Νόμοι 4412/2016 Αρθρο 348 Παράγραφος 1

Αρθρο 348. Συγκρότηση της Αρχής

1. Η Αρχή αποτελείται από τριάντα ένα μέλη, από τα οποία ένα (1) μέλος είναι Πρόεδρος.
Σε περίπτωση κωλύματος, ο Πρόεδρος ορίζει με πράξη του ένα από τα μέλη της Αρχής ως αναπληρωτή του.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Συγκρότηση της Αρχής
Up
Close
Close
Κλείσιμο