Νόμοι 4410/2016 Αρθρο 40 Παράγραφος 2

Αρθρο 40. Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)

2. α. Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 4174/2013, οι λέξεις «εντός δέκα (10) ημερών» αντικαθίστανται με τις λέξεις «εντός τριάντα (30) ημερών».
β. Στο τέλος του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του ίδιου άρθρου προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
«Η υποχρέωση ενημέρωσης για μεταβολές στα ατομικά στοιχεία φορολογούμενου φυσικού προσώπου, που δεν αφορούν την επιχειρηματική δραστηριότητά του δεν υπόκειται σε προθεσμία.»
γ. Στο δεύτερο εδάφιο της ίδιας παραγράφου οι λέξεις «του προηγούμενου εδαφίου» αντικαθίστανται με τις λέξεις «των προηγούμενων εδαφίων».

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τροποποιήσεις Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας (ν. 4174/2013)
Up
Close
Close
Κλείσιμο