Κ.Α. και αποδίδονται στον εν λόγω Φορέα. Με απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης δύναται να καθορίζεται κάθε αναγκαία λεπτομέρεια εφαρμογής της διάταξης αυτής.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Μεταβατικές ρυθμίσεις για το ΝΑΤ
Up
Close
Close
Κλείσιμο