Νόμοι 4369/2016 Αρθρο 31

Αρθρο 31. Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις

1. Οι διατάξεις του στοιχείου 2 της υποπερίπτωσης α' της περίπτωσης 4 της υποπαραγράφου Ε.2 της παραγράφου Ε του άρθρου πρώτου του ν. 4093/2012 (Α'222), δεν επηρεάζονται από τη θέση σε ισχύ του παρόντος νόμου.

2. Από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου καταργούνται οι παράγραφοι 15, 16, 17 και 18 του άρθρου 86 του ν. 3528/2007, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 1 του ν. 4275/2014 (Α' 149) και η παρ. 3 του άρθρου 5 του ν. 4275/2014.

3. Οι διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3230/2004 (Α' 44), της παρ. 8 του άρθρου 267 και της παρ. 15 του άρθρου 268 του ν. 3852/2010 (Α' 87) καταργούνται.

4. Η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (Ε.Υ.Π.) δεν υπάγεται στις διατάξεις του παρόντος νόμου. Για την αξιολόγηση των ουσιαστικών προσόντων των υπαλλήλων εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 318/1992 (Α' 161), ως ίσχυε πριν την τροποποίηση που επήλθε με το ν. 4250/2014 (Α' 74).

5. Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται.

6. Το άρθρο 4 του ν. 4275/2014 (Α΄149) καταργείται.

7. Οι Ειδικές Υπηρεσίες του ν. 4314/2014 (Α΄265), του άρθρου 76 του ν. 4375/2016 (Α΄51) και η Κεντρική Υπηρεσία της ΜΟΔ Α.Ε. εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής των διατάξεων του Μέρους Δ' του παρόντος νόμου. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 27/02/2016.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Τελικές - Καταργούμενες Διατάξεις
Up
Close
Close
Κλείσιμο