Νόμοι 4428/2016 Αρθρο δεύτερο

Αρθρο δεύτερο. Γενικές διατάξεις εφαρμογής

1. Μέχρι την έκδοση της, κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου δεύτερου παρ. 1 του ν. 4153/2013 (Α' 116), απόφασης του Υπουργού Οικονομικών, ορίζεται ως «Αρμόδια Αρχή» που ενεργεί ως εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος του Υπουργού Οικονομικών, η αρμόδια αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, κατά το άρθρο 5 του ν. 4170/2013 (Α' 163), σχετικά με την εφαρμογή των διατάξεων της κυρούμενης ΠΣΑΑ για την Αυτόματη Ανταλλαγή Πληροφοριών Χρηματοοικονομικών Λογαριασμών.

2. Για τα φορολογικά έτη από την 1η Ιανουαρίου 2016 και εξής η αρμόδια κατ' άρθρο 5 του ν. 4170/2013 αρχή, κοινοποιεί τις πληροφορίες που αφορούν Δηλωτέους Λογαριασμούς στην αντίστοιχη αρμόδια αρχή κάθε δικαιοδοσίας με την οποία η κυρούμενη ΠΣΑΑ, είναι σε ισχύ και εφαρμογή δυνάμει του Τμήματος 7 υποπαράγραφος 2.1. αυτής, με αυτόματη ανταλλαγή, και σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις και εντός της προθεσμίας που ορίζονται στην κυρούμενη Συμφωνία.

3. α. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα που προσδιορίζονται βάσει των όρων «Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα Δικαιοδοσίας» και «Δηλούν Χρηματοπιστωτικό Ίδρυμα» του Τμήματος 1 παράγραφος 1 περιπτώσεις γ' και δ' της κυρούμενης ΠΣΑΑ υποχρεούνται να υποβάλλουν στην αρμόδια κατ' άρθρο 5 του ν. 4170/2013 αρχή του Υπουργείου Οικονομικών, τις πληροφορίες που αφορούν κάθε Δηλωτέο Λογαριασμό δυνάμει του Τμήματος 1 παράγραφος 1 περίπτωση ε' και του Τμήματος 2 παράγραφος 2 της ΠΣΑΑ, σύμφωνα με τους κανόνες υποβολής στοιχείων και δέουσας επιμέλειας και να διασφαλίζουν την αποτελεσματική και σύμφωνη εφαρμογή αυτών με βάση τα οριζόμενα στο Κοινό Πρότυπο Αναφοράς του άρθρου τρίτου του παρόντος νόμου και στις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου πέμπτου του παρόντος νόμου προβλεπόμενες αποφάσεις.
β. Τα Δηλούντα Ελληνικά Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα υποχρεούνται να θεσπίσουν ολοκληρωμένα και αποτελεσματικά εσωτερικά συστήματα και διαδικασίες συμμόρφωσης προς τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την κυρούμενη ΠΣΑΑ και τα οριζόμενα στο άρθρο τρίτο και στις κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου πέμπτου του παρόντος νόμου αποφάσεις. Δεν θεωρείται ότι έχουν δείξει τη δέουσα επιμέλεια συμμορφώσεως, αν δεν έχουν συμμορφωθεί τουλάχιστον με τις απαιτήσεις που θεσπίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο προηγούμενο εδάφιο.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Γενικές διατάξεις εφαρμογής
Up
Close
Close
Κλείσιμο