Νόμοι 4412/2016 Αρθρο 347 Παράγραφος 1

Αρθρο 347. Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών

1. Συνιστάται Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), η οποία έχει ως έργο την επίλυση των διαφορών που ανακύπτουν κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης των συμβάσεων δημοσίων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, ύστερα από την άσκηση προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Τμήμα II του παρόντος Τίτλου. Η έδρα της ΑΕΠΠ ορίζεται με τον Κανονισμό Λειτουργίας του άρθρου 355.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Σύσταση της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Up
Close
Close
Κλείσιμο