Νόμοι 4387/2016 Αρθρο 39 Παράγραφος 1

Αρθρο 39. Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών

1. Από 1.1.2017, το ποσοστό της μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς για τον κλάδο κύριας σύνταξης, που κατα- βάλλουν τα πρόσωπα, παλαιοί και νέοι ασφαλισμένοι, κατά τη διάκριση του ν. 2084/1992, τα οποία υπάγονται ή θα υπάγονταν, σύμφωνα με τις γενικές ή ειδικές ή καταστατικές διατάξεις, όπως ίσχυαν ως την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, στην ασφάλιση του ΟΑΕΕ και του ΕΤΑΑ, ανέρχεται σε ποσοστό 20%.
Από 1.1.2019, το ποσοστό του προηγούμενου εδαφίου διαμορφώνεται σε 13,33%, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 3

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών
Up
Close
Close
Κλείσιμο