Νόμοι 4412/2016 Αρθρο 362 Παράγραφος 1

Αρθρο 362. Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης

1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού. Σε περίπτωση που η διαγωνιστική διαδικασία δεν διενεργείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται στην ΑΕΠΠ. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης
Up
Close
Close
Κλείσιμο