Νόμοι 4364/2016 Αρθρο 4

Αρθρο 4. Κλάδοι ασφαλίσεων κατά ζημιών (άρθρα 2, 197 και Παραρτήματα I και V της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)

1. Οι ασφαλίσεις κατά ζημιών ταξινομούνται στους ακόλουθους κλάδους ανάλογα με τον κίνδυνο που καλύπτεται από την ασφαλιστική σύμβαση:
α) Κλάδος 1 «Ατυχήματα» (συμπεριλαμβανομένων των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών). Περιλαμβάνει τα εξής:
1.1 κατ' αποκοπήν παροχές
1.2 περιοδικές παροχές αποζημιώσεων
1.3 συνδυασμούς των ανωτέρω
1.4 μεταφερόμενα πρόσωπα.
β) Κλάδος 2 «Ασθένειες»: Περιλαμβάνει τα εξής:
2.1. περιοδικές παροχές
2.2. κατ' αποκοπήν παροχές
2.3. συνδυασμούς των ανωτέρω.
γ) Κλάδος 3 «Χερσαία οχήματα» (εκτός σιδηροδρομικών):
Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται αυτοκινούμενα και μη, χερσαία οχήματα εκτός των σιδηροδρομικών.
δ) Κλάδος 4 «Σιδηροδρομικά οχήματα»: Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται τα σιδηροδρομικά οχήματα.
ε) Κλάδος 5 «Αεροσκάφη»:
Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται αεροσκάφη.
στ) Κλάδος 6 «Πλοία» (θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη):
Καλύπτει κάθε ζημία, την οποία υφίστανται:
6.1. ποτάμια σκάφη
6.2. λιμναία σκάφη
6.3. θαλάσσια σκάφη/ πλοία,
ζ) Κλάδος 7 «Μεταφερόμενα εμπορεύματα» (συμπεριλαμβανομένων των εμπορευμάτων, αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού):
Καλύπτει κάθε ζημία την οποία υφίστανται τα μεταφερόμενα εμπορεύματα, περιλαμβανομένων αποσκευών και κάθε άλλου αγαθού, ανεξαρτήτως του μεταφορικού μέσου.
η) Κλάδος 8 «Πυρκαϊά και στοιχεία της φύσεως»: Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3, 4, 5, 6 και 7 ανωτέρω, εφόσον προξενείται από:
8.1. πυρκαϊά,
8.2. έκρηξη,
8.3. θύελλα,
8.4. στοιχεία της φύσεως άλλα εκτός θυέλλης,
8.5. πυρηνική ενέργεια και
8.6. καθίζηση του εδάφους.
θ) Κλάδος 9 «Λοιπές ζημίες αγαθών»: Καλύπτει κάθε ζημία που υφίστανται αγαθά, εξαιρουμένων των αγαθών που περιλαμβάνονται στους κλάδους 3, 4, 5, 6 και 7 ανωτέρω, εφόσον προξενήθηκε από χαλάζι ή παγετό, καθώς και από κάθε άλλο συμβάν, όπως επί παραδείγματι κλοπή, εκτός των συμβάντων που υπάγονται στον κλάδο 8.
ι) Κλάδος 10 «Αστική ευθύνη από χερσαία αυτοκίνητα οχήματα»:
Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση χερσαίων αυτοκινήτων οχημάτων, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του μεταφορέως.
ια) Κλάδος 11 «Αστική ευθύνη από αεροσκάφη»: Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση αεροσκαφών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του μεταφορέως.
ιβ) Κλάδος 12 «Αστική ευθύνη από θαλάσσια, λιμναία και ποτάμια σκάφη»: Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη, που προκύπτει από τη χρήση θαλάσσιων, λιμναίων ή ποτάμιων σκαφών, συμπεριλαμβανομένης της ευθύνης του μεταφορέως.
ιγ) Κλάδος 13 «Γενική αστική ευθύνη»: Καλύπτει κάθε είδους αστική ευθύνη που δεν εμπίπτει στους κλάδους 10 έως 12 ανωτέρω.
ιδ) Κλάδος 14 «Πιστώσεις»:
Στον ως άνω κλάδο, ο ασφαλιστής έναντι ασφαλίστρου καλύπτει τον ασφαλισμένο για ζημία την οποία αυτός πιθανόν να υποστεί ως αποτέλεσμα της αποτυχίας ενός ή περισσοτέρων οφειλετών του να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους προς αυτόν (ασφαλισμένο).
Καλύπτει τα εξής:
14.1. γενική αφερεγγυότητα,
14.2. εξαγωγικές πιστώσεις (αφορά εξαγωγικές πιστώσεις που δεν γίνονται για λογαριασμό ή με την υποστήριξη του Κράτους),
14.3. πωλήσεις με δόσεις,
14.4. ενυπόθηκες πιστώσεις,
14.5. αγροτικές πιστώσεις.
ιε) Κλάδος 15 «Εγγυήσεις»:
Στον ως άνω κλάδο ο ασφαλιστής έναντι ασφαλίστρου εγγυάται για τον ασφαλισμένο την εκτέλεση από αυτόν των συμβατικών του υποχρεώσεων. Περιλαμβάνει:
15.1. άμεσες εγγυήσεις
15.2. έμμεσες εγγυήσεις.
ιστ) Κλάδος 16 «Διάφορες χρηματικές απώλειες»: Καλύπτει διάφορες χρηματικές απώλειες που προκαλούνται από κινδύνους, όπως:
16.1. κίνδυνος απώλειας επαγγελματικής απασχόλησης,
16.2. γενική ανεπάρκεια εισοδήματος,
16.3. κακοκαιρία,
16.4. απώλεια κερδών,
16.5. τρέχοντα γενικά έξοδα,
16.6. απρόβλεπτες εμπορικές δαπάνες,
16.7. απώλεια / μείωση αγοραίας αξίας,
16.8. απώλεια μισθωμάτων ή εισοδημάτων,
16.9. έμμεσες εμπορικές απώλειες εκτός από αυτές που ήδη αναφέρθηκαν
16.10. μη εμπορικές οικονομικές απώλειες,
16.11. λοιπές οικονομικές απώλειες.
ιζ) Κλάδος 17 «Νομική προστασία»: Περιλαμβάνει την ανάληψη δικαστικών εξόδων και την παροχή νομικής προστασίας.
ιη) Κλάδος 18 «Βοήθεια»:
Περιλαμβάνει την ανάληψη της υποχρέωσης άμεσης παροχής βοήθειας, στις περιπτώσεις και με τους όρους που προβλέπει σύμβαση, σε χρήμα ή σε είδος, έναντι προηγούμενης καταβολής ασφαλίστρου, προς πρόσωπα, που περιέρχονται σε δυσχερή θέση κατά τη διάρκεια μετακινήσεων ή απουσίας από την κατοικία ή από τον τόπο συνήθους διαμονής τους είτε υπό άλλες περιστάσεις ανεξάρτητα από μετακίνηση ή απουσία. Η σε είδος παροχή βοήθειας είναι δυνατόν να συνίσταται και στην χρησιμοποίηση του προσωπικού και του εξοπλισμού που ανήκουν σε αυτόν που παρέχει την βοήθεια. Δεν συνιστούν υπηρεσίες βοήθειας οι υπηρεσίες συντήρησης ή διατήρησης, η εξυπηρέτηση μετά την πώληση, ούτε η απλή υπόδειξη ή πρόβλεψη παροχής βοήθειας ως μεσολάβηση.

2. Όταν η άδεια λειτουργίας παρέχεται συγχρόνως για περισσότερους από τους ακόλουθους κλάδους, φέρει τις εξής ονομασίες:
α) για τους Κλάδους 1 και 2: «Ατυχήματα και Ασθένειες»,
β) για τους Κλάδους 1.4., 3, 7 και 10: «Ασφάλιση αυτοκινήτων»,
γ) για τους Κλάδους 1.4., 4, 6, 7 και 12: «Ασφάλιση θαλάσσης και μεταφορών»,
δ) για τους Κλάδους 1.4., 5, 7 και 11: «Ασφάλιση αεροσκαφών»,
ε) για τους Κλάδους 8 και 9: «Πυρκαϊές και λοιπές ζημίες σε αγαθά»,
στ) για τους Κλάδους 10, 11, 12 και 13: «Αστική ευθύνη»,
ζ) για τους Κλάδους 14 και 15: «Πιστώσεις και εγγυήσεις»,
η) για όλους τους Κλάδους: «Γενικών Ασφαλίσεων Ζημιών».
Η Εποπτική Αρχή ενημερώνει όλα τα κράτη μέλη, καθώς και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη χρήση της ονομασίας του σημείου η' της παρούσας παραγράφου.

Προβολή νόμου στο σύνολό του

Σχετικές αποφάσεις άρθρου

Κλάδοι ασφαλίσεων κατά ζημιών (άρθρα 2, 197 και Παραρτήματα I και V της Οδηγίας 2009/138/ΕΚ)
Up
Close
Close
Κλείσιμο