Νόμοι 4412/2016 Αρθρο 365 Παράγραφος 4

Αρθρο 365. Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής

4. Με πράξη του προεδρεύοντος του κλιμακίου ορίζεται η ημέρα και η ώρα εξέτασης της προσφυγής, η οποία δεν μπορεί να απέχει περισσότερο από σαράντα (40) ημέρες από την ημερομηνία κατάθεσης της προσφυγής. Η πράξη αυτή κοινοποιείται το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν από τη εξέταση της προσφυγής στον προσφεύγοντα, στην αναθέτουσα αρχή κατά της οποίας ασκείται η προσφυγή και σε εκείνους οι οποίοι έχουν ασκήσει παρέμβαση.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Διαδικασία εξέτασης της προσφυγής
Up
Close
Close
Κλείσιμο