Νόμοι 4386/2016 Αρθρο 24

Αρθρο 24. Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.

1. To άρθρο 93 του ν. 4310/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«Αρθρο 93
Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι. και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 μπορεί, για την εκτέλεση των προγραμμάτων ή των έργων τους που χρηματοδοτούνται, εν όλω ή εν μέρει, από ενωσιακούς, διεθνείς, ίδιους πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, να απασχολούν ερευνητικό, τεχνικό, ειδικό επιστημονικό και εν γένει προσωπικό, με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου. Οι εν λόγω συμβάσεις συνάπτονται και παρατείνονται με αποφάσεις του ΔΣ του ερευνητικού κέντρου ή του τεχνολογικού φορέα ή του αυτοτελούς ινστιτούτου ή της Επιτροπής Ερευνών του ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι. χωρίς περιορισμό, μέχρι τη λήξη των έργων για την εκτέλεση των οποίων συνήφθηκαν, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του εκάστοτε έργου ή προγράμματος, ενώ παράλληλα οι εν λόγω συμβάσεις συνδέονται με το παραγόμενο αποτέλεσμα του έργου για το οποίο συνάπτονται, κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 2190/1994, της παρ. 8 του άρθρου 9 του ν. 3812/2009 και της ΠΥΣ 33/2006, εφόσον η σχετική δαπάνη τους καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα για τις ανάγκες των οποίων έχουν συναφθεί. Αποκλείεται σε κάθε περίπτωση η αναγνώρισή τους ως συμβάσεις αορίστου χρόνου.»

2. α. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, μπορεί να συνιστώνται ΕΛΚΕ για τη χρηματοδότηση ερευνητικών και τεχνολογικών προγραμμάτων και έργων που εκτελούνται από τη Γ. Γ. Ε.Τ. ή τους εποπτευόμενους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του παρόντος. Από τους ειδικούς αυτούς λογαριασμούς μπορεί να χρηματοδοτούνται και ερευνητικά προγράμματα που εκτελούνται από ερευνητές ή ομάδες ερευνητών που είναι καθηγητές Α.Ε.Ι.. Η μεταφορά των αναγκαίων ποσών για τη σύσταση των λογαριασμών αυτών ή τη συμπλήρωση των κονδυλίων τους από ειδική πίστωση, που εγγράφεται κάθε έτος στον προϋπολογισμό δημοσίων επενδύσεων, ενεργείται με εντολή κατανομής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Με την ίδια υπουργική απόφαση ορίζεται ο σκοπός των ειδικών αυτών λογαριασμών, προβλέπονται και άλλοι πόροι των λογαριασμών αυτών και θεσπίζεται η δυνατότητα μεταφοράς στο επόμενο έτος του χρηματικού τους υπολοίπου εκτός των πιστώσεων του τακτικού προϋπολογισμού, καθορίζονται τα όργανα διοίκησης και διαχείρισης η διαδικασία διάθεσης διαχείρισης και δικαιολόγησης των κονδυλίων, ο οικονομικός έλεγχος αυτών και κάθε άλλη αναγκαία σχετική λεπτομέρεια για τη λειτουργία των λογαριασμών αυτών.
β. Τα ερευνητικά κέντρα και οι τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 συντάσσουν Οδηγό Χρηματοδότησης του Ειδικού Λογαριασμού, όπου περιγράφονται αναλυτικά τα όργανα και οι διαδικασίες για την αξιολόγηση, επιλογή και χρηματοδότηση των δραστηριοτήτων που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού, για την οικονομική διαχείριση των έργων και για τη διάδοση των αποτελεσμάτων των ερευνών και των άλλων δραστηριοτήτων που επιτελούν. Με τον Οδηγό εξειδικεύονται επίσης, οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις των υπευθύνων έργου, τα θέματα αμοιβών και μετακινήσεων των συμμετεχόντων σε έργα που χρηματοδοτούνται μέσω του Λογαριασμού και τα ζητήματα προμηθειών που είναι αναγκαίες για την εκτέλεση των έργων. Ο Οδηγός Χρηματοδότησης συντάσσεται από το Δ.Σ. του ερευνητικού κέντρου και εγκρίνεται από τον Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Ο Οδηγός χρηματοδότησης μπορεί, εφόσον προκύπτει ανάγκη, να τροποποιείται και να συμπληρώνεται. Τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου και οι τεχνολογικοί φορείς ρυθμίζουν τα ανωτέρω ζητήματα στους Εσωτερικούς τους Κανονισμούς.

3. α. Οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και ο ΕΛΚΕ της Γ.Γ.Ε.Τ. αποτελούν αυτοτελείς μονάδες και υπάγονται στο Διοικητικό Συμβούλιο του ερευνητικού ή του τεχνολογικού κέντρου και τον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αντιστοίχως. Ο Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας του ΕΛΚΕ εντάσσεται στον Οργανισμό/Εσωτερικό Κανονισμό του φορέα και αποτελεί τμήμα αυτού.
β. Με τον Οργανισμό κάθε Α. Ε. Ι. καθορίζεται η οργανική μονάδα και δομή της Γραμματείας του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του οικείου Α.Ε.Ι., οι θέσεις ευθύνης και η αντιστοίχησή τους με το λοιπό οργανωτικό σχήμα του Α.Ε.Ι.. Η Επιτροπή Ερευνών συντάσσει Εσωτερικό Κανονισμό λειτουργίας του ΕΛΚΕ ο οποίος εγκρίνεται με απόφαση της Συγκλήτου και δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
γ. Στους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) των Α.Ε.Ι., αποδίδεται διαφορετικός από τα Ιδρύματα στα οποία ανήκουν, αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ).

4. Τα στοιχεία β' και γ' της περίπτωσης Γ' της παρ. 4 του άρθρου 7 της κ.υ.α. 679/1996 (Β'826), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 36 του ν. 3794/2009 (Α' 156) αντικαθίστανται ως εξής:
«β. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις έργων δαπάνης μέχρι 20.000 ευρώ (χωρίς Φ. Π. Α.) η κάθε μία ανατίθενται απευθείας χωρίς διαγωνισμό ή λήψη προσφορών, ύστερα από εκτίμηση των τιμών που προσφέρει η αγορά.
γ. Προμήθειες αγαθών ή υπηρεσιών ή εκτελέσεις εργασιών δαπάνης ποσού από 20.000 ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) η κάθε μία και άνω διενεργούνται με πρόχειρο, τακτικό ή διεθνή διαγωνισμό, σύμφωνα με το ισχύον δίκαιο.

5. Η παρ. 2 του άρθρου 2 του Κεφαλαίου Α' της υποπαραγράφου Δ.9 του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α' 94), αντικαθίσταται ως εξής:
 «2. Στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου δεν εμπίπτουν οι μετακινήσεις εκτός έδρας του πάσης φύσης προσωπικού που απασχολείται για τις ανάγκες προγραμμάτων ή έργων (ερευνητικών, αναπτυξιακών κ.λπ.) των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από την Ευρωπαϊκή Ένωση ή από διεθνείς οργανισμούς ή ιδιωτικά κονδύλια ή ίδιους πόρους, εφόσον η σχετική δαπάνη καλύπτεται από τα προγράμματα ή τα έργα αυτά, για τις ανάγκες των οποίων μετακινούνται.»

6. Στο τέλος της παρ. 5 του άρθρου 28 του ν. 4314/ 2014 (Α' 265), προστίθεται εδάφιο ως εξής:
«Από 23.12.2014 οι δαπάνες των υποτροφιών που χορηγούνται από τα ερευνητικά κέντρα ή ινστιτούτα σύμφωνα με τους όρους της παρ. 7 του άρθρου 28 του ν. 4310/2014, από τα Α.Ε.Ι. σύμφωνα με το ν. 4009/2011 (Α' 195), όπως ισχύει και από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.), σύμφωνα με τον ν. 2158/1993 (Α' 109) και το π.δ. 321/1999 (Α' 306) είναι επιλέξιμες για συγχρηματοδότηση από τα ανωτέρω επιχειρησιακά προγράμματα. Τα χορηγούμενα από τις αιτίες αυτές ποσά δεν αποτελούν εισόδημα και δεν υπόκεινται σε οποιονδήποτε φόρο ή κράτηση. Η παρούσα διάταξη εφαρμόζεται και για τους μεταδιδακτορικούς συνεργάτες.»

7. α. Οι δημόσιες συμβάσεις που συνάπτουν οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014, ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της ΓΓΕΤ και οι ΕΛΚΕ των εν λόγω ερευνητικών και ΕΛΚΕ των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι., που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 (Α' 124) και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 στο πλαίσιο υλοποίησης των έργων που διαχειρίζονται, με αντικείμενο την εκτέλεση έργων, την προμήθεια αγαθών ή την παροχή υπηρεσιών, υπάγονται στη διάταξη του άρθρου 139 του ν. 4281/2014 (Α' 204), εφόσον η αξία τους είναι μεγαλύτερη του ποσού των 1.000 ευρώ (χωρίς να συμπεριλαμβάνεται ο Φ. Π. Α.).
β. Η προθεσμία του άρθρου 4 του ν. 4354/2015 παρατείνεται ως τις 30.6.2016.

8. α. Η παρ. 1 του άρθρου 22Α του ν. 4172/2013 (Α'167) «Κώδικας Φορολογίας Εισοδήματος» αντικαθίσταται ως εξής:
«1. Οι δαπάνες επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι αποσβέσεις του εξοπλισμού και των οργάνων, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, εκπίπτουν από τα ακαθάριστα έσοδα των επιχειρήσεων κατά το χρόνο της πραγματοποίησης τους προσαυξημένες κατά ποσοστό τριάντα τοις εκατό (30%). Τα κριτήρια χαρακτηρισμού των πιο πάνω δαπανών καθορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Αν προκύψουν ζημίες μετά την αφαίρεση του ως άνω ποσοστού μεταφέρονται με βάση το άρθρο 27 του παρόντος...».
β. Στην παράγραφο 4 του άρθρου 24 του ανωτέρω νόμου προστίθεται νέα κατηγορία ενεργητικού με αντίστοιχο συντελεστή απόσβεσης και νέα περίοδος ως εξής:
«Εξοπλισμός και όργανα, που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης επιστημονικής και τεχνολογικής έρευνας..40
Ως εξοπλισμός και όργανα που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες εκτέλεσης της επιστημονικής και της τεχνολογικής έρευνας, θεωρείται αυτός, που περιγράφεται στο σχετικό άρθρο της κοινής υπουργικής απόφασης του άρθρου 22Α.»

9. α. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 7 του π.δ. 432/1981 (Α' 118), όπως τροποποιήθηκε με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Θ1 του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α' 222), αντικαθίσταται ως εξής:
«α. Η Επιτροπή Ερευνών μετά από έγκριση της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου ή της Συνέλευσης του Τ.Ε.Ι. δύναται να διαθέτει ετησίως ποσοστό έως πενήντα τοις εκατό (50%) του αδιάθετου αποθεματικού του ΕΛΚΕ για την κάλυψη των λειτουργικών του αναγκών, εφάπαξ ή τμηματικά, είτε αποδίδοντάς το στον προϋπολογισμό του αντίστοιχου Α.Ε.Ι., είτε αποδίδοντάς το στην Εταιρία Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας του Πανεπιστημίου, είτε διαχειριζόμενη η ίδια το ως άνω ποσό για λογαριασμό του Ιδρύματος.»
β. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να διενεργούν δαπάνες οι οποίες αφορούν υπηρεσίες καθαριότητας και φύλαξης, προμήθειες καυσίμων, υπηρεσίες συντήρησης και επισκευής κτιριακών υποδομών και εξοπλισμού και πληρωμή υπηρεσιών κοινής ωφελείας των οικείων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και Α.Ε.Ι. αντιστοίχως.
γ. Οι ερευνητικοί και τεχνολογικοί φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 και οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας αυτών, οι Ειδικοί Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας των Α.Ε.Ι., τα Ειδικά Νομικά Πρόσωπα (Εταιρείες) για την Αξιοποίηση και Διαχείριση της Περιουσίας των Α.Ε.Ι. που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση της παρ. 7 του άρθρου 41 του ν. 2413/1996 και τα Ερευνητικά Πανεπιστημιακά Ινστιτούτα (Ε.Π.Ι.) που ιδρύθηκαν κατ' εξουσιοδότηση του άρθρου 17 του ν. 2083/1992 δύνανται να καταβάλλουν αμοιβές για την πρόσθετη απασχόληση ή και αμοιβή αποδοτικότητας σε εργαζόμενους ή/και απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση (εργασίας, έργου ή εντολής) στους ως άνω φορείς, εφόσον υπάρχει σχετική απόφαση της Επιτροπής Ερευνών του οικείου ΕΛΚΕ Α.Ε.Ι. ή του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα και εφόσον τηρούνται τα προβλεπόμενα όρια αμοιβών της παραγράφου 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.
δ. Οι ρυθμίσεις των προηγούμενων περιπτώσεων της παρούσας παραγράφου ισχύουν αναδρομικά από το έτος 2010.

10. Η παρ. 4 του άρθρου 69Α του ν. 4270/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
«4. Ως τις 31.12.2015, τα διαθέσιμα όλων των φορέων της Κεντρικής Κυβέρνησης, πέραν εκείνων που ανήκουν στην Κεντρική Διοίκηση, μεταφέρονται στον Ενιαίο Λογαριασμό, υπό αντίστοιχους υπολογαριασμούς. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, που εκδίδεται ως την ανωτέρω ημερομηνία, καθορίζεται ο τρόπος κίνησης των υπολογαριασμών, η λειτουργία της ταμειακής τους διαχείρισης, η λογιστική απεικόνιση των κινήσεών τους, η περαιτέρω διάρθρωσή τους, καθώς και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια. Με την ίδια ή με όμοια απόφαση δύνανται να καθορίζονται οι λογαριασμοί που εξαιρούνται από την υποχρέωση μεταφοράς στον Ενιαίο Λογαριασμό. Οι ανωτέρω αποφάσεις έχουν αναδρομική ισχύ από 31.12.2015.»

11. Η αμοιβή αποδοτικότητας που προβλέπεται στην παρ. 7 του άρθρου 38 του ν. 3205/2003 (Α' 297) και αφορά κονδύλια που εισέρρευσαν κατά τα τρία (3) προηγούμενα έτη στον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα από έργα ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ιδιωτικά κονδύλια ή προγράμματα χρηματοδοτούμενα αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή από πλεονάσματα που προέρχονται από πωλήσεις προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, μπορεί να καταβληθεί, με απόφαση του Δ.Σ. του ερευνητικού ή τεχνολογικού φορέα, σε όλο το προσωπικό του φορέα που συμμετείχε ενεργά στο εκάστοτε έργο ή πρόγραμμα ή στην πώληση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών. Στο εν λόγω προσωπικό περιλαμβάνονται, εκτός από τους Ερευνητές και τους Ειδικούς Λειτουργικούς Επιστήμονες, όλες οι κατηγορίες προσωπικού των Ερευνητικών και Τεχνολογικών Φορέων του άρθρου 13α του ν. 4310/2014.

12. α. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς του άρθρου 13α του ν. 4310/2014 μπορεί να είναι εκτός από ερευνητές/ΕΛΕ, όλο το προσωπικό (μόνιμο ή με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου) του ίδιου του φορέα, εφόσον είναι κάτοχοι μεταπτυχιακού διπλώματος. Επιστημονικοί υπεύθυνοι μπορεί, επίσης, να είναι καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι. και εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Προς τούτο, απαιτείται απόφαση του Δ.Σ. του φορέα.
β. Επιστημονικοί υπεύθυνοι των έργων που εκτελούνται από τα Α.Ε.Ι. μπορεί να είναι εκτός από καθηγητές και λέκτορες Α.Ε.Ι., το λοιπό διδακτικό και εργαστηριακό προσωπικό των Ιδρυμάτων, και το ερευνητικό προσωπικό των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων. Επίσης, μπορεί να είναι εξωτερικοί συνεργάτες, εφόσον είναι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος. Η δυνατότητα να είναι ορισμένες ή όλες από τις ως άνω κατηγορίες προσώπων επιστημονικοί υπεύθυνοι, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις καθορίζονται στους Οδηγούς Χρηματοδότησης των Ε.Λ.Κ.Ε. των Α.Ε.Ι..

13. α. Η παρ. 2 περίπτωση α'του άρθρου 23 ν. 4009/2011 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να αμείβονται από χρηματοδοτούμενα έργα που δια-χειρίζεται ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ), ή και το Ν.Π.Ι.Δ. οποιουδήποτε Α.Ε.Ι., το οποίο προβλέπεται στο άρθρο 58, ή οποιοδήποτε ερευνητικό ινστιτούτο ή κέντρο που εποπτεύεται από οποιοδήποτε Υπουργείο».
β. Η παρ. 2 περίπτωση θ' του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Να ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα με την επιφύλαξη των περιορισμών που προβλέπονται στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και ύστερα από ενημέρωση του Κοσμήτορα της Σχολής στην οποία ανήκουν. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση ε' της παρ. 1 άρθρου του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α' 220).»
γ. Η παρ. 3 του άρθρου 23 του ν. 4009/2011 (Α' 195) αντικαθίσταται ως εξής:
«Οι αμοιβές των καθηγητών και υπηρετούντων λεκτόρων πλήρους απασχόλησης της περίπτωσης α' της προηγούμενης παραγράφου εισπράττονται μέσω του Ει-δικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ιδρύματος, όπου υπηρετούν και υπόκεινται σε παρακράτηση πέντε τοις εκατό (5%) επί του ακαθάριστου ποσού. Η ανωτέρω παρακράτηση αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του οικείου Α.Ε.Ι..
Οι καθηγητές και υπηρετούντες λέκτορες πλήρους απασχόλησης υποχρεούνται να αποδίδουν στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας του Α.Ε.Ι., όπου υπηρετούν, ποσοστό επτά τοις εκατό (7%) επί του ακαθάριστου εισοδήματος που υπάγεται στην περίπτωση θ' της παραγράφου 2 του παρόντος άρθρου. Το ανωτέρω αποδιδόμενο ποσό αποτελεί πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Η παράλειψη εκπλήρωσης της ανωτέρω υποχρέωσης συνιστά πειθαρχικό παράπτωμα σύμφωνα με την περίπτωση στ' της παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 160/2008 (Α' 220).
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων καθορίζεται η διαδικασία είσπραξης ή συμψηφισμού του ποσού που περιέρχεται στον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας, ο τρόπος και το είδος ρύθμισης της οφειλής, ο αριθμός και το είδος των ρυθμιζόμενων δόσεων, και κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό ζήτημα. Με όμοια απόφαση είναι δυνατό να τροποποιείται το ποσοστό επί των αμοιβών των περιπτώσεων α' , γ' και θ' που συνιστά πόρο του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας.»

14. Το Ινστιτούτο Γεωλογικών και Μεταλλευτκών Ερευνών (Ι.Γ.Μ.Ε.) και το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος» (Ι.Τ.Υ.Ε.) κατά τη διαχείρηση των ερευνητικών έργων τους που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από ευρωπαϊκούς ή διεθνείς πόρους ή ιδιωτικά κονδύλια, υπάγονται στο πεδίο εφαρμογής των παραγράφων 1, 5 και 7α του παρόντος άρθρου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Ρυθμίσεις για τους ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς και τους Ειδικούς Λογαριασμούς Κονδυλίων Έρευνας των ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων και των Α.Ε.Ι.
Up
Close
Close
Κλείσιμο