Νόμοι 4430/2016 Αρθρο 72

Αρθρο 72. Τροποποίηση του ν. 4172/2013

1. Στην παρ. 3 του άρθρου 12 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται περίπτωση θ' , ως εξής:
«θ) Ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, το οποίο καταβάλλεται από τους Φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας στους εργαζομένούς τους.»

2. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 21 του ν. 4172/2013 (Α' 167) προστίθεται νέο εδάφιο, ως εξής:
«Ειδικά, για τους φορείς Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, στον προσδιορισμό του κέρδους από επιχειρηματική δραστηριότητα δεν περιλαμβάνεται ποσοστό έως 35% των κερδών προ φόρων, εφόσον αυτό καταβάλλεται στους εργαζομένούς τους.»

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποίηση του ν. 4172/2013
Up
Close
Close
Κλείσιμο