Νόμοι 4440/2016 Αρθρο 15

Αρθρο 15. Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων

1. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του προϋπολογισμού, τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις μεταφέρουν σε ειδικούς Κωδικούς Αριθμούς Εξόδων του προϋπολογισμού τους μέρος των πιστώσεών τους που έχουν προβλεφθεί για πάσης φύσεως μεταβιβάσεις, προκειμένου να καλυφθεί η δαπάνη μισθοδοσίας υπαλλήλων των εποπτευόμενων φορέων τους που αποσπώνται ή μετατάσσονται σε άλλους φορείς.

2. Η διαδικασία της παραγράφου 1 αφορά αποκλειστικά και μόνο την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς εντός Γενικής Κυβέρνησης, η μισθοδοσία των οποίων δεν βαρύνει άμεσα τον τακτικό προϋπολογισμό, στο πλαίσιο των ανώτατων ορίων δαπανών που έχουν περιληφθεί στο εκάστοτε ισχύον Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής. Η έννοια της Γενικής Κυβέρνησης οριοθετείται εκάστοτε από την Ελληνική Στατιστική Αρχή στο Μητρώο Φορέων Γενικής Κυβέρνησης. Για τις αποσπάσεις ή μετατάξεις αποφοίτων ΕΣΔΔΑ που υπηρετούν σε φορείς εκτός Γενικής Κυβέρνησης και εντάσσονται στο ΕΣΚ, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 3 του παρόντος νόμου, εγγράφονται νέες πιστώσεις στον Κρατικό Προϋπολογισμό για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας τους.

3. Η παρ. 1 του άρθρου 29 του ν. 4223/2013 (Α' 287) καταργείται.

4. Στις περιπτώσεις μετάταξης ή απόσπασης υπαλλήλων που προέρχονται από φορείς Γενικής Κυβέρνησης σε άλλους φορείς που δεν επιχορηγούνται από τον τακτικό προϋπολογισμό, γενικά ή ειδικά για την κάλυψη δαπανών μισθοδοσίας, οι φορείς υποδοχής δύνανται να επιχορηγούνται ειδικά για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας των υπαλλήλων αυτών από διακριτό Κωδικό Αριθμό Εξόδων. Η επιχορήγηση αφορά αποκλειστικά και μόνο το οικονομικό έτος διενέργειας της απόσπασης ή της μετάταξης και καλύπτεται από τις πιστώσεις που μεταφέρουν τα Υπουργεία και οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παρόντος.

5. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών είναι δυνατή η μεταφορά των αναγκαίων πιστώσεων για την ολοκλήρωση μετατάξεων ή αποσπάσεων μεταξύ φορέων της Γενικής Κυβέρνησης στο πλαίσιο των ρυθμίσεων του παρόντος νόμου, από πιστώσεις που εγγράφονται σε διακριτό Κωδικό Αριθμό Εξόδων του ειδικού φορέα "Γενικές Κρατικές Δαπάνες" του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κάλυψη δαπάνης μισθοδοσίας υπαλλήλων εποπτευόμενων φορέων
Up
Close
Close
Κλείσιμο